הוראת שעה >> התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה

צעדים מקלים נוספים שגיבש הפיקוח על הבנקים, במטרה לאפשר לתאגידים הבנקאיים ולחברות כרטיסי האשראי את הגמישות העסקית הנדרשת בעת הזו, ובמקביל לסייע למשקי הבית ולעסקים בנסיבות החריגות שנוצרו

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

אדם כהן
13/04/2020

 

1. בהמשך להוראת שעה מיום 2020.4.1 ,להלן צעדים מקלים נוספים שגיבש הפיקוח על הבנקים, במטרה לאפשר לתאגידים הבנקאיים ולחברות כרטיסי האשראי את הגמישות העסקית הנדרשת בעת הזו, ובמקביל לסייע למשקי הבית ולעסקים בנסיבות החריגות שנוצרו.
 
עיקרי העדכונים בהוראה
הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 301 בנושא "דירקטוריון" (סעיפים 5-5ב)
2. לסעיף 5 נוסף בסיפא המשפט "רק לצורך עמידה בחובת ההשתתפות הקבועה בסעיף".
 
דברי הסבר
מהנוסח הקודם ניתן היה להבין בטעות שלהקלה בהוראת השעה יש השפעה גם על הגמול המשולם לדירקטור המשתתף בישיבה באמצעות שימוש באמצעי תקשורת. התוספת נועדה להבהיר כי לא ניתן לראות בישיבה בתקשורת משום נוכחות פיזית לעניין תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.
3. במקום האמור בסעיף 18 להוראה 301 ,יבוא: "על אף האמור בהוראות ניהול בנקאי תקין המחייבות קיום דיוני דירקטוריון בתכיפות מסויימת, הדירקטוריון ידון בנושאים המפורטים בסעיף 6 וכן בנושאים שעליו לדון בהם מכוח הוראות ניהול בנקאי תקין אחרות במועד ובתדירות שיקבע יו"ר הדירקטוריון בהתאם לשיקול דעתו, בהתחשב בסיכונים המתפתחים ובשינויים המהירים בסביבת הפעילות עקב אירוע וירוס הקורונה ובצורך לנטר את פעולות התאגיד הבנקאי בעת הזו, ובכפוף לקבוע בסעיפים 97 עד 99 לחוק החברות ובתקנון התאגיד הבנקאי. אין באמור כדי לגרוע מתפקידי הדירקטוריון ואחריותו לפי כל דין ולפי סעיף 5 או כדי לפטור מאישור הדירקטוריון אם הוא נדרש לפי כל דין או נוהל בנקאי תקין".
4. בוטלו הדרישות בסעיפים 35(ז( וב-40(א( להוראה ביחס לוועדות הדירקטוריון על מנת לאפשר ליושבי ראש וועדות הדירקטוריון לקיים דיונים במועד ובתדירות שיקבעו ובלבד שמספר הישיבות המינימאלי לא יפחת מהקבוע בחוק.
5. נקבעה דחייה למועדי אישור הפרוטוקול והפצת טיוטת הפרוטוקול שקבועים בסעיף 45 להוראה 301 כך בסעיף 45(ג)(1) להוראה 301 במקום "60 יום" יבוא "120 יום" ובסעיף 45(ג)(2)להוראה 301 במקום "3 ימי עסקים" יבוא "7 ימי עסקים".
 
להמשך ההוראה
 

 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.