קרן חדשה - אדמונד דה רוטשילד (RTF (4D אינדקס Global Metals & Minerals Producers מנוטרלת דולר*

לראשונה בישראל - אדמונד דה רוטשילד משיקה קרן מחקה, העוקבת אחר מדד בלעדי, הכולל חברות הפקת מתכות ומינרלים בחו"ל

 

 
איל סגל, צילום: אורית כליףאיל סגל, צילום: אורית כליף
 

אדם כהן
FacebookTwitter Whatsapp
20/10/2021

אדמונד דה רוטשילד (RTF (4D אינדקס Global Metals & Minerals Producers מנוטרלת דולר.

מספר קרן – 5134135.

הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן מוצעות לראשונה בתאריך 20.10.2021 מועד סיום התאמת הנכסים 26.10.2021.

קרן מחקה חדשה 1 שתעקוב אחרי מדד אינדקס 2Global Metals & Minerals Producers. מטרת המדד היא לייצר חשיפה גלובלית רחבה לחברות הכורות ו/או מפיקות מתכות ומינרלים, תוך התמקדות במתכות ומינרלים הקשורים למגמות מאקרו מרכזיות כגון: מעבר לאנרגיה נקייה, מעבר לרכבים חשמליים, חידוש התשתיות במערב ותהליך העיור באסיה.

להערכת מנהל הקרן **- ישנן מתכות ומינרֹלים אשר מהווים את הבסיס לייצור טכנוֹלוגיות רבות, כגון שבבים, סוֹלֹלות, אנרגיה נֱקייה ומכוניות חשמֹליות. המשך ההתפתחות שֹל תחומים אֹלו צפויים ֹלהגִדיֹל את הביֱקוש ֹלחומרי הגֹלם הֹלֹלו.

המדד מחולק לשמונה תחומי פעילות כשבכל תחום נמצאות עד עשר מניות של חברות בעלות ההכנסות הגבוהות ביותר, כשחברה צריכה שלפחות 50% מההכנסות שלה יהיו מהתחום על מנת להיכלל בו.

שמונת התחומים במדד הם:

אורניום

ליתיום

סיליקון

חומרי גלם נדירים  (Rare Earth Elements)

אלומיניום

נחושת

כסף (Silver)

כריית מתכות ומינרלים  – חברות גדולות אשר כורות או מפיקות מספר מתכות ומינרלים ללא התמחות בתחום אחד.

מבנה המדד3

*המדד כולל עד 10 מניות של חברות בעלות ההכנסות הגבוהות ביותר מכל תחום.

*במועד עדכון המשקולות, כל תחום מקבל משקל שווה.

*בתוך התחום משקל מניה נקבע לפי שיעור הרווח הגולמי שלה ביחס לשאר החברות באותו התחום.

*מגבלת משקל מקסימום של 5% .

*עדכון הרכב המדד מתבצע אחת לשנה.

*מועד עדכון המשקולות מתבצע אחת לרבעון.

נכון ליום 18.10.2021 נכללות במדד 68 מניות.

דיסקליימר:

מנהל הקרן הינו אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות (ישראל) בע"מ (להלן: "מנהל הקרן"). 1. הקרן הינה קרן חדשה.  יחידות הקרן מוצעות לראשונה בתאריך 20.10.2021 מועד סיום התאמת הנכסים 26.10.2021. 2. המדד הינו קניינה הרוחני של חברת אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן: "עורן המדד"). הקרן פועלת ע"פ רישיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו. 

פרסום זה אינו בגדִר ייעוץ השקֱעות ו/או שיווקֱ השקֱעות ואינו מתחשב בנתונים ובצרכים הספציפיים לֹכלֹ משקֱיע. כמו כן הוא אינו מהווה הצעה לֹרכישת יחידִות בקֱרנות הנאמנות שבניהולֹ מנהל הקרן. רכישת היחידִות בקֱרנות הנה עלֹ פי תשקֱיף עיקֱרי ו/או תשקֱיף קֱרן חדִשה ו/או דִיווחים מידִיים שבתוקֱף.

**אין באמור לֹעילֹ כדִי לֹהוות התחייבות מנהלֹ הקֱרן ו/או הבטחה מצידִו לֹהשיג את מטרת הקֱרן ו/או לֹהשיג תשואה חיובית או תשואה כלֹשהי לֹאורך זמן. 

3. לפרטים נוספים ראו תשקיף הקרן שפורסם במאיה ביום 13.10.2021 (מס' אסמכתא: 2021-03-155388).

* 4 עדִ 120% חשיפה לֹמניות – D- עדִ 120% חשיפה לֹמט”ח.