המדד המשולב לחודש נובמבר 2015 עלה ב-0.2%

שוק הסחורות השפיע בצורה דרמטית על המדד

 

 
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/12/2015

המדד המשולב למצב המשק בחודש נובמבר עלה ב-0.2%, קצב דומה לזה שמאפיין אותו לאחרונה. העלייה במדד המשולב נבעה בעיקר מעלייה ביצוא הסחורות ובשיעור המשרות הפנויות בנובמבר ומעלייה בפדיון בשירותים באוקטובר. מנגד, הירידה בייצור התעשייתי באוקטובר והירידה במדדי היבוא בנובמבר בלטו מבין הגורמים שמיתנו את קצב גידולו. המדד לחודש אוקטובר עודכן מעט כלפי מטה כיוון שהנתונים בפועל היו חלשים מהאומדן הראשוני עבור הייצור התעשייתי ועבור יצוא השירותים לאותו חודש  (לוח 1). לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

עדכון משולב (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

נובמבר

 

0.16

אוקטובר

0.29

0.22

ספטמבר

0.13

0.08

אוגוסט

0.31

0.27


לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים
(שיעורי שינוי חודשיים  באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

נובמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)

 

-1.2

-3.5

1.7

מדד הפדיון בשירותים (ללא פיננסים, חינוך, ומינהל ציבורי)

 

1.3

-0.7

1.4

מדד הפדיון במסחר

 

0.6

-0.6

1.5

יבוא מוצרי הצריכה3

-5.2

11.0

-8.5

6.0

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים) 3

-3.7

4.8

-3.5

1.4

יצוא הסחורות (ללא חקלאות) 3

4.3

3.7

-6.5

-2.2

יצוא השירותים (ללא תחבורה) 3

-0.1

-1.0

-3.5

-3.3

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

0.0

0.1

שיעור המשרות הפנויות מסך המועסקים במגזר העסקי1

3.33

3.22

3.48

3.36

התחלות הבנייה2

 

 

-3.9

-1.1  1. שיעור המשרות הפניות נכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות.

  2. ממוצע נע לשישה חודשים.

  3. מדדי סחר החוץ הם כמותיים (בשונה ממדדי סחר החוץ החודשיים של הלמ"ס).

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש
x