הבורסה לניירות ערך מדווחת על תוצאות הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2021

גידול בכל מדדי הפעילות של הבורסה; הרווח כמעט והוכפל

 

 
בורסה, צילום: פאנדרבורסה, צילום: פאנדר
 

כלכלני הבורסה
FacebookTwitter Whatsapp
23/11/2021

חברת הביטוח "הפניקס" תצטרף לבורסה כ"חבר משמורן" ותפעל ישירות במאגר ההשאלות של הבורסה.

ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ- 75 מיליון ₪, גידול של 4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, וזאת על אף קיטון של 10% במספר ימי המסחר.

הרווח ברבעון השלישי הסתכם לסך של כ- 9.6 מיליון ₪, גידול של קרוב ל- 80% לעומת הרווח ברבעון המקביל אשתקד שעמד על 5.4 מיליון ₪.

ה- EBITDA המתואם ברבעון השלישי קרוב ל- 23 מיליון ₪, גידול בשיעור של כ- 18% לעומת הרבעון השלישי של שנת 2020. 

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך, אמר היום: "אנו ממשיכים במגמת הצמיחה וגם ברבעון השלישי של השנה רשמה הבורסה צמיחה בכל מדדי הפעילות המרכזיים – הכנסות, רווח ו – EBITDA, זאת על אף קיטון של כ- 10% במספר ימי המסחר ברבעון זה לעומת הרבעון המקביל של 2020. 

ברבעון השלישי נמשכה התנופה בשוק ההנפקות, עם 21 הנפקות ראשוניות, יותר ממחצית מהן של חברות טכנולוגיה. אנו גאים מאוד להיות הבורסה המובילה כיום, אחרי סין*, ביחס של מספר החברות החדשות לעומת החברות הקיימות, דבר המעיד על התחדשותו של שוק ההון ועל ההזדמנויות הרבות והמגוונות שהוא מציע לציבור המשקיעים הישראלי וגם למשקיעים הזרים המגלים בו עניין הולך וגובר. סך הגיוסים בהנפקות החדשות ברבעון עמד על כ- 2 מיליארד ₪ ולראשונה שווי השוק הכולל של המניות הנסחרות בתל אביב חצה את רף טריליון שקלים. ברבעון השלישי רשמנו עוד נקודת ציון היסטורית כששווי כל אחת מהחברות במדד ת"א-125, היה גבוה ממיליארד ₪.

אנו צופים גידול נוסף בפעילות בשוק ההון המקומי בעקבות צעדי הממשלה האחרונים לרישום אג"ח ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל ולהפסקה הדרגתית של הנפקת האג"ח המיועדות. אין לי ספק כי מדיניות כלכלית המעניקה רוח גבית ליזמות הישראלית ולחברות המקומיות, תוכל להרחיב עוד יותר את ההשתתפות של הציבור הרחב בהצלחת הכלכלה הישראלית ולשפר את מצבו הפיננסי לאורך זמן."

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב (ת"א: ברסה) מדווחת היום על התוצאות הכספיות לרבעון השלישי של השנה שהסתיים ביום 30.9.2021.

להלן עיקרי התוצאות:

הכנסות החברה ממסחר וסליקה מושפעות, בין היתר, ממספר ימי המסחר והסליקה. ברבעון השלישי  לשנת 2021 מספר ימי המסחר הסתכם ל- 56 לעומת 62 ימים ברבעון המקביל אשתקד (קיטון בשיעור של כ – 10%). בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 היו 179 ימי מסחר לעומת 182 ימים בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 2%. ברבעון הרביעי של שנת 2021 ישנם 65 ימים. 

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכמו לסך של כ- 75.0 מיליון ש"ח לעומת הכנסות ברבעון המקביל אשתקד בסך של כ- 72.0 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של כ-4%. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מעלייה בהכנסות שאינן ההכנסות ממסחר וסליקה (כ- 7% מסך ההכנסות) שקוזזה בחלקה מירידה בהכנסות ממסחר וסליקה (כ-3% מסך ההכנסה) בעיקר בשל קיטון במספר ימי המסחר ברבעון לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
בכל שאר סעיפי ההכנסות רשמה הבורסה גידול דו ספרתי.

הכנסות מעמלות מסחר וסליקה עמדו על כ- 28.7 מיליון ₪, ירידה של כ- 8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, זאת בשל ירידה של 10% בהיקף ימי המסחר כאמור הנובע מעיתוי חגי תשרי. הירידה קוזזה בחלקה מעלייה בשיעור העמלה האפקטיבית.

