רוטשטיין מסכמת את הרבעון השני

חברת הבת אנשי העיר מקדמת פרויקטים בהיקף של למעלה מ- 1,000 יחידות דיור בתל אביב

 

 
אבישי בן חיים, מנכל, קרדיט: רוטשטיין נדלן בעמאבישי בן חיים, מנכל, קרדיט: רוטשטיין נדלן בעמ
 

אדם כהן
FacebookTwitter Whatsapp
26/08/2021

אבישי בן- חיים, מנכ"ל החברה: "עליית מחירי הדירות נמשכת כמו גם עליית תשומות הבניה ולא נראה שתחול התמתנות בטווח הנראה לעין".

ההכנסות ברבעון השני של 2021 הוכפלו לכ-130 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-65 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד– הודות לגידול בהיקף המכירות, התקדמות קצב ביצוע פרויקטים והאיחוד לראשונה עם חברת הבת 'אנשי העיר' הפועלת בתחום ההתחדשות העירונית באיזור ת"א.

עלייה של למעלה מפי 3 בהיקף מכירת דירות ביחס לרבעון מקביל אשתקד- במהלך הרבעון מכרה החברה כ-68 יחידות דיור, בהשוואה למכירת 19 יחידות דיור ברבעון המקביל אשתקד.

קצב המכירות הגבוה ממשיך גם לאחר תאריך המאזן– מתחילת חודש יולי ועד היום מכרה החברה 71 יחידות דיור נוספות; מתחילת השנה ועד היום מכרה החברה 203 יחידות דיור בתמורה ל-392 מיליון ש"ח, כל דירה חמישית נמכרה בהתחדשות עירונית, לפי מחיר דירה ממוצע של כ-5 מיליון (כולל מע"מ). 

נכון לסוף חודש יוני השנה, מבצעת החברה ומשווקת כ-1,160 יחידות דיור (כולל חלק השותפים); חלק החברה עומד על כ-750 יחיודת דיור, מתוכן נמכרו 420 יחידות דיור בתמורה לכ-800 מיליון ש"ח.

לחברה עתודות קרקע הנמצאות בשלבי תכנון בהיקף של למעלה מ-6,000 יחידות דיור (כ-3,800 יח"ד חלק החברה), לצד זכויות בקרקע לבניית כ-97 אלף מ"ר עיקרי מסחר ומשרדים (חלק החברה); במהלך השנתיים הקרובות צפויה החברה להתחיל בביצוע של כ-1,400 יחידות דיור.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות ברבעון השני של שנת 2021 טיפס לכ- 34 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 2.6 מיליון ש"ח– כתוצאה מהגידול בהיקפי הפעילות ומהכרה ברווח בגין השלמת העסקה למכירת חלק מהמקרקעין בפרויקט 'כרמי הנדיב' בקרית מלאכי.

אבישי בן-חיים, מנכ"ל רוטשטיין: "אנו מציגים רבעון עם זינוק של למעלה מפי 3 בהיקף המכירות, כתוצאה מהפעלות שנקטנו בשנים האחרונות להגדלת מלאי הדירות לצד הביקושים החזקים לרכישת דירות– ביקושים שלא צפויים להתמתן בטווח הנראה לעין. מחירי הדירות בישראל עלו מתחילת השנה בכ- 7.7% ואני לא צופה התמתנות בעליה זו בעיקר על רקע מחירי תשומות הבניה שעולים בצורה משמעותית. המחיר ההמוצע לדירה שמכרנו מתחילת השנה עמד על כ- 2 מיליון שקל". 

"אנשי העיר', חברת הבת, מקדמת היום פרויקטים בת"א בהיקף של למעלה מ- 1,000 יח"ד. חמישית מהדירות שמכרנו מתחילת השנה, נמכרו בפרויקטים של התחדשות עירונית, בעיקר בתל אביב. במקביל למכירת דירות והגדלת המלאי למגורים של החברה, אנו ממשיכים בפיתוח הזרוע המניב, עם זכויות להקמת כ-120 אלף מ"ר משרדים, מסחר ותעשייה, ובכוונתנו להמשיך ולהגדיל פעילות זו בשנים הקרובות". 

חברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ, חברה לייזום ובנייה למגורים בניהולו של אבישי בן-חיים, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2021 המלמדות על זינוק במכירות, הכפלת שורת ההכנסות ועלייה חדה ברווחים הן כתוצאה מהגידול בפעילות ממכירת דירות והן מהשלמת חלק מימוש פרויקט 'כרמי הנדיב' בקריית מלאכי.

עיקרי תוצאות רבעון שני של שנת 2021:

ההכנסות ברבעון שני של שנת 2021 הוכפלו לכ-129.7 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-64.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה מגידול בהיקף יחידות דיור שנמכרו, מהתקדמות קצב ביצוע הפרויקטים ומהכרה בהכנסות חברת הבת 'אנשי העיר' כתוצאה מהאיחוד לראשונה ברבעון השלישי אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2021 עלה בכ-59% לכ-29.4 מיליון ש"ח, לעומת רווח גולמי בסך של כ-18.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2021 עמד על כ-22.6%, בהשוואה לכ-20.8% ברבעון קודם ובהשוואה לכ-28.6% ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בשיעור הרווח הגולמי, ביחס לרבעון מקביל אשתקד, נבעה בעיקר מהשוני בתמהיל הפרויקטים בביצוע.
 
הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2021 עלה בכ-47% לכ-15.1 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-10.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח התפעולי נבעה מהגידול האמור ברווח הגולמי, בקיזוז חלקי עם ירידת שווי נדל"ן להשקעה בעיקר בגין תשלום מסי רכישה עם השלמת רכישת המקרקעין בתנובות, בניכוי עליית שווי נדל"ן להשקעה בפרויקט קדימה צורן, וכן מעלייה בהוצאות התפעול – מכירה ושיווק והוצאות הנהלה וכלליות - בגין האיחוד עם חברת הבת 'אנשי העיר'.

הוצאות המימון, נטו ברבעון השני של שנת 2021 עלו לכ-6.9 מיליון ש"ח, לעומת הוצאות מימון נטו בסך של כ-3.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהוצאות המימון, נטו נבעה בעיקר מהגידול בהיקף החוב הפיננסי כתוצאה מהגידול בהיקפי הפעילות של החברה.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני של שנת 2021 זינק לכ-33.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-2.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה החדה ברווח הנקי נבעה כאמור מהצמיחה בהכנסות כתוצאה מהגידול במכירות וקצב ביצוע פרויקטים, וכן מהכרה ברווחי השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני המיוחסים בעיקר לרווח בסך של כ-36 מיליון ש"ח בגין השלמת ההסכם למכירת יחידות דיור בפרויקט כרמי הנדיב בקרית מלאכי.

עיקרי תוצאות מחצית ראשונה של שנת 2021:

ההכנסות במחצית הראשונה של שנת 2021 צמחו בכ-84% לכ-236.5 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-128.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה הגבוהה בהכנסות נבעה מהגידול בהיקף יחידות דיור שנמכרו, מהתקדמות קצב ביצוע הפרויקטים ומהכרה בהכנסות חברת הבת 'אנשי העיר' כתוצאה מהאיחוד לראשונה ברבעון השלישי אשתקד.

הרווח הגולמי במחצית הראשונה של שנת 2021 עלה בכ-45% לכ-51.7 מיליון ש"ח (כ-21.8% מההכנסות) לעומת רווח גולמי בסך של כ-35.5 מיליון ש"ח (כ-27.7% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. 
 
