יתרת הנכסים של תושבי ישראל עלתה ברבעון השני

הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל, רביע שני 2021

 

 
Image by mohamed Hassan from PixabayImage by mohamed Hassan from Pixabay
 

אדם כהן
FacebookTwitter Whatsapp
19/09/2021

יתרת הנכסים של תושבי ישראל בחו"ל עלתה ברביע השני של שנת 2021 בכ-36 מיליארדי דולרים (כ-6%) ועמדה בסוף יוני על כ-666 מיליארדים. העלייה ביתרה נבעה בעיקר מגידול בתיק ניירות ערך בחו"ל ומגידול בנכסי הרזרבה.

יתרת ההתחייבויות של המשק לחו"ל עלתה במהלך הרביע השני בכ-46 מיליארדי דולרים (כ-11%) ועמדה בסופו על כ-480 מיליארדים. העלייה ביתרה נבעה בעיקר מהשקעות נטו של תושבי חוץ בהיקף של כ-15 מיליארדי דולרים ומעלייה במחירי ניירות הערך הישראליים בהיקף של כ- 10 מיליארדים.

עודף הנכסים על ההתחייבויות של המשק מול חו"ל ירד במהלך הרביע השני בכ-10 מיליארדי דולרים (5.2%-) ועמד בסופו על כ-186 מיליארדים.

עודף הנכסים על ההתחייבויות במכשירי חוב בלבד (החוב חיצוני השלילי נטו), עלה במהלך הרביע השני בכ-9 מיליארדי דולרים (כ-5%) ועמד בסופו על כ- 211 מיליארדים.

היחס שבין החוב החיצוני ברוטו לתמ"ג ירד במהלך הרביע השני ב-0.1 נקודות האחוז ועמד בסוף יוני על 33.5%. הירידה ביחס החוב לתוצר ברביע השני שיקפה גידול של כ-5.4% ביתרת החוב החיצוני לעומת עלייה של כ- 5.6% בתוצר (במונחים דולריים).​