שיטות לפיצול שווי אקוויטי של חברה פרטית לרכיבי הון

חלק משיטות פיצול שווי האקוויטי עשויות להיראות עדיפות מבחינה תיאורטית על פני אחרות. עם זאת, שיטות מסוימות אשר על פניו נראות עדיפות יותר, על פי רוב, הינן גם מורכבות יותר בשל שימושן הרב באומדנים ובהנחות עתידיים קריטיים מסוימים.

 

 
 

רועי פולניצר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/03/2017

חברות סטארט-אפ רבות המצויות בשלבים המוקדמים של חייהן (כלומר שבפניהן עומדים טווח רחב של תסריטים החל מתסריט האופטימי ביותר של הצלחה בסיום פיתוח המוצר ומכירות בעשרות מיליוני דולרים, לעומת תרחיש פסימי של כשלון במכירות המוצר וכן כל טווח האפשרויות שבניהם) משתמשות בדיסקאונטים המבוססים על כללי אצבע לצורך גזירת את שוויין ההוגן של מניותיהן הרגילות מתוך סבבי הגיוס האחרונים של מניות הבכורה שלהן. דא עקא, שיטות אלו אינן נחשבות למקובלות הואיל והן אינן מספקות אומדן שווי הוגן סביר.

החלופה המקובלת כרוכה בפיצול שווי האקוויטי לרכיבי ההון השונים המרכיבים אותו באמצעות שיטות פיצול שווי אקוויטי. שיטות פיצול שווי אקוויטי מבוססות על הזכויות הכלכליות כמו גם על זכויות השליטה של מכשירי הון אלו.

סדרת מאמרים זו עוסקת רובה ככולה בשיטות לפיצול שווי אקוויטי המשמשות בפרקטיקה. 

נאמר מראש כי אין שיטת פיצול שווי אקוויטי יחידה ובלתי מעורערת העדיפה מכל הבחינות ובכל הנסיבות על פני האחרות, והואיל והערכות כלכליות אינן מתיימרות להיות מדע מדויק ומסקנותיהן תלויות במקרים רבים בשיקול הדעת הסובייקטיבי של מעריך השווי, הרי שמעריך שווי אחד עשוי להשתמש בשיטת פיצול שווי אקוויטי שונה מזו שבה ישתמש מעריך שווי אחר. מטבע הדברים, לכל שיטה יתרונות וחסרונות ויש לנקוט בה בהתאם למידת ישימותה למקרה המתאים ו/או לסיטואציית ההערכה ומטרתה. 

חלק משיטות פיצול שווי האקוויטי עשויות להיראות עדיפות מבחינה תיאורטית על פני אחרות. עם זאת, שיטות מסוימות אשר על פניו נראות עדיפות יותר, על פי רוב, הינן גם מורכבות יותר בשל שימושן הרב באומדנים ובהנחות עתידיים קריטיים מסוימים. בנוסף, נראה כי אין שיטת פיצול שווי אקוויטי אשר מביאה בחשבון את כלל זכויותיהם של בעלי מניות הבכורה. במקום זאת, השיטות הקיימות לוקחות בחשבון רק את השפעתן של זכויות מסוימות בלבד מתוך כלל הזכויות העומדות לבעלי מניות הבכורה. הסיבות לכך, ככל הנראה, קשורות לאופיין ולמורכבותיהן של חלק מהזכויות. מרבית זכויות אלו בדרך כלל אינן גלומות, טבועות או כלולות במכשירים ההוניים המונפקים על ידי חברות ציבוריות, מה שמביא לכך שגם לאחר מחקר מקיף, מידע אודות מכשיר הוני "דומה" (קרי, במאפייניו וביישומיו, על בסיס ניתוח עסקות דומות ככל שניתן בין "קונה מרצון" ו- "מוכר מרצון" בתחומים קרובים ככל שניתן למכשיר ההוני המוערך) הינו חסר או אינו מדויק דיו. עם זאת, האתגרים הנובעים מעצם אמידת השווי ההוגן עדיין כשלעצמם אינם מצדיקים את השימוש בכללי אצבע.

למעשה, ניתן לחלק את זכויות בעלי מניות הבכורה אשר אינן מובאות בחשבון במסגרת אף אחת משיטות פיצול שווי האקוויטי הנפוצות לשלוש קטגוריות:
  1. זכויות כלכליות לעניין הנזילות. זכויות פדיון חובה וזכויות רישום, אשר מטרתן הינה לשפר את רמת הנזילות של מניות הבכורה, וזכויות סירוב ראשונות וזכויות הצטרפות (rights tag-along), שמטרתן להקטין את רמת הנזילות של המניות הרגילות.

  2. זכויות כלכליות לעניין הערכת השווי. זכויות אנטי-דילול כנגד ירידות עתידיות בשווי המניות.

  3. זכויות שליטה (והשפעה). זכויות הצבעה, סעיפים הגנתיים וזכויות וטו, זכויות הרכבת דירקטוריון, זכויות לכפות מכירת מניות ביחד (drag-along rights), זכויות סירוב ראשונות וזכויות הצטרפות, זכויות ניהול וזכויות לקבל מידע.
מאחר והזכויות אשר תוארו לעיל על פי רוב אינן נחשבות במפורש כזכויות כלכליות, הרי שהן עשויות "להיתפס" באופן משתמע בדיסקאונטים המיושמים או המופעלים על המניות הרגילות לאחר פיצול שווי האקוויטי באמצעות אחת משיטות פיצול שווי האקוויטי אשר תתוארנה בהמשך הסדרה. חשוב להסביר כי אין להקיש מהאתגרים הגלומים בהערכת שוויין של זכויות אלו כי מדובר בזכויות חסרות כל ערך או שאינן חשובות דיו למשקיעים. ההיפך הוא הנכון.הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x