בנק לאומי » רמת המחירים באפיקי האג"ח גבוהה מאוד - מומלץ לשמור על מח"מ תיק בינוני-קצר

תמחור שוקי המניות בעולם סביר בהנתן קצב צמיחה חיובי אך נמוך, וסביבת נזילות גבוהה התומכת באחזקת נכסי סיכון

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/12/2015

עיקרי ההמלצות

 • רמת המחירים באפיקי האג"ח גבוהה מאוד, והתשואות לאורך העקומים המרכזיים בחו"ל ובישראל צפויות לעלות בהדרגה בטווח הזמן הבינוני, כתלות במידת השיפור הכלכלי בעולם. מומלץ לשמור על מח"מ תיק בינוני-קצר.

 • מומלצת חשיפה מנייתית קרובה לממוצע הרב שנתי בתיק ההשקעות. תמחור שוקי המניות בעולם סביר בהנתן קצב צמיחה חיובי אך נמוך, וסביבת נזילות גבוהה התומכת באחזקת נכסי סיכון. גורמי הסיכון בשוק- סימני שאלה לגבי קצב הצמיחה בסין, האטה בפעילות התעשייתית ובהיקף הסחר העולמי, ושינויים במדיניות המוניטארית - נותרו בעינם.

 • קצב האינפלציה צפוי לעלות מעט במהלך הרבעון הראשון של שנת 2016, הן בעולם והן בישראל. כפועל יוצא, תתכן עלייה באינפלציה הצפויה כפי שהיא נגזרת משוק ההון לטווחים השונים. אנו ממליצים על אחזקה מאוזנת בין האפיק השקלי ובין האפיק הצמוד.

 • אפיק האג"ח הקונצרני בדירוגי השקעה בארה"ב מספק תמורה עדיפה ביחס לסיכון, בהשוואה לאגרות חוב מקבילות בישראל, ומומלצת הטיה בתיקים לטובת אפיק זה. בנוסף, התשואה בקבוצת ה-High Yield (דירוגים הנמוכים מדירוג השקעה) בארה"ב, גבוהה בהשוואה היסטורית. מומלצת חשיפה לאגרות קצרות באפיק זה, בהיקף מצומצם מתיק ההשקעות, כפוזיציה בסיכון גבוה. מומלץ להימנע מאג"ח מסקטור האנרגיה ומסקטור הסחורות.

 • לאפיק המזומן ותחליפיו, המהווה "כרית ביטחון" בתיק ההשקעות, חשיבות גבוהה בשמירה על רמת סיכון סבירה בתיק. מומלצת חשיפה משמעותית לאפיק זה, כרכיב מאזן לחשיפות בתיק שהינן ברמת סיכון גבוהה.

 • הפער בין הריביות המוניטאריות של ארה"ב ושל ישראל צפוי להתרחב במהלך שנת 2016. יתכן שפער זה יביא לעלייה בתנודתיות שער החליפין. אנו ממליצים על חשיפה מט"חית בתיק ההשקעות באמצעות אחזקות באפיק המנייתי והקונצרני בחו"ל ללא גידור החשיפה המטבעית.
 
שוק אגרות החוב

 • שוק האג"ח העולמי נסחר השבוע במגמה חיובית מתונה בחציו הראשון של השבוע, בתמיכת המשך ירידה במחירי הסחורות שהביא לירידה בציפיות האינפלציה. בהמשך, התהפכה המגמה ונרשמו ירידות שערים מתונות על רקע עדכון נתון הצמיחה בארה"ב לרבעון השלישי ועלייה בציפיות האינפלציה. בסיכום השבוע, לא נרשמו שינויים משמעותיים בעקומים המרכזיים (ארה"ב, גרמניה).

 • כלכלת ארה"ב צמחה ברבעון השלישי בקצב של 2% בחישוב שנתי, מעט מעל ההערכות המוקדמות של החזאים. הרכב הצמיחה המשיך להעיד על צריכה פרטית איתנה ומנגד, חולשה בייצוא. עוד פורסם השבוע על עלייה של 0.3% בהכנסה הפרטית בחודש נובמבר, דבר הצפוי להמשיך ולתמוך בצרכן האמריקאי.

 • גם באפיק הקונצרני בארה"ב, נרשמה השבוע יציבות יחסית. תשואות אגרות החוב הקונצרניות בדירוגי השקעה לטווח הבינוני נותרו כמעט ללא שינוי. מחירי אגרות חוב מתחת לדירוגי השקעה (High Yield) ירדו בתחילת השבוע בדומה למגמה במחירי הסחורות, ובהמשך השבוע תיקנו כלפי מעלה, כאשר בסיכום השבוע נותרו קרוב לרמתם מהשבוע שעבר.

