יוזמה חדשה - הממונה יחייב חברות הביטוח בריבית פיגורים על איחור בתשלום תגמולי ביטוח

בתי המשפט לא מספיק מרתיעים לכן האוצר יוזם הרחבת סמכות הממונה לחייב את חברות הביטוח בריבית מיוחדת על איחור בתשלום תגמולי ביטוח; עוד מציע האוצר הארכת תקופת התיישנות תביעה לאחר הגשת תביעה לממונה

 

 
דר משה ברקת צילום פאנדרדר משה ברקת צילום פאנדר
 

קרן מרדכי
FacebookTwitter Whatsapp
15/11/2021

משרד האוצר מציע להרחיב את הסמכות לחייב את חברות הביטוח בתשלום ריבית מיוחדת על איחור בתשלום תביעות, גם לממונה על שוק ההון. זאת במקרים של תלונות שהגיעו לרשות ממבוטחים בנושא זה. כך על פי תזכיר חוק של האוצר שפורסם אתמול להערות.

על פי סעיף 28א לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א-1981: "מבטח בביטוחים אישיים, שלא שילם את תגמולי הביטוח שלא היו שנויים במחלוקת בתום לב, במועדים שבהם היה עליו לשלמם לפי סעיף 27, יחייבו בית המשפט, בתשלום ריבית מיוחדת. תשלום הריבית המיוחדת מיועד להרתיע מבטחים מביצוע תשלום תגמולי ביטוח באיחור". ריבית מיוחדת מפורטת בחוק והיא גבוהה עד פי 20 מהריבית הקבועה (עד 20%, אם הריבית הקבוע היא 1%) כשבביטוח סיעודי החוק מורה על ריבית הגבוהה לפחות פי 10!.

בתזכיר החוק "מוצע, כאמור, להרחיב את הסמכות לחייב את חברות הביטוח בתשלום ריבית מיוחדת גם לממונה על שוק ההון בעת שזה שפעל לבירור תלונה (לפי סעיף 60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – ביטוח), ומצא כי לא שולמו תגמולים שאינם שנויים במחלוקת בתום לב".

תוארך בשנה תקופת התיישנות של תביעה המתבררת ברשות

תזכיר החוק של האוצר מציע בנוסף, להאריך את תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לאחר הגשת תלונה לרשות שוק ההון.

סעיף 31 לחוק חוזה ביטוח קובע כי תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח, ולעניין ביטוח חיים, ביטוח מפני מחלות ואשפוז וביטוח סיעודי – חמש שנים לאחר המקרה. האוצר מציע "להאריך את תקופת ההתיישנות הנ"ל כך שככל שהוגשה תלונה לממונה על שוק ההון לצורך בירורה בהתאם לסמכותו לפי סעיף 60 לחוק הפיקוח על הביטוח לא תחלוף תקופת ההתיישנות בטרם חלפה שנה מיום הגשת התלונה אך לא יותר מארבע שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח, ולעניין ביטוח חיים, ביטוח מפני מחלות ואשפוז וביטוח סיעודי - לא יותר משש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח". 

פחות עומס על בתי המשפט

בתזכיר מוסבר, כי הארכת תקופת ההתיישנות במקרים שבהם הוגשה תלונה ונערך ברור תאפשר לממונה למצות את הליכי ברור התלונה גם בנוגע לתלונות שהוגשו על סף תקופת ההתיישנות. כך אפשר יהיה ליתר במקרים המתאימים את הצורך בהגשת תביעה לבית המשפט ובכך לסייע ולחסוך בהוצאות הן של הצרכנים והן של חברות הביטוח כמו גם  להקל על העומס המוטל על בתי המשפט. כמו כן, "ההצעה צפויה לנטרל חשש של מבוטחים כי פניה לממונה תפגע בהם שכן תקופת ההתיישנות עלולה לחלוף בזמן שהתלונה מבוררת אצל הממונה," מוסבר בתזכיר החוק.