אלרוב נדל"ן: תוצאות רבעוניות ומתחילת השנה

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 הסתכם לסך של כ-158 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד של כ-247 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

 

 
Image by Paula Helit from PixabayImage by Paula Helit from Pixabay
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/11/2021

הרווח הנקי ברבעון הסתכם לסך של 52 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ-8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

חברת אלרוב נדל"ן מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2021:

דמי השכירות אשר נבעו מהנכסים המניבים בישראל ובחו"ל ברבעון הסתכמו בכ-90 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-91.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. דמי השכירות אשר נבעו מהנכסים המניבים בישראל ובחו"ל בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכמו לכ-278 מיליון ש"ח בהשוואה ל-280 בתקופה המקבילה אשתקד. במהלך תקופת הדוח נכללו הכנסות מנכס מניב נוסף שנרכש בשוויץ ומאידך נרשמה ירידה עקב סיום חוזה שכירות של שוכר בבניין משרדים.

שכ"ד מפורטפוליו הנדל"ן של החברה בשוויץ הסתכם ברבעון לסך של 53 מיליון ש"ח לעומת 56 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקרו מהחלשות הפרנק השוויצרי לעומת השקל. שכ"ד מפורטפוליו הנדל"ן של החברה בשוויץ הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2021 בכ-159 מיליון ש"ח לעומת 155 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  

הרווח התפעולי מפעילות בתי המלון ברבעון (כולל הוצאות סגירת בתי מלון) הסתכם לסך של כ-17 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד של כ- 11 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  מלונות החברה בירושלים נפתחו בחודש מרץ 2021 לאחר שהיו סגורים מחודש ספטמבר 2020. מלונות החברה בחו"ל היו פתוחים במהלך כל תשעת החודשים הראשונים של 2021 בהתאם למגבלות השונות בכל מדינה. הרווח התפעולי במהלך תשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 (כולל הוצאות סגירת בתי מלון)  הסתכם לכ-2 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ-41 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הנקי ברבעון הסתכם לסך של52 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ-8מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם לסך של כ-158 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד של כ-247 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

שוויו ההוגן של הנדל"ן להשקעה (שאינו כולל את הנדל"ן המלונאי) ליום 30.09.2021 הסתכם בכ-8,555 מיליון ש"ח לעומת כ-8,577 מיליון ש"ח ב-31.12.2020. הקיטון נובע בעיקר מירידה עקב החלשות מטבעות הפרנק השוויצרי האירו והלירה שטרלינג ביחס לשקל שהביאה לירידה בערך השקלי של הנדל"ן להשקעה של הקבוצה באירופה. מאידך בתקופת הדוח נרכש נכס מניב נוסף בשוויץ. 

שוויו ההוגן של הרכוש הקבוע המשוערך כולל נכסים בלתי מוחשיים (שכולל בעיקר את מלונות החברה בירושלים, באמסטרדם לונדון ובפריס) ליום 30.09.2021 הסתכם בכ-4,547 מיליון ש"ח לעומת כ-4,747 מיליון ש"ח ב-31.12.2020. הקיטון נובע בעיקר מהוצאות הפחת וכן עקב החלשות מטבעות האירו והלירה שטרלינג ביחס לשקל שהביאה לירידה בערך השקלי של הרכוש הקבוע בצרפת, אנגליה והולנד. 

ההון העצמי של החברה ליום 30 בספטמבר 2021 הסתכם בכ- 4,955 מיליון ש"ח לעומת כ-4,915 מיליון ש"ח בתום שנת 2020. הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מרווח לתקופת הדוח בסך של כ -158 מיליון ש"ח. מאידך חל קיטון מהפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ בסך של כ -113 מיליון ש"ח. 

נכון ליום 30 בספטמבר 2021 שיעור ההון (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) מסך המאזן מהווה כ- 35% (בדומה לשיעור ליום 31.12.2020).

במהלך תשעת החודשים שהסתיימו ב 30 בספטמבר 2021 נרשם לקבוצה רווח מניירות ערך בסכום של כ- 170 מיליון ש"ח, לעומת הפסד מניירות ערך בסך של כ- 171 מיליון שח בתקופה המקבילה אשתקד.  

שווי תיק ניירות ערך של הקבוצה נכון ליום 30.9.2021 וסמוך למועד החתימה על הדוחות מסתכם בסך של כ- 844 מיליון ש"ח וכ- 912 מיליון ש"ח, בהתאמה. לאחר תקופת הדוח על המצב הכספי ועד בסמוך למועד החתימה על הדוחות הכספיים (בהתאם לשערים של תום יום המסחר של ה- 10 בנובמבר 2021), נבע לחברה רווח מניירות ערך בסך של כ- 146 מיליון ש"ח לפני מס.

שווי תיק ניירות הערך של הקבוצה ליום 30.9.2021 וסמוך למועד החתימה על הדוחות הכספיים כולל את מניות כלל החזקות עסקי ביטוח בסך של כ- 700 מיליון ש"ח וכ- 841 מיליון ש"ח בהתאמה, ואת מניות בנק לאומי לאותם המועדים בסך של כ- 129 מיליון ש"ח וכ- 58 מיליון ש"ח בהתאמה. שעור אחזקת החברה במניות כלל עסקי ביטוח מגיע לשיעור של כ- 15%.

לגרף אלרוב נדלן לחצו כאן

34 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 6.57 מיליון באלרוב נדלן
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלרוב נדלן. לרשימה המלאה