 • בישראל, המדד המשולב, המהווה אינדיקטור לרמת הפעילות בסקטור העסקי, הצביע על התמתנות מסוימת בחודש נובמבר. גם המגמות ארוכות הטווח מעידות על ירידה מסוימת בקצב הצמיחה הצפוי לסקטור העסקי, אותה ניתן לייחס בעיקר לירידה בנפח הסחר העולמי ולחוזקו של השקל. ניתוח הרכב המדד מצביע על חולשה בענף התעשייה לצד התרחבות מתונה של הצריכה הפרטית.

 • העקום הממשלתי השקלי נסחר השבוע בשינויים קלים בלבד בדומה למגמה בעולם. בעקום הצמוד נרשמו ירידות שערים מתונות בטווח הקצר והבינוני, ומנגד עליות שערים בחלקו הארוך. ציפיות האינפלציה משוק ההון ירדו במעט בדגש על הטווחים הקצר והבינוני.

 • באפיק הקונצרני נרשמו השבוע ירידות שערים מתונות במדדי התל בונד הצמודים תוך התרחבות המרווחים ביחס לעקום הממשלתי, ומנגד נטייה לעליות שערים קלות במדדים השקליים.

האפיק הקונצרני

שנת 2015 צפויה להסתכם ברמת שיא של גיוסי חוב בשוק המקומי. סך הגיוסים עמד עד לסוף חודש נובמבר על כ- 46 מיליארד ₪ והובל על ידי ענפי הבנקים והנדל"ן. בניכוי אגרות החוב שנפדו, צמח השוק הקונצרני במהלך השנה האחרונה בכ- 13 מיליארד ₪ וגודלו עומד כיום על כ- 277 מיליארד ₪ (חוב סחיר בלבד). הגידול בהנפקות החוב בשנה האחרונה נתמך ברמת תשואות נמוכה יחסית בשוק, במקביל לגידול בדרישות ההון של הבנקים. רמת התשואות איפשרה לפירמות מימון זול לפעילות העסקית, ובחלק מהמקרים הארכת מח"מ החוב בתנאים נוחים. גידול זה בהיצע בשוק, במקביל לרפיון מסויים בביקושים מצד הציבור, תרם להתרחבות מסוימת של מרווחי האשראי, ואלו עומדים כיום מעט מעל הממוצע של השנים האחרונות. 

במבט קדימה, כלכלת ישראל צפויה להמשיך ולצמוח בקצב מתון בשנים הקרובות. במקביל, סביבת הריבית צפויה להישאר נמוכה. סביבת כלכלית כזו, לצד השיפור המסוים בתמחור אגרות החוב הקונצרניות בישראל תומכים בחשיפה לאפיק הקונצרני המקומי, בדגש על פלח האיכות (דירוג ממוצע של +A ומעלה) ובמח"מ בינוני-קצר. בהסתכלות רחבה יותר, באפיק הקונצרני בארה"ב נסחרות כיום אגרות חוב ברמת סיכון ומח"מ דומים בתשואה לפידיון גבוהה בכ- 1% ביחס לאג"ח קונצרני מקבילות בשוק המקומי. לאור כל האמור, אנו סבורים כי בסביבה הנוכחית, חשיפה לאג"ח קונצרני (ישראל וארה"ב) הינה כדאית. התמחור העדיף בארה"ב, מצדיק להערכתנו מתן עדיפות קלה לשוק זה.               

שוק המניות

 • מגמה חיובית נרשמה ביומיים האחרונים בשוק המניות העולמי על רקע פרסום נתוני מאקרו חיוביים בארה"ב והמדד הגלובאלי עלה השבוע בכ- 1%. על אף זאת, בסיכום שבועי רשמו המדדים המובילים בארה"ב תשואה שבועית שלילית. ה- 500 S&P וה- Nasdaq ירדו בכ- 0.4% וכ- 0.5% בהתאמה. לחיוב בלט סקטור האנרגיה והמדד הענפי עלה השבוע בכ- 1.3% על רקע עלייה קלה במחיר הנפט.