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות במחצית הראשונה של שנת 2021 עלה בחדות לכ-39 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-6.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה החדה ברווח הנקי נבעה כאמור מהצמיחה בהכנסות כתוצאה מהגידול במכירות וקצב ביצוע פרויקטים וכאמור מהכרה ברווח חד פעמי בגין השלמת ההסכם למכירת יחידות דיור בפרויקט כרמי הנדיב בקרית מלאכי. השפעות אלה קוזזו חלקית עם הגידול בהוצאות התפעול בגין האיחוד עם חברת הבת 'אנשי העיר' ומגידול בהוצאות המימון, נטו בגין הגידול בהיקף החוב הפיננסי כתוצאה מהגדלת היקפי הפעילות של החברה.

מכירות:

במהלך הרבעון השני של השנה מכרה החברה למעלה מפי 3 דירות ביחס לרבעון המקביל אשתקד - במהלך הרבעון השני של שנת 2021 מכרה החברה 68 יחידות דיור, בהשוואה למכירת 19 יחידות דיור ברבעון המקבילה אשתקד.

במהלך המחצית הראשונה של השנה הכפילה החברה את היקף המכירות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד – במחצית הראשונה של שנת 2021 מכרה החברה 132 יחידות דיור, בהשוואה למכירת 55 יחידות דיור בתקופה המקבילה אשתקד.

קצב המכירות הגבוה ממשיך גם לאחר תאריך המאזן - מתחילת  חודש יולי השנה ועד תאריך חתימת הדוחות מכרה החברה 71 יחידות דיור נוספות.

נכון לסוף יוני השנה, החברה מבצעת ומשווקת כ-1,160 יחידות דיור (חלק החברה כ-750 יחידות דיור), מתוכן נמכרו כ-420 יחידות דיור ובתמורה כספית של כ-800 מיליון ש"ח.

בנוסף, לחברה עתודות קרקע הנמצאות בשלבי תכנון להקמת כ-6,000 יחידות דיור, חלק החברה מתוכן הינו כ-3,800 יחידות דיור, לצד זכויות לבניית כ-97,000 מ"ר מסחר ומשרדים (חלק החברה). 

מאזן ליום ה-30.06.2021:

ההון העצמי של החברה הסתכם בכ-255 מיליון ש"ח (מתוכו, כ-205 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-220 מיליון ש"ח בסוף שנת 2020 – הגידול בהון העצמי נבע מהעלייה האמורה ברווח הנקי ולאחר חלוקת דיבידנד בסך של כ-8 מיליון ש"ח ששולם בחודש אפריל השנה. יחס הון עצמי למאזן, בנטרול מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות בגין עסקאות קומבינציה, עומד על כ-20.7%. 

לחברה קופת מזומנים ומזומנים בחשבונות ליווי מוגבלים בסך של כ-138 מיליון ש"ח והשקעות המיועדות להחזר אגרות חוב בסך של כ-19 מיליון ש"ח. לחברה חוב פיננסי, נטו בסך של כ-657 מיליון ש"ח והיחס חוב פיננסי נטו ל-CAP  עומד על כ-72.1%.

אירועים מהותיים:

בחודש יוני 2021, הושלם ההסכם למכירת חלק מהקרקעין של שותפות נחלת אש"ר (מוחזקת 53%) בפרויקט "כרמי הנדיב" בקרית מלאכי עם זכויות להקמת 336 יחידות דיור, בתמורה לתשלום במזומן של כ-105 מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ). בגין מכירת הקרקע הכירה החברה ברבעון השני של שנת 2021 ברווח לפני מס בסך של כ-36 מיליון ש"ח והכירה במקדמה במזומן בסך של כ-15 מיליון ש"ח, בעוד שיתרת התשלום בסך של כ-90 מיליון ש"ח תוכר ברבעון השלישי של שנת 2021. חודש קודם לכן, נחתם גם הסכם אופציה המעניק לרוכש אופציה למשך 24 חודשים לרכישת חלקת מקרקעין נוספת בפרויקט "כרמי הנדיב", הכוללת זכויות להקמת 648 יחידות דיור נוספות בתמורה לכ-214 מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ). מימוש האופציה במלואו צפוי להניב לחברה רווח נוסף לפני מס בהיקף של כ-82 מיליון ש"ח ובסך כולל של כ-118 מיליון ש"ח.

