אושר בקריאה ראשונה >> ביטול האפשרות להנפיק או להקצות ניירות למוכ"ז

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/12/2015

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק החברות (תיקון מס' 27) (ביטול האפשרות להנפיק או להקצות ניירות למוכ"ז), התשע"ו-2015.

מוצע לקבוע בחוק החברות, איסור על הנפקה או הקצאה של ניירות ערך למוכ"ז (למוסר כתב זה), ביניהם מניות ואיגרות חוב. בנוסף מוצע לבצע התאמות שונות בהוראות החוק, שאינן נחוצות עוד נוכח האיסור.        

בדברי ההסבר להצעה נכתב: החשש הוא שמניות כאלה, שניתן להעביר מאדם לאדם בלא צורך בזיהוי בעל המניה ורישומו במרשם בעלי המניות, ישמשו להעלמת הכנסות ולהלבנת הון. זאת, בשל האפשרות להסתיר הון באמצעות החזקה במניה למוכ"ז, ובשל הקושי להתחקות אחר העסקאות הנעשות במניות כאלה. 

חשש דומה עשוי להתעורר לגבי איגרות חוב וניירות ערך אחרים למוכ"ז.

33 ח"כים תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת חוקה להמשך טיפול.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x