 • באירופה, נרשמה מגמה מעורבת ומדד ה- 600 STOXX ירד בסיכום שבועי בכ-0.4%. מדד ה- DAX הגרמני בלט לחיוב ועלה בכ- 2.5% בעוד מדד ה- CAC בצרפת ירד בכ- 0.1% לאחר שנתוני מאקרו הצביעו על ירידה של כ- 1.1% בצריכה הפרטית בצרפת בנובמבר.

 • ביפן, נרשמה מגמה שלילית ומדד ה- Nikkei רשם ירידה של כ- 1.4% בעקבות נתוני מאקרו מאכזבים שכללו קיטון חד מהצפי בייצוא ובייבוא בחודש נובמבר, ירידה של 1.0% (במונחים שנתיים) בקניות בסופרמרקטים וירידה בבטחון העסקים הקטנים בדצמבר לרמת שפל של חצי שנה. במסגרת החלטת הריבית לא נקט הבנק המרכזי בצעדי הרחבה מוניטאריים נוספים. אנו ממליצים על השקעה בשוק המניות ביפן במשקל חסר ותוך גידור הסיכון המטבעי.

 • שוק המניות בישראל נסחר במגמה שלילית מתונה ומדד ת"א 25 ירד בכ- 0.3%. מדד התקשורת בלט לחיוב והוסיף קרוב ל- 0.6% לערכו. מנגד, מדד ת"א גז ונפט נסחר בניגוד למגמה בעולם ואיבד כ- 3.5% מערכו. זאת בעקבות אפשרות שחברת החשמל לא תגדיל את היקף רכישות הגז מ"תמר" ותוביל לאבדן הכנסות לשותפויות, וכן כתיקון לעליות שנרשמו במניות בשבוע שעבר לאחר אישור המתווה.

 • השפעות גיאופוליטיות על שוקי המניות

בשנה החולפת התקיימו בחירות כלליות במספר מדינות, באופן שהשפיע על שוקי המניות. מבין המערכות הבולטות של השנה, היו הבחירות ביוון, אשר הובילו לחילוף במפלגת השלטון ולמו"מ מתמשך מול האיחוד במטרה להקל על ההגבלות שהוטלו במסגרת תכנית החילוץ ביוני 2011. בשיא אי הוודאות הפוליטית והכלכלית הושבתה מערכת הבנקאות, והבורסה לא פעלה יותר מחודש. בתקופה זו צנח המדד באתונה ביותר מ- 30%. זוהי דוגמה לחילופי שלטון שהובילו לשינוי מהותי בציפיות המשקיעים.

אולם לרוב, ההשפעות של חילופי שלטון על שוק המניות הינן קצרות טווח, כיוון שבדרך כלל חילופי השלטון לא מביאים לשינויים מהותיים במבנה הכלכלי במדינה. כך, ביוני נערכו בחירות בטורקיה ולאחר שלא הוקמה קואליציה התקיימו בחירות חוזרות בנובמבר. אי הוודאות הפוליטית הביאה לעלייה חדה בתנודתיות במסחר ולירידות בשוק המניות, אך השפעה זו נחלשה לאחר הבחירות החוזרות. באוקטובר התקיימו בחירות בפורטוגל בהן נחלשה מפלגת השלטון וממשלת האחדות שהוקמה התפרקה בנובמבר. על אף זאת, מכלול הרפורמות אשר יישומן כבר החל בפורטוגל לא יבוטל ככל הנראה. אמנם עלייה בתנודתיות נרשמה בשוק בפורטוגל בזמן הבחירות, אך מאז חלה רגיעה מסוימת ומדד המניות המקומי עומד כיום ברמה קרובה לזו שנרשמה טרם הבחירות. 

השבוע התקיימו הבחירות הכלליות בספרד והתוצאות הפתיעו כאשר שתי המפלגת הגדולות, שמאז 1970 החזיקו לסירוגין בשלטון, איבדו מושבים בקונגרס. עפ"י מרבית התחזיות יהיה קושי בהרכבת קואליציה, ולא מן הנמנע כי יתקיימו בחירות חוזרות בתחילת 2016. מדד המניות בספרד ירד בכ- 3.6% ביום ב', לאחר פרסום תוצאות הבחירות, אולם בהמשך השבוע נרשמה מגמה חיובית והמדד ירד בסיכום שבועי בכ- 2% בלבד.  סביר כי בטווח הקרוב אי הוודאות הפוליטית תמשיך להשפיע על שוק המניות. אולם בטווח הבינוני הכיוון של שוק המניות תלוי בעיקר ברווחיות הפירמות כלומר בהמשך השיפור הכלכלי במדינה. 