בחודש אפריל 2021, חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ-8 מיליון ש"ח.

בחודש אפריל 2020, החברה חתמה על הסכם, באמצעות שותפות (בחלוקה שווה), לרכישת מקרקעין באזור חיפה והקריות בשטח של כ-28 דונם עם זכויות לבניית מרכז אחסנה לוגיסטי (מרלו"ג) ומשרדים בשטח של כ-40 אלף מ"ר (חלק החברה כ-20 אלף מ"ר), בתמורה לכ-61 מיליון ש"ח (חלק החברה כ-30.5 מיליון ש"ח). להערכת החברה, היקף ההכנסות הצפויות בפרויקט בהנחת מכירת הפרויקט מסתכם בכ-350 מיליון ש"ח (חלק החברה כ-175 מיליון ש"ח) והיקף העלויות בפרויקט יסתכם בכ-290 מיליון ש"ח (חלק החברה כ-145 מיליון ש"ח), לפני מע"מ.

בחודש אפריל 2021, חתמה החברה על עסקת קומבינציה עם קבוצת בעלי קרקע המחזיקים בזכויות בקרקע לבניית כ-110 יחידות דיור במתחם "הקריה האקדמית" בפתח תקווה. בהתאם לתב"ע הנוכחית, קיימות בקרקע זכויות להקמת 251 יחידות דיור בשישה בניינים. החברה צופה מהפרויקט כולו הכנסות בסך של כ-320 מיליון ש"ח  (לא כולל מע"מ) והעלויות יסתכמו בכ-280 מיליון ש"ח.

בחודש אפריל 2021, מכרה החברה 75% מהזכויות במגרש (כל זכויות החברה) בכפר יונה עליו ניתן לבנות 18 יחידות דיור (חלק החברה 13.5 יחידות דיור), בתמורה לכ-7.5 מיליון ש"ח. בגין העסקה הכירה החברה ברבעון השני של שנת 2021 ברווח לפני מס בסך של כ-2 מיליון ש"ח.

בחודש מרץ 2021, הושלמה העסקה לרכישת כ-60% מתאגיד המחזיק בזכויות לרכישת מקרקעין בשטח של כ-53 דונם במרכז הארץ, וזאת בתמורה לכ-3 מיליון ש"ח. הקרקע ממוקמת בסמוך לכביש 6 ולמושב תנובות ובהתאם לתב"ע כיום ישנן זכויות לבניית מרכז אחסנה לוגיסטי (מרלו"ג) בשטח של כ-53 אלף מ"ר עילי. להערכת החברה, סך העלויות להקמת הפרויקט יעמוד על כ-375 מיליון ש"ח (כולל תשלום בסך של כ-113 מיליון ש"ח בגין המקרקעין ועלויות נלוות).

בחודש מרץ 2021, הושלמה העסקית לרכישת זכויות קרקע באשדוד, בדרך של מימוש אופציה, עם זכויות להקמת 192 יחידות דיור וכ-4,000 מ"ר עיקרי למסחר ותעסוקה.

לגרף רוטשטיין לחצו כאן

27 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 13.31 מיליון ברוטשטיין
קרנות נאמנות שמחזיקות את רוטשטיין. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

סוג

קסם KTF ת"א- בנייה

1.98%

821936.96

20798

מניות

הראל Htf ת"א בנייה 

1.98%

4102057.44

103797

מניות

ילין לפידות מניות נדל"ן

1.72%

1117704.64

28282

מניות

אלפי בנדק מניות ישראל

1.26%

356351.84

9017

מניות

פסגות מניות ישראליות

1.13%

1177200

30000

מניות

אימפקט מניות 

0.83%

388244.48

9824

מניות

אלפי בנדק 30/70 

0.7%

243640.8

6165

מניות

MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל

0.6%

426144.16

10783

מניות

פסגות ניהול השקעה בחברות

0.53%

573948.96

14523

מניות

אימפקט 20/80

0.46%

281342.88

7119

מניות