מנכ"ל יונט, שלמה אייזיק, לפאנדר: "נכון להיום, אין לנו אפשרות לעמוד בתנאי חוזר הצירוף!"

"החברות חייבות להעביר לנו את המידעים בהתאם לדרישות החוזר והן לא ערוכות לכך". מציע לחברות להפנות תשומת לב הרשות כי נדרש זמן הערכות נוסף. שיחה עם אייזיק בעקבות פנייתו לחברות הביטוח הבוקר

 

 
שלמה אייזיק צילום סטודיו עדיףשלמה אייזיק צילום סטודיו עדיף
 

אלי אופיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/03/2021

מנכ"ל יונט: "נכון להיום, אין לנו אפשרות לעמוד בתנאי חוזר הצירוף!"

"החברות חייבות להעביר לנו את המידעים בהתאם לדרישות החוזר והן לא ערוכות לכך". מציע לחברות להפנות תשומת לב הרשות כי נדרש זמן הערכות נוסף. שיחה עם אייזיק בעקבות פנייתו לחברות הביטוח הבוקר

שלמה אייזיק, מנכ"ל יונט, פנה הבוקר לכל חברות הביטוח בבקשה לצייד את סוכני הביטוח בנתוני העמלות בשנת 2020 כדי ליישם את הוראות חוזר צירוף לביטוח שנכנס אתמול לתוקף. 

בפנייתו לראשי מחלקות עמלות סוכנים בחברות, מציין אייזיק, כי בהתאם לחוזר, במסגרת צירוף מועמד לביטוח, חלה על סוכן הביטוח החובה להציג למועמד לביטוח, בכפוף להוראות החוזר, את התפלגות דמי העמילות אותם קיבל בשנה הקלנדרית שקדמה להליך הצירוף.  "מפניות שהגיעו לשולחני בימים האחרונים עולה כי מחלקת עמלות הסוכנים בחברתכם אינה ערוכה לספק המידע הרשמי הנדרש על מנת שיהיה בידי סוכן הביטוח ליישם אחר ההוראות," כותב אייזיק בפנייתו.

התפלגות לפי ענפי הביטוח

עוד כתב: "למען הסדר הטוב, אציין כי הפעולה הנדרשת מכם היא לצייד את סוכני הביטוח בנתוני התפלגות דמי העמילות שהשתלמו לכל סוכן ביטוח בשנת 2020 ובדגש על התפלגות דמי העמילות של כלל המוצרים בחלוקה לענפי הביטוח השונים לרבות ענף ביטוח בריאות, ענף ביטוח חיים, ענף ביטוח רכב מנועי, ענף ביטוח מקיף דירות, ענף ביטוח בתי עסק וכד'.

העברת מידע בדבר עמלות כוללות שהשתלמו לסוכן הביטוח מבלי לפרט את התפלגותן לענפי הביטוח השונים אינה עונה על יישום ההוראות כאמור.

מאחר ואנו מחויבים לפעול בהתאם להוראות החוזר, נבקשכם להודיעני בדחיפות האם אתם ערוכים מיידית ובאופן יישומי לצייד את סוכן הביטוח בנתוני התפלגות דמי העמילות כאמור בסעיף 4 לעיל תוך הצגת הסבר נלווה כיצד הדבר יבוצע בפועל.
עד לקבלת תגובתכם ובירור הנושא לעמקו מן הראוי, לטעמי, להשהות פעולות צירוף מועמדים לביטוח ככל ואלו עלולות להתבצע שלא על פי הוראות החוזר. לחילופין, ככל ועדיין אינכם ערוכים לצייד את סוכני הביטוח במידע הרשמי הנדרש לשם יישום ההוראות, הרי מתבקש שתסבו את תשומת לב הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון כי נדרש לכם זמן נוסף להיערכות".

גזרה מיותרת בתקופה כלכלית לא פשוטה

בעקבות הפנייה לחברות הביטוח שוחחנו עם אייזיק. שאלנו אותו:

אלו פניות קיבלת מסוכנים לגבי חוזר הצירוף?

אייזיק: "רוב רובם של הסוכנים עדיין לא הפנימו את הגזירה המיותרת במתכונתה הנוכחית. בנוסף, עיתוי מועד כניסת החוזר לתוקף כעת בתקופת מגפת הקורונה שמאלצת אותנו להתאמות ניהוליות, אנושיות ועסקיות מורכבות וקשות שיש לנו, מפנות את הפוקוס של רוב רובם של הסוכנים לשמירה על העסקים והמבוטחים והתמודדות עם סיטואציה כלכלית לא פשוטה".

האם החברות הן הכתובת בנושא זה?

אייזיק: "החברות חייבות להעביר לנו את המידעים בהתאם לדרישות החוזר והן לא ערוכות לכך. לנו אין מקורות אחרים מהם אנחנו יכולים לקבל את המידע".

חוזר הצירוף דורש הצעת התפלגות העמלות, או רק הצהרה של הסוכן בפני הלקוח עם איזו חברה הוא עובד בעיקר (מעל 40% עמלות בתחום)?

אייזיק: "הדרישה הינה לציין/לדרג עפ"י דמי העמילות ששולמו ב 2020 עבור כל ענף - חבויות, עסקים, דירות, רכב, בריאות, חיים, פנסיה ועוד....חייבים את המידע לכל ענף מכל חברה ממנה משתלמים עמלות לסוכנים".

חוזר הצירוף כבר נכנס לתוקף - הפנייה לחברות תסייע במשהו?

אייזיק: "מה הטעם בחוזר אם המידע הבסיסי הנדרש אינו עומד לרשותינו. נכון להיום, אין לנו אפשרות לעמוד בתנאי החוזר!

אלו תגובות קיבלת מהחברות בעקבות פנייתך אליהן?

אייזיק: "עדיין לא קבלנו, רק היום העברנו את המסמך".

תודה לך,

תודה לכם.