מישורים - המניה יורדת למרות המשך מגמת הצמיחה

הרווח הנקי ברבעון השלישי מזנק ל-75 מיליון שקלים ההכנסות עולות ב-58%

 

 
אלכס שניידר, קרדיט: יח״צאלכס שניידר, קרדיט: יח״צ
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/11/2021

שיעורי התפוסה בנכסים בישראל ובארה"ב עלו

מישורים, הנסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב, נמצאת בשליטתו של אלכס שניידר ומנוהלת ע"י דניאל לבנטל, הודיעה הבוקר על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2021. החברה המשיכה להפגין צמיחה ברבעון השלישי כשהיא רושמת גידול של 58% בהכנסות (מאוחד) שהסתכמו לסך של כ-148 מיליון שקלים, ביחס לרבעון מקביל אשתקד, כתוצאה מגידול בפעילות הנדל"ן של מישורים ומשיפור בתפוסות נכסי חברת הבת סקייליין. בנוסף, שערוך נכסי חברת הבת סקייליין, בעקבות העסקה עליה היא חתמה למכירת הריזורטים בקנדה, הביאו לרווח של 75 מיליון שקלים ברבעון השלישי השנה.

המדדים הפיננסיים האחרים גם רשמו שיפור גורף כשה-FFO (סולו מורחב) עמד על 11.4 מיליון שקלים ברבעון הנוכחי, ביחס לכ-2.5 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים לשנה רשמה מישורים FFO (סולו מורחב) של כ-19.3 מיליון שקלים, ביחס לכ-13 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. ה-NOI ממשיך לצמוח והגיע לכ-24.2 מיליון שקלים ברבעון השלישי, ביחס לכ-15.9 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

מישורים מסיימת את הרבעון השלישי עם יתרת מזומנים (סולו מורחב) של כ-147 מיליון שקלים, לאחר שהשלימה גיוס סדרת אג"ח חדשה בהיקף של כ-118 מיליון שקלים במהלך חודש יולי השנה. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות מסתכם בכ-535 מיליון שקלים ומשקף מחיר של כ-15.4 שקלים למניה.

לאחרונה התקשרה החברה בהסכם משמעותי לרכישת נכס בסמוך ליוסטון טקסס, תמורת כ-37.1