תשלום אגרה שנתית לתאגידים לשנת 2021

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: DreamstimeImage: Dreamstime

עומר רגב
21/07/2021

על פי תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) התשמ"ט – 1989, תאגיד ישלם ב- 1 באוגוסט של כל שנה אגרה שנתית בהתאם לדרגה אליה הוא מסווג.

תשומת לב התאגידים כי שובר לתשלום אגרה שנתית נשלח לתיבת התאגידים ב"מערכת יעל" וממתין שם לתשלום.

לידיעתכם כי בהתאם להוראת שעה שקידמה הרשות ושאושרה על ידי שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת וזאת על רקע משבר הקורונה, סכום האגרה לשנת 2021 יופחת בשיעור של 15% מתעריף האגרה הקבוע.

אי תשלום במועד שנקבע בתקנות יגרור קנסות והפרשי הצמדה. לבירורים נוספים ניתן לפנות לסיגל אלקובי בטלפון 02-6556479 או בכתובת דוא"ל sigale@isa.gov.il.

 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.