החרגת המהנדסים והאדריכלים מהוראות תנאי התשלום התשלום פוגעת קשות בכלכלה הישראלית

אין סיבה שספקים רגילים יקבלו תשלום על אשראי תוך 30 יום ומהנדסים תוך 60 יום

 

 
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/02/2016

יש לשנות ובאופן מיידי את תנאי התשלום שנקבעו למקצועות התכנון וניהול הפרוייקטים בענף ההנדסה והאדריכלות בחוק 'הסדרת התשלומים'.

החרגת המהנדסים והאדריכלים מבחינת תנאי התשלום פוגעת קשות בכלכלה הישראלית הצעת החוק להסדרת תשלומים לספקים מהווה פגיעה קשה במקצועות התכנון וניהול הפרוייקטים בענף ההנדסה והאדריכלות 

בכירים בענף: מדובר בחוסר הבנה מובהק של פעילותו הכלכלית של ענף ההנדסה והאדריכלות 

במסגרת הצעת החוק להסדרת התשלומים לספקים במגזר הציבורי שאושרה עקרונית רק לאחרונה, הוחרגו התשלומים לעוסקים במקצועות התכנון וניהול הפרוייקטים בענף ההנדסה והאדריכלות ונקבעו עבורם תנאי תשלום ארוכים משמעותית, בהיקף של 60 עד 90 יום, במקום של עד 30 עד 45 ימים כפי שנקבע לשאר הענפים במשק. 

הכפלת משך הזמן בו ימתינו לתשלום בענף חשוב זה אינה משקפת את המציאות ולמעשה מותירה מגזר שלם של אנשי מקצוע בעלי ידע ומומחיות מיוחדים להחרגה שבבסיסה מימון באמצעות מקורותיהם ו/או באמצעות מימון בנקאי את פעולות התכנון של הממשלה והגופים הפועלים מכוחה. מיותר לציין כי ההחלטה תוביל לכך כי בנוסף לגופים הציבוריים, גם אלו הפרטיים המעסיקים בעלי מקצוע מהענף במקצועות התכנות וניהול הפרוייקטים, יאמצו באופן מיידי הנחייה חריגה זו ויובילו לכדי קריסה כלכלית של העוסקים במקצועות ההנדסה והאדריכלות.  

לדברי אינג' שמואל אנגל יו"ר ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים וסגן נשיא להב, המייצג את מרבית בעלי משרדי התכנון וניהול הפרוייקטים בענף ההנדסה והאדריכלות בישראל, מדובר בגזירה פיננסית קשה ללא כל בסיס רציונלי למגזר שלם של בעלי מקצוע המהווים את מנוע הצמיחה וההתפתחות הכלכלית של מדינת ישראל וכן מהווה את הבסיס לכל מהלך תכנוני בכל הקשור להקמת תשתיות ולבניה בפיתוח המדינה. 

לא יתכן כי העוסקים בענף, המעסיקים עובדים מקצועיים רבים ומשלמים את שכרם בכל תחילת חודש יוחרגו במועדי התשלום ויממנו בכך את העבודות עבור הממשלה למשך של  כחצי שנה וזאת חרף ההוצאות המגלמות 100% תשלום שכר עבודה ללא חומרי גלם כלשהם. בעלי הסמכות ותארים מתקדמים, יהיו אלו שייאלצו לממן ישירות מכיסם את תחילתו ומהלכו של כל פרויקט הנדסי/אדריכלי במדינת ישראל. בייחוד לענף זה, יש להקדים את התשלומים על מנת ליצור רצף של תגמול בגין התשומות המושקעות וכן מינוף באמצעות העלאת המוטיבציה לתכנון  איכותי עד לסיומו לטובת מזמיני העבודה הציבוריים ולרווחת המשתמשים הרבים.

עו"ד רועי כהן, נשיא לה"ב, מציין כי השינוי במדיניות מבורך אך ההחרגה בחוק יצרה מוסר תשלומים כפול ופסול מיסודו המוביל לפגיעה במגזר חשוב המהווה מרכיב משמעותי במנוע הצמיחה של המשק והחברה בישראל. 

עוד הוסיף כהן כי לה"ב תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה להסדרה של הדברים ותיקון ההחרגה על מנת להביא לאחדות התשלומים במשק. הנזק הכלכלי הנגרם לגופים העסקיים בכלל ולעסקים הקטנים והבינוניים בפרט, הוא בכך שעלות האשראי של הגופים העסקיים גבוהה משמעותית בהתקשרויות עם המדינה. בעיה זו גוררת פגיעה בתחרותיות הלאומית, בסביבה העסקית, בשימוש במקורות אשראי בנקאיים למטרות הון חוזר שמקורו בפיגור בתשלומים ולא למטרות צמיחה. בעיות אלו, פוגעות במיוחד בעסקים קטנים ובינוניים שנאלצים לממן את הפיגור בתשלומים בגיוס הלוואות יקרות, דבר אשר פוגע באיתנותם ואף עלול לגרום לקריסתם.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x