גם ב- 2016 צפויות להיערך בחירות במספר מדינות, ביניהן אירלנד (אפריל), דרום קוריאה (אפריל), פיליפינים (מאי), וארה"ב (נובמבר). השפעת הבחירות צפויה להביא לעלייה בתנודתיות במסחר בתקופת הבחירות, אך ככל הנראה, לא תשנה את המגמה ארוכת הטווח, גם במידה של שינויים במפלגות השלטון.

מטבעות 

 • הדולר נחלש בסיכום השבוע מול מרבית המטבעות העיקריים. נתוני התמ"ג החיוביים בארה"ב השפיעו לחיוב על הדולר ועזרו לקזז את הפיחות במטבע, אך בסיכום השבוע ירד האינדקס הדולרי DXY ב-1.2% מול סל המטבעות. באירו חל תיסוף של 1.1% מול הדולר.

 • הדולר הקנדי התחזק ב-0.7%, במקביל לעליה במחיר הנפט. העליה הייתה מתונה יחסית בשל פרסום נתוני התמ"ג והמכירות הקמעונאיות בקנדה שהיו נמוכים מהצפי. הדולר האוסטרלי והדולר הניו זילנדי התחזקו בכ-2.1% ו-1.6% בהתאמה מול הדולר, על רקע הערכות להרחבה מוניטארית ופיסקלית נוספת בסין.

 • השקל נותר ללא שינוי מול הדולר, בשונה מהמגמה. בנק ישראל התערב במסחר ורכש כ-100 מיליון $. פער הריביות בין ריבית בנק ישראל ובין ריבית הפד, יביא להערכתנו לעלייה בתנודתיות בשער החליפין של השקל. 

סחורות
 • מדד הסחורות העולמי עלה ב-2%, במקביל לפיחות בדולר. עליות שערים נרשמו בכל הסקטורים פרט לסחורות החקלאיות.

 • בסקטור האנרגיה, מחיר חבית נפט מסוג WTI עלה בכ-4.2% ונסחר ב- 37.8$ לחבית. זאת בעיקר על רקע פרסום דוח, שהצביע על ירידה במלאים בארה"ב. מחיר ה-WTI נסחר בפרמיה לעומת מחיר ה-Brent, לראשונה מאז ינואר. זאת על רקע הערכות שהחלטת ממשלת ארה"ב שהתקבלה לאחרונה ומתירה לייצא נפט תקטין את עודף ההיצע בארה"ב.

 • בסקטור המתכות התעשייתיות, נרשמו עליות שערים נאות. מחיר האלומיניום עלה ב-4.1% ומחירי האבץ והנחושת עלו בכ-4%, בעיקר על רקע החלטת ארה"ב להעלות את המס על יבוא מתכות מסין ב-256%. לטענת ארה"ב, יבוא המתכות מסין היה במחירים נמוכים ולא הוגנים ביחס לשאר השוק ועל כן לשכת המסחר החליטה להעלות את המס.

 • בסקטור הסחורות החקלאיות, מחירי החיטה והתירס ירדו ב-2.8% ו-2.4% בהתאמה על רקע צפי למזג אוויר שיטיב עם החקלאות. הסוכר בלט לחיוב עם עליה במחיר של 3.1% על רקע תחזיות לעודף ביקוש גלובאלי.

 • למרות התמחור הזול, אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה מזערית בלבד לסחורות בתיקי ההשקעות. זאת, כיוון שהתאוששות הביקושים הגלובליים לסחורות אינה צפויה בטווח המיידי. הערכה זו מבוססת על כך שקצב הצמיחה העולמי צפוי להמשיך להיות מתון יחסית, ושהצמיחה העולמית תמשיך להיות ממוקדת בענפי השירותים והטכנולוגיה העילית, ולא בענפי התעשייה הכבדה.

אג"ח: שי ג'רבי; מניות: נמרוד צ'סניק; מטבעות וסחורות: מורן בכר, חנוך פרנקוביץ'; ענף מחקר שוק ההוןמסמך זה בוצע בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. אין לראות במסמך זה המלצה או תחליף להפעלת שיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ -  בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא - לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. הנתונים נלקחו ממערכות ממוכנות כגון מגמה, גרפיט, בלומברג ועוד, למעט מקרים שבהם נכתב אחרת ולא בוצעו בדיקות לאימות הנתונים. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות כאן לתוצאות בפועל. הבנק אינו מתחייב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. לבנק ו/או לחברות בנות שלו ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם, עשוי להיות מעת לעת עניין במידע.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x