צמח המרמן - המשקיעים קיבלו בשלווה את דוחות רבעון 2021-3

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של 6 מיליון שקל בהתאם למדיניות החברה

 

 
חיים פייגלין, מנכל צמח המרמן, צילום: כפיר סיוןחיים פייגלין, מנכל צמח המרמן, צילום: כפיר סיון
 

מורן שקד
FacebookTwitter Whatsapp
24/11/2021

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של 6 מיליון שקל בהתאם למדיניות החברה 
 
חיים פייגלין, מנכ"ל צמח המרמן, מסר: "אנו מסכמים רבעון טוב אשר ממשיך את המגמה החיובית מתחילת השנה עם צמיחה בתוצאות הכספיות והגדלה של הצבר העתידי שלנו. הכפלנו את היקף מכירות יח"ד, שהסתכמו מתחילת השנה ועד פרסום הדוח בכ-410 יחידות, לנוכח המשך מגמת הביקושים הערים בשוק המגורים בישראל. פרויקט הדגל ברמת השרון יחד עם ICR מעורר עניין רב ואנו מאמינים כי הוא יהווה מנוע צמיחה משמעותי עבורנו.

חברת הבת ביצוע התקשרה באוקטובר 2021 בהסכם ביצוע נוסף בהיקף כספי של כ-80 מיליון ש"ח, לאחר שבמהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה התקשרה בשלושה הסכמי ביצוע נוספים בהיקף כספי של 466 מיליון ש"ח. סיון מבצעת כיום כ-2,100 יח"ד בהיקף כספי שטרם הוכר של 1.25 מיליארד ש"ח ותמשיך להוות מנוע צמיחה אסטרטגי ולתרום לפעילות של צמח המרמן גם בעתיד. אנו מאמינים כי העלייה בביקוש ובמחירי הדירות תימשך, ועל כן נמשיך להתמקד באיתור הזדמנויות השקעה נוספות שעיקרן מגורים בישראל."
 
תמצית התוצאות הכספיות לרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2021

מכירת יחידות דיור - במהלך הרבעון השלישי החברה מכרה (חוזים חתומים כולל חלקם של שותפיה) 93 יח"ד בהיקף כספי של כ-316.9 מיליון ש"ח (חלק החברה כ-153.5 מיליון ש"ח), לעומת 73 יח"ד ברבעון המקביל אשתקד בהיקף כספי של כ-148 מיליון ש"ח (חלק החברה כ-82 מיליון ש"ח). 

לאחר תקופת הדוח ועד סמוך למועד פרסום הדוח נמכרו כ-96 יח"ד נוספות. בסה"כ, מכרה החברה מתחילה השנה ועד סמוך למועד פרסום הדו"ח 410 יח"ד בהיקף כספי של כ-1.3 מיליארד ש"ח (כולל מע"מ) (חלק החברה ללא מע"מ כ-589.4 מיליון ש"ח).
 
צבר פרויקטים - נכון ליום פרסום הדו"ח, החברה יוזמת 2,189 יח"ד בביצוע ובשיווק טרם ביצוע ב-12 אתרים, מתוכן נמכרו 1,585 יח"ד, וזאת מתוך סך כולל של 5,306 יח"ד ב-29 פרויקטים.

מכירות של יח"ד בביצוע באות לידי ביטוי בדוחות הכספיים בהתאם לשיעור ההשלמה של ביצוע הפרוייקט. מכירות של יח"ד בשיווק טרם ביצוע לא באות לידי ביטוי בדוחות הכספיים ויוכרו עם התקדמות העבודות ברבעונים הבאים. 
 
ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עלו בכ-9% והסתכמו בכ-248.9 מיליון ש"ח, לעומת כ-228.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ברבעון עלו בכ-10% והסתכמו בכ-99.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-90.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת בעיקר מעלייה בקצב מכירת דירות בתחום הייזום, ומקוזזת בחלקה מירידה בהיקף הפרויקטים אשר נמצאים בשלבי ביצוע המוקמים על ידי  החברה ומוכרים ברווח או הפסד.
 
שיעור הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עמד על כ-25.3%, לעומת כ-30.2% בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי עמד ברבעון על כ-27.7% לעומת כ-33.7% ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע בעיקר משינוי בתמהיל הדירות ושטחי מסחר שנמכרו בתקופת הדוח לעומת התקופות המקבילות אשתקד.
 
הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עלה בכ-17.7% והסתכם בכ-48.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-40.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי ברבעון עלה בכ-34.5% והסתכם בכ-23.2מיליון ש"ח, לעומת כ-17.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
 
יתרת המזומנים ושווי מזומנים הסתכמה ליום 30 בספטמבר 2021 בכ- 218.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-75.2 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2020. בנוסף, לחברה כ-10.2 מיליון ש"ח בחשבונות ליווי.
 
ההון העצמי ליום 30 בספטמבר 2021 עמד על 379.8 מיליון ש"ח,לעומת 295.2 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2020. הגידול בהון מתחילת השנה נובע מרווח כולל בתקופה בסך של כ-48.1 מיליון ש"ח ומהנפקה הונית בסך של כ-49.6 מיליון ש"ח ומקוזז בחלקו מחלוקת דיבידנד של כ-13.1 מיליון ש"ח במהלך התקופה. 
 
נדל"ן מניב – לחברה קיימים מגוון נכסים מניבים הכוללים בין היתר 100 יח"ד להשכרה בכרמיאל (בהקמה) ושותפות ב-3 מרכזים מסחריים, המייצרים לחברה NOI נוכחי של כ-4.1 מיליון ש"ח בתקופה. (חלק החברה בלבד).
 
חברת הבת סיון ביצוע

(הנתונים לפי 100%, חלק החברה 50%)

ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-94.2 מיליון ש"ח, לעומת כ-103.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי עמד ברבעון על כ-14.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-8.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
 
אירועים מהותיים ברבעון השלישי ואחריו

הקמת פרויקט בנווה גן ברמת השרון – בחודש אפריל התקשרה החברה עם ICR בהסכם שיתוף ועסקה משותפת להקמת פרויקט בשכונת נווה גן ברמת השרון. הפרויקט כולל 378 יח"ד ושטחי מסחר שכונתיים יוקרתייםעם היקף מכירות צפוי של כ-1.6 מיליארד ש"ח. בחודש אוגוסט הושלמה העברת הזכויות ל-ICR והתנאים המתלים לעסקה התקיימו.
 
זכיה במכרז ברמת השרון – בחודש יוני זכו החברה ו-ICR במכרז בקשר עם שכונת מגורים חדשה ברמת השרון. לחברה ו-ICR זכות (25% ו-75% בהתאמה) לרכישת זכויות חכירה במגרש בשטח כולל של כ-5,488 מ"ר, עליו ניתן להקים 170 יח"ד ו-400 מ"ר שטחי מסחר. תמורת הרכישה שילמו החברות כ-361 מיליון ש"ח ועוד כ-31 מיליון ש"ח עלויות פיתוח. 

סה"כ תחזיק החברה (יחד עם ICR) בכ-548 יח"ד בהיקף כספי כולל מע"מ של כ-2.7 מיליארד ש"ח. 

פרויקט ICR ביפו – בחודש אוקטובר התקשרה סיון ביצוע בהסכם על פיו תבנה ל-ICR 117 יח"ד בפרויקט ביפו, תמורת כ-80 מיליון ש"ח.
 
חלוקת דיבידנד – בחודש נובמבר אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בהתאם למדיניות החברה בסך של 6 מיליון שקל.

לגרף צמח המרמן לחצו כאן

31 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 47.99 מיליון בצמח המרמן
קרנות נאמנות שמחזיקות את צמח המרמן. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

תכלית TTF ת"א-בנייה

5.63%

1366171.87

קסם KTF ת"א- בנייה

5.63%

3953874.65

הראל מחקה ת"א בנייה

5.63%

10621753.81

אלטשולר שחם נדל"ן

3.93%

11626380.86

פסגות יתר

2.62%

2030587.49

אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING

1.31%

7177001.52

MTF מחקה ת"א SME60 

1.19%

304223.93

פסגות מניות BuySide ישראל

0.96%

169313.99

ילין לפידות יתר 

0.87%

2858069.67

פסגות פרימיום

0.77%

3081163.38