הכנסות המדינה ממסים הסתכמו באוגוסט ב-32.8 מיליארד ש"ח

באוגוסט 2020 נצפתה כבר התאוששות ניכרת בגביה ממסים

 

 
Image by Steve Buissinne from Pixabay Image by Steve Buissinne from Pixabay
 

עידו אסיאג
FacebookTwitter Whatsapp
14/09/2021

סך הכנסות המדינה ממסים

בחודש אוגוסט 2021 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב-32.8 מיליארד ש"ח.

כיוון שנתוני 2020 הושפעו בחלקם ממשבר הקורונה, תוצג בסקירה זו, בחלקים המציגים נתונים ברמה המצטברת, גם השוואת נתוני שנת 2021 לנתוני שנת 2019, לצד השוואת נתוני 2021 לנתוני 2020.

בניתוח הכנסות לחודש אוגוסט יש לקחת בחשבון את האירועים הבאים:

שנת 2021

בשנת 2021 התחדשה ההפרשה לקרן פיצויים בגובה של 25% מהכנסות ממס רכישה, בעוד שבשנת 2020 לא התבצעה הפרשה לקרן. סכום ההפרשה עומד על כ- 0.3 מיליארד ש"ח בגין חודש אוגוסט 2021 וכ-1.8 מיליארד ש"ח בגין החודשים ינואר-אוגוסט 2021.

שנת 2020

נתוני הכנסות בשנת 2020 הושפעו ממשבר הקורונה שפרץ בחודש מרץ 2020. עם זאת, באוגוסט 2020 נצפתה כבר התאוששות ניכרת.

שנת 2019

ב- 1.4.2019 עודכנה נוסחת מיסוי ירוק וכתוצאה מכך הוקדם יבוא כלי רכב לחודש מרץ 2019 על חשבון החודשים הבאים, כולל הקדמת גבייה של 0.3 מיליארד ש"ח על חשבון חודש אוגוסט 2019.

בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות המדינה ממסים באוגוסט 2021, במונחים ריאליים, ב-22% לעומת אוגוסט 2020. הגביה ממסים ישירים עלתה ב- 27%, הגביה ממסים עקיפים ב- 15% והגביה מאגרות עלתה ב-17%. במסים ישירים נרשמה עליה משמעותית בעקבות גידול בפעילות עסקית, במימוש רווחי הון, בניכויים משכר ובפעילות בנדל"ן.

בחודשים ינואר-אוגוסט 2021 הסתכמו ההכנסות ב-250.4 מיליארד ש"ח לעומת 202.4 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, זהו גידול של 23%. הכנסות ממסים ישירים עלו ב-26%, ההכנסות ממסים עקיפים עלו ב-20% וההכנסות מאגרות עלו בכ-6%. בהשוואה לינואר - אוגוסט 2019 עלו ההכנסות ממסים בשיעור של 19% - ההכנסות ממסים ישירים עלו ב-25% וההכנסות ממסים עקיפים עלו ב-12%.


נתוני המגמה הצביעו על גידול בגביית המסים בשיעור של 5% מתחילת שנת 2019 ועד חודש ינואר 2020.

מגמת העלייה נקטעה בחודש מרץ 2020 עם פרוץ משבר הקורונה, אך חודשה כבר בסוף שנת 2020. 

הכנסות רשות המסים בישראל

הכנסות רשות המסים באוגוסט 2021 הסתכמו ב-32.2 מיליארד ש"ח לעומת 25.9 מיליארד ש"ח באוגוסט 2020. בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות רשות המסים בכ-22% לעומת אוגוסט 2020. המסים הישירים עלו ב-27% והמסים העקיפים עלו ב-15%.

הכנסות ממסים ישירים

ההכנסות ממסים ישירים הסתכמו באוגוסט 2021 ב-18.2 מיליארד ש"ח לעומת 14.1 מיליארד ש"ח באוגוסט 2020. בשיעורים אחידים, גדלה גביית המסים הישירים באוגוסט 2021 ב-27% לעומת אוגוסט 2020.

מס הכנסה מעצמאים ומחברות (ברוטו) – באוגוסט 2021 הסתכמה הגביה בסעיף זה ב- 7.2 מיליארד ש"ח לעומת 5.5 מיליארד ש"ח באוגוסט 2020. בשיעורי מס אחידים, זוהי עליה של 28%. הגבייה מעצמאים עלתה ב-34% לעומת אוגוסט 2020 וב-57% לעומת אוגוסט 2019. הגבייה מחברות עלתה ב-26% לעומת אוגוסט 2020 וב- 21% לעומת אוגוסט 2019. עליות אלו נובעות בעיקר מעליה במקדמות מס הכנסה (הן בסכומי המקדמות והן במספר המשלמים) ובהכנסות מרווחי הון.

ניכויים (ניכויי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור אחרים, כולל משוק ההון) - הגביה מניכויים הסתכמה באוגוסט 2021 ב- 10.5 מיליארד ש"ח, לעומת 8.1 מיליארד ש"ח באוגוסט 2020, עליה של 20%. עיקר העליה בניכויים משכר נבע ממס בגין עסקאות.

שוק ההון – באוגוסט 2021 נרשמה גביה ברוטו של כ- 0.4 מיליארד ש"ח , עליה של 40% לעומת אוגוסט 2020. בגביה מריבית נרשמה עליה של 9%, ובגביה מניירות ערך נרשמה עלייה של 55% לעומת אוגוסט 2020.

מיסוי מקרקעין - ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין הסתכמו באוגוסט 2021 ב- 2.1 מיליארד ש"ח, לעומת 1.1 מיליארד ש"ח באוגוסט 2020, עליה של 87%. בגביה ממס שבח נרשמה עליה של 71% ובגביה ממס רכישה נרשמה עליה בשיעור של 95%. מגמת העליה בהכנסות ממס רכישה וממס שבח נמשכת מחודש מרץ 2021. במצטבר בחודשים ינואר – אוגוסט 2021 נרשמה עליה של 56% לעומת התקופה המקבילה ב-2020 וב-2019. העליה נובעת בעיקר מגידול במספר העסקאות ובמחירי הדירות. יצוין כי החל מ- 29.7.2020 הופחת מס הרכישה על רכישת דירת השקעה.

החזרים – באוגוסט 2021 הסתכמו ההחזרים ממס הכנסה ומניכויים ב- 1.4 מיליארד ש"ח, לעומת 1.2 מיליארד ש"ח באוגוסט 2020 עליה של 10%. במצטבר מתחילת השנה ירדו ההחזרים ב-18% לעומת התקופה המקבילה ב- 2020. לעומת ינואר - אוגוסט 2019 חלה ירידה מתונה של כ-2%.

ההכנסות ממסים עקיפים

בחודש אוגוסט 2021 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב- 14.0 מיליארד ש"ח לעומת 11.9 מיליארד ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות ממסים עקיפים ב-15%. במצטבר בינואר – אוגוסט 2021 עלו ההכנסות ב- 20% לעומת ינואר-אוגוסט 2020, וב-12% לעומת ינואר -אוגוסט 2019.


מס ערך מוסף – סך ההכנסות נטו ממע"מ באוגוסט 2021 הגיעו ל-9.9 מיליארד ש"ח, לעומת 8.5 מיליארד ש"ח באוגוסט 2020. בשיעורי מס אחידים, זוהי עליה של 13% לעומת אוגוסט 2020 ושל 41% לעומת אוגוסט 2019. העליה הגבוהה לעומת אוגוסט 2019 משקפת ברובה גידול ביבוא של כלי רכב נוסעים, דלק וציוד חשמלי ואלקטרוני.

במצטבר מתחילת השנה, נרשמה עליה של 20% לעומת ינואר - אוגוסט 2020. לעומת ינואר – אוגוסט 2019 חלה עלייה של 15%, דהיינו 7.5% בקצב שנתי. העליה הגבוהה לעומת 2020 מוסברת ברובה ע"י התמתנות ביבוא ובצריכה בתקופות של הסגרים והגבלות על המשק בשנת 2020.

מס קניה יבוא – ההכנסות ממס קניה יבוא הסתכמו באוגוסט 2021 ב-1.9 מיליארד ש"ח. בשיעורי מס אחידים, חלה עליה של 31% לעומת אוגוסט 2020. העלייה נובעת בעיקר מיבוא כלי רכב גבוה יחסית באוגוסט 2021 ויבוא רכב נמוך באוגוסט 2020. יש לציין כי למרות היבוא של כלי רכב יקרים יותר והעלאת מס הקניה על רכב היברידי ופלאג-אין החל מה- 1.1.2021, מס הקניה הממוצע לרכב נמוך יותר באוגוסט 2021 לעומת אוגוסט 2020. זאת, עקב גידול במשקל כלי הרכב ההיברידיים והחשמליים מסך היבוא מ-18% ו- 11% באוגוסט 2019 ובאוגוסט 2020, בהתאמה, ל- 33% באוגוסט 2021. המס על רכבים אלה נמוך יותר מאשר על רכב רגיל, גם לאחר העלאת שיעור המס.

בחודשים ינואר-אוגוסט 2021 נרשמה עליה של 39% לעומת התקופה המקבילה ב-2020. זאת כתוצאה מהקדמת יבוא כלי רכב בדצמבר 2019 וכתוצאה ממשבר הקורונה. בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019 מדובר בעליה של 30% שנובעת בעיקר מיבוא נמוך של כלי רכב ב- 2019 ומגידול ברכישת סיגריות כחלופה לרכישות בחו"ל.

בלו דלק – הכנסות מבלו הסתכמו באוגוסט 2021 ב-1.9 מיליארד ש"ח, עליה של 9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בחודשים ינואר-אוגוסט 2021, הכוללים את חודש ינואר ששייך לסגר השלישי, עלו הכנסות מבלו בשיעור של 7% לעומת התקופה המקבילה ב-2020. בהשוואה לינואר – אוגוסט 2019 ירדו הכנסות מבלו דלק ב- 7%, בין היתר, כתוצאה מהתייעלות של כלי רכב חדשים וירידה בנסועה במהלך הסגר השלישי ומבצע "שומר החומות".

הכנסות מאגרות משרדי הממשלה

מתחילת השנה הסתכמו ההכנסות מאגרות ב-4.7 מיליארד ש"ח.