גידול של 14% לסכום של כ- 16.9 מיליון ₪ נרשם בהכנסות מדמי רישום ואגרות, שנבע מעלייה בהכנסות מדמי רישום, גידול במספר החברות והקרנות המשלמות אגרה שנתית ומחיוב אגרות חדשות.

הכנסות משירותי מסלקה רשמו גידול של 14% ועמדו על קרוב ל- 16 מיליון ₪, אשר נבע מעלייה בהכנסות מדמי משמורת, לאור העלייה בשווי הנכסים המוחזקים במסלקת הבורסה, אשר תרמה כ-11% לגידול בסך ההכנסה משירותי מסלקה. בנוסף נרשמה עלייה בהכנסות משירותי מסלקה לחברי הבורסה. 

הפצת מידע וקישוריות גדלו בשיעור של 10% ועמדו על כ- 12.9 מיליון ₪. עיקר הגידול נובע מעלייה בהכנסות בשיעור של 5% מהפצת מידע ללקוחות מחוץ לישראל, בעיקר לאור שינוי בתעריפון שנכנס לתוקף בתחילת הרבעון השני של השנה. בנוסף, עלייה בהכנסות מהפצת מידע נגזר ובהכנסות משירותי קישוריות, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, הביאו לגידול בשיעור של כ-3% בהכנסות, כל אחת מהן.

העלויות ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכמו לסך של כ- 64.4 מיליון ש"ח לעומת עלויות בסך של כ- 64.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ-1%. 

הכנסות המימון, נטו ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכמו לסך של כ- 1.8 מיליון ₪ לעומת הוצאות מימון בסך של כ- 0.9 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מפער בתשואה על השקעות החברה באיגרות חוב של ממשלת ישראל המנוהלות בתיקי ניירות ערך סחירים, תשואה חיובית בשיעור של כ- 1.0% ברבעון לעומת תשואה שלילית בשיעור של כ- 0.4% ברבעון המקביל אשתקד.  

הרווח ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם לסך של כ- 9.6  מיליון ₪ לעומת סך של כ- 5.4 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 79%. הגידול ברווח נבע מעלייה בהכנסות משירותים, שאינן הכנסות ממסחר וסליקה ומעלייה בהכנסות המימון כמפורט לעיל. 

ה- EBITDAהמתואם ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם לסך של כ- 22.8 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 19.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 18%. הגידול נובע בעיקר מעלייה בהכנסות משירותים, למעט ממסחר וסליקה.

הרווח המתואם ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם לסך של כ- 9.8  מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 5.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 74%. הגידול נובע בעיקר מעלייה בהכנסות משירותים, למעט ממסחר וסליקה ומעלייה בהכנסות המימון כמפורט לעיל. 

בבורסה מציינים היום עוד כי מחזורי המסחר הממוצעים ברבעון השלישי של שנת 2021 היו דומים ברמתם למחזורי המסחר הממוצעים של הרבעון המקביל אשתקד, זאת לעומת מחזורי מסחר גבוהים ותנודתיות מוגברת בשווי הנכסים במהלך המחצית הראשונה של 2020, אשר הושפעו מאי הוודאות ששררה בשוק בשל התפרצות נגיף הקורונה בישראל באותה העת, בהשוואה למחצית השנה הראשונה של שנת 2021. השינויים במגמת התחלואה שהיו במהלך הרבעון השלישי של שנת 2021 לא השפיעו באופן מהותי על המגמות המתוארות לעיל בנוגע לשווי הנכסים הנסחרים בבורסה ומחזורי המסחר. 

דירקטוריון מסלקת הבורסה אישר בישיבתו מהיום את הצטרפותה של חברת הביטוח "הפניקס", כ"חבר משמורן" בבורסה בתל אביב, אשר יאפשר לה לפעול ישירות במאגר ההשאלות של הבורסה. שווי השוק של הפניקס בבורסה עומד על כ- 10 מיליארד ₪, הגבוה ביותר מבין חברות הביטוח הנסחרות בבורסה, המנהלת נכסים בשווי של כ- 300 מיליארד ₪. הפניקס יהיה הגוף הישראלי הראשון שיצטרף לבורסה כחבר משמורן (Custodial Member). חבר משמורן הינו חבר המנהל בבורסה את נכסי לקוחותיו ומקבל ממנה שירותי סליקה ומשמורת, אך אינו מבצע פעילות מסחר.