תנופורט || אינדקציות לעליית שווי נכסים

חברת הנדל"ן המניב תנופורט פרסמה כי קיבלה אינדקציות לעליית שווי נכסים בסך של כ- 70-75 מיליון ש"ח (נכון ל 31.12.2020)

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

שנהב גולדברג
23/02/2021

תנופורט מודיעה כי במסגרת הליך עריכת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2020, החברה קיבלה טיוטות של הערכות שווי האומדות את שווי הנכסים של החברה בסך של בין 708 ל- 713 מיליון ש"ח, המשקף עליה של כ- 70-75 מיליון ש"ח בשווי הנכסים לעומת שווים ליום 30 בספטמבר 2020 שעמד על כ- 640 מיליון ש"ח.

סכומים אלו אינם כוללים את חלק החברה בחברת "צמח" המטופלת לפי שיטת השווי המאזני ("צמח").

עיקר העליה נובעת מגידול בדמי השכירות למ"ר, אכלוס שטחים פנויים ושינוי בשיעורי ההיוון כתוצאה מעליה לביקוש למתחמי אחסנה, לוגיסטיקה ומרכזים פתוחים.

להלן יובאו נתונים על פי טיוטות הערכות השווי בדבר שינויים מהותיים שחלו בשווי הנכסים המהותיים והמהותיים מאוד של החברה:

מתחם מסחרי ולוגיסטיקה – בית יהושע– טיוטת הערכת השווי לנכס האמור אומדת שווי ליום 31 בדצמבר 2020 בסכום של בין 78 ל-80 מיליון ש"ח, לעומת שווי של כ-72 מיליון ש"ח ליום 30 בספטמבר 2020. שינוי המשקף עלייה בסך של בין 6 ל-8 מיליון ש"ח;

פארק לוגיסטי - ויתקין – טיוטת הערכת השווי לנכס האמור אומדת שווי ליום 31 בדצמבר 2020 של בין 104 ל-108 מיליון ש"ח, לעומת שווי של כ-85 מיליון ש"ח ליום 30 בספטמבר 2020. שינוי המשקף עלייה בסך של בין 18 ל-24 מיליון ש"ח;

פארק לוגיסטי – נתיבות –
טיוטת הערכת השווי לנכס האמור אומדת שווי ליום 31 בדצמבר 2020 של בין 122 ל-128 מיליון ש"ח, לעומת שווי של כ-106 מיליון ש"ח ליום 30 בספטמבר 2020. שינוי המשקף עלייה בסך של בין 16 ל-22 מיליון ש"ח;

מתחם מסחרי – בילו
– טיוטת הערכת השווי לנכס האמור אומדת שווי ליום 31 בדצמבר 2020 של בין 47 ל-49 מיליון ש"ח, לעומת שווי של כ-43 מיליון ש"ח ליום 30 בספטמבר 2020. שינוי המשקף עלייה בסך של בין 4 ל-6 מיליון ש"ח;