מבנה נדלן תרכוש את זכויות בנק המזרחי במקרקעין בנק איגוד

בין היתר בנין ההנהלה של בנק איגוד באחוזת בית ועוד בניינים נוספים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
דודו זבידה מנכל מבנה נדלן, צילום: איתן ריקליסדודו זבידה מנכל מבנה נדלן, צילום: איתן ריקליס

עידו אסיאג
14/09/2021

דיווח על רכישת זכויות בנכסי בנק המזרחי הכוללים - בניין ההנהלה של בנק איגוד לישראל בע"מ ברחוב אחוזת בית בתל אביב, בניין משרדים ברחוב לינקולן בתל אביב, וסניף תל אביב ראשי של בנק איגוד ברחוב אחד העם בתל-אביב.

התמורה עבור רכישת הזכויות בנכסים מסתכמת לסך של 530 מיליון ₪, התמורה בגין הממכר תשולם על-ידי החברה בהתאם לתנאי התשלום הבאים: סך של 10% מהתמורה במועד חתימת הסכמי המכר בין החברה למוכרות ו-90% בסמוך למועד מסירת החזקה בנכסים אשר נקבע בחודש ינואר 2022.

נכסי המקרקעין יושכרו למוכרות או לחברה קשורה להן לתקופות משתנות של עד 23 שנים ויחד עם חתימת הסכמי מכר פרטניים ייחתמו הסכמי שכירות בין הצדדים. סך דמי השכירות השנתיים בגין נכסי הנדל"ן שיושכרו כאמור לעיל צפוי להסתכם בכ-25 מיליוני ש"ח.
 
דודו זבידה מנכ"ל מבנה נדל"ן ציין: "רכישת נכסי בנק מזרחי מהווה מהלך אסטרטגי עבור קבוצת מבנה לאור מיקומי הפריים בלב ליבה של ת"א. נוכחותנו בנכסים אלה תחזק מאוד את הפורטפוליו של החברה בעיר ותמקם אותנו, לראשונה, גם במרכזה. אנו רואים בבנק המזרחי שותף אמיתי לדרך ומערכת היחסים הטובה שנוצרה תמשיך גם בעתיד".

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 14 בספטמבר 2021 גובשו הסכמות עם בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן :"הבנק") ביחס לרכישת זכויות הבנק, נציבים נכסים וציוד בע"מ ואגודים בע"מ (כל אחת מהן: "המוכרת" וביחד: "המוכרות") ב-23 נכסי מקרקעין בעלי יעוד למשרדים, מסחר ומגורים בישראל, וביניהם: בניין ההנהלה של בנק איגוד לישראל בע"מ ברחוב אחוזת בית בתל אביב-יפו, בניין משרדים ברחוב לינקולן בתל אביב-יפו, וסניף תל אביב ראשי של בנק איגוד ברחוב אחד העם בתל-אביב יפו (כל הנכסים ביחד: "הנכסים").

התמורה עבור רכישת הזכויות בנכסים מסתכמת לסך של 530 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ ("התמורה"). התמורה בגין הממכר תשולם על-ידי החברה בהתאם לתנאי התשלום הבאים: סך של 10% מהתמורה במועד חתימת הסכמי המכר בין החברה למוכרות ו-90% בסמוך למועד מסירת החזקה בנכסים אשר נקבע בחודש ינואר 2022.

התשלום הראשון של התמורה בגין הנכסים ימומן מהונה העצמי של החברה.

נכסי המקרקעין יושכרו למוכרות או לחברה קשורה להן לתקופות משתנות של עד 23 שנים ויחד עם חתימת הסכמי מכר פרטניים ייחתמו הסכמי שכירות בין הצדדים. סך דמי השכירות השנתיים בגין נכסי הנדל"ן שיושכרו כאמור לעיל צפוי להסתכם בכ-25 מיליוני ש"ח. הצדדים פועלים לחתימה על הסכמי מכר ושכירות ביחס לנכסים.

הערכות החברה ביחס למועדים ונתונים נוספים המצוינים בדוח זה לרבות חתימה על הסכמי מכר ושכירות עם המוכרות, ודמי שכירות צפויים הינן בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. מידע צופה פני עתיד הינו מידע לא ודאי לגבי העתיד, לרבות תחזית, הערכה, אומדן או מידע אר המתייחסים לעניין עתידי אשר התממשותו אינה ודאית ו/או אינה בשליטת החברה. המידע צופה פני עתיד הכלול בדוח זה מתבסס, בין היתר, על מידע שהתקבל מצדדים שלישיים ועל הערכות החברה בהתבסס על מידע כאמור, נכון למועד דוח זה.