עיצומים בסכום כולל של 1.3 מיליון שח על יעקב לוקסנבורג

ועדת האכיפה המנהלית קבעה כי יעקב לוקסנבורג יו"ר דירקטוריון סאני אחראי להכללת פרטים מטעים בשני דוחות רבעוניים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
DreamstimeDreamstime

אדם כהן
12/05/2021

עיצומים בסכום כולל של 1.3 מיליון ש"ח ומניעת כהונת נושא
משרה הוטלו על סאני ועל לוקסנבורג

ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופטת בדימוס ברכה אופיר, וחברי הרכב הוועדה עו"ד טל אבן זהב וד"ר מאיר סוקולר, קבעה ביום 11.3.2021 כי חברת סאני אלקטרוניקה בע"מ ויעקב לוקנסבורג בעל שליטה ויו"ר דירקטוריון  אחראים להכללת פרטים מטעים בדוח רבעוני של סאני ליום 30.9.15 וכן בדוח השנתי של סאני לשנת 2015. 

החלטה זו מתפרסמת כעת בחלוף 60 יום הנדרשים בחוק ניירות ערך ממועד מתן ההחלטה ועד לפרסומה.

ועדת האכיפה המנהלית קבעה כי חברת סאני ולוקסנבורג, ביצעו שתי הפרות דיווח של הכללת פרט מטעה בדוחותיה הכספיים של חברת סאני. במסגרת הליך האכיפה המנהלית, הוטלו על החברה סאני אלקטרוניקה בע"מ עיצומים כספים על סך 1,000,000 ש"ח. עיצום כספי הוטל על יעקב לוקסנבורג בסך 300,000 ₪,  בנוסף לעיצום  על תנאי באותו הסכום, ובתנאי שלא יבצע במשך שנתיים מיום כניסתה לתוקף של החלטת הוועדה, הפרת דיווח לפי חוק ניירות ערך. 

בנוסף, על לוקסנבורג הוטלה מניעת כהונה בפועל לתקופת תשעה חודשים, אשר תחילתה עם כניסתה לתוקף של החלטת הוועדה.  לוקסנבורג לא יוכל לכהן כנושא משרה בחברת לפידות קפיטל בע"מ במהלך תקופה זו. כמו כן, הוטלה עליו תקופת מניעת כהונה על תנאי של 9 חודשים למשך שנתיים מיום כניסת ההחלטה לתוקף.

הבירור המנהלי בתיק זה בוצע על ידי מחלקת מודיעין, חקירות ובקרת מסחר של רשות ניירות ערך. התיק המנהלי בפרשה זו, נוהל על ידי ד"ר אילנה ליפסקר-מודעי, מנהלת מחלקת אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך. 

תמצית העובדות ביסוד החלטת הוועדה
סאני אלקטרוניקה עוסקת בתחום התקשורת והמדיה. סאני הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה החל מסוף שנת 1993. בעלי השליטה בחברה בשנת 2015 היו חברת לפידות קפיטל בע"מ ולוקסנבורג. ביום 4.9.2015, פרסמה החברה תשקיף הנפקה לציבור, וביום 9.9.2015, פרסמה הודעה משלימה לתשקיף. בתשקיף זה הציעה החברה לציבור, לרכוש ממנה 13,500,000 מניות רגילות, רשומות על שם, ללא ערך נקוב, בתנאים שפורטו בתשקיף. ביום 10.9.2015, בוצעה ההנפקה בה הוצעו לציבור, 13,516,800 מיליון מניות במחיר של 2.5 ש"ח למניה. ההנפקה בוצעה על ידי החברה ימים מספר טרם תום תקופת השנתיים בהן שהתה החברה ברשימת השימור בבורסה, עקב אי עמידתה ברף המינימלי שנקבע בתקנון הבורסה ובהנחיותיו, לצורך כניסתה של חברה לרשימה הראשית. ללא הנפקה היו מניות החברה נמחקות מן המסחר. על מנת לצאת מרשימת השימור היתה החברה צריכה להציג לאחר ההנפקה, החזקות ציבור בשווי של 20 מיליון ש"ח לפחות; שיעור החזקות ציבור של מעל 25% מהון המניות המונפק והנפרע שלה, ועל הון עצמי של מעל 16 מיליון ש"ח. בתום ההנפקה, ועם בירור תוצאותיה, הצליחה החברה לחזור ולהיסחר ברשימה הראשית ביום 17.9.2015.

שלושה ימים לפני ההנפקה, ביום 7.9.2015, העביר לוקסנבורג, לבתו, שרון באמצעות שתי העברות בנקאיות, סכום כולל של מיליון ש"ח, שאותם הורה לה להשקיע ברכישת המניות בהנפקה, תוך מתן הנחיה באשר לאופן ביצוע ההשקעה, כפי שאכן עשתה ביום ההנפקה. במקביל, ביצע לוקסנבורג, ביום ההנפקה, רכישה של 655,000 ערך נקוב מניות בהנפקה, תמורת 1,637,000 ש"ח, בחשבון אחיו דורון שאותו ניהל עבורו לאורך זמן, כמומחה בשוק ההון. הרכישה בחשבון של דורון בוצעה לפי שיקול דעתו של לוקסנבורג, תוך שימוש בכספו של דורון, מבלי ליידעו על כך. 
לוקנסבורג נמנע מלעדכן את אנשי החברה אודות פעולותיו בחשבונות מקורביו.

בדוח תוצאות ההנפקה שפורסם ביום 10.9.15 סווגו מניות בתו ואחיו של לוקנסבורג כהחזקות ציבור וכך עמדה החברה בדרישות תקנון הבורסה ליציאה מרשימת השימור, חזרה להיסחר ומחיקתה מן המסחר נמנעה. 

ביום 1.10.2015 מונה לוקסנבורג ליו"ר דירקטוריון חברת סאני. לוקסנבורג חתם במסגרת תפקידו על דוחותיה של החברה לרבעון השלישי לשנת 2015 וכן על הדוח השנתי של שנת 2015 אשר כללו פרטים מטעים ביחס לתוצאות ההנפקה בקשר לפעולות שביצע. הדוחות לא שיקפו את הרכישות שביצע לוקסנבורג בחשבונות מקורביו, ואת היותו מחזיק יחיד ו/או ביחד עם קרוביו, וכן את העובדה שמניות אלה לא היו אמורות להיות מסווגות במסגרת החזקת הציבור. בנוסף, מפנים הדוחות לדיווח חברת סאני מיום 10.9.2015 בנוגע לתוצאות ההנפקה, הכולל פרטים מטעים ביחס להחזקות הציבור לאחר ההנפקה, וכן פרט מטעה ביחס לעמידת החברה בדרישות ליציאה משימור לאחר השלמת הנפקת המניות המוקצות.

החלטת ועדת האכיפה המנהלית
ועדה האכיפה  יחסה אחריות ללוקנסבורג ולחברת סאני בכל ההפרות שיוחסו להם על ידי רשות ניירות ערך בכתב הטענות, לאחר שניהלו הליך מנהלי ללא עריכת הסדר, בפני הוועדה. 

הוועדה קבעה כי ניסוח הדו"חות נשוא התיק הינו דיווח תמציתי ביותר של תמונת ההנפקה ותוצאותיה, המגלה טפח ומכסה טפחיים. שהרי, נעדר ממנו, על פניו, כל פרט מידע באשר לדרך בה הושלמה ההנפקה, ובאשר לרקע האמתי ליציאתן של מניות החברה מרשימת השימור, בעקבות ההנפקה, וחזרתן להיסחר ברשימה הראשית מיד לאחריה. המידע מושא הדיון דנא, הוא מידע שהיה רלוונטי ומהותי, לכל הדעות, רק חודשים מספר קודם לפרסומו בדוחות המאוחרים, ועדיין ניתן לראותו כמידע אקוטי. המדובר הוא, כטענת הרשות, במידע מהותי שהתייחס למספר היבטים של ההנפקה אשר עליהם עמדנו. בהם, פרטים אודות שיעור ושווי החזקות הציבור במניות סאני לאחר ההנפקה וכן הפרטים אודות הרקע ליציאת החברה מרשימת השימור, כל אלה רלבנטיים לציבור גם כחצי שנה לאחר האירועים. 

הוועדה קבעה כי הרכישות של המניות בהנפקה על ידי קרוביו של לוקסנבורג לא היו אלא פיקציה או מניפולציה שאותה הוביל לוקסנבורג במטרה להגדיל את החזקות הציבור בחברתו. רוצה לומר, המדובר הוא בפועל, ברכישותיו שלו ובהחזקותיו שלו, שהתחזו להיות רכישות והחזקות של קרוביו אלה, כמחזיקים מקרב הציבור. פועל יוצא מכל האמור הוא, כי שתי הרכישות שבוצעו בחשבונות הבנק של קרובי המשיב, שהיו רכישות בהן שימש לוקסנבורג, כיוזם וכמבצע, ובעניין שרון, גם כמממן, לא יכלו להיחשב בהמשך כהחזקות ציבור, וסיווגן ככאלה, כמו גם הדיווח אודותיהן בדוחות המאוחרים כחלק ממצבת החזקות הציבור, די היה בהם, כדי להקים על רגליהן את הפרות הפרט המטעה שיוחסו למשיב ולחברתו על ידי הרשות, בקשר לאלה.

הוועדה קבעה כי התרשלותו של לוקנסבורג כיו"ר דירקטוריון בהבטחת דיווח כדין בכל הנוגע להנפקה ולתוצאותיה, התבטאה כמו כן, בדיווחיו ובדיווחי חברתו, על יציאתה של החברה מרשימת השימור, ביודעו כי יציאה זו התאפשרה על ידי פעילותו בפיזור הפיקטיבי של המניות, ותוך הסתרת הפרטים המהותיים שהיו קשורים בה. כל זאת, מבלי שטרח להתייעץ עם עורכי הדין של החברה לגבי תקינות מעשיו ודיווחיו אלה, כפי שהיה מצופה מכל נושא משרה סביר, ויותר מכך, מיו"ר דירקטוריון סביר של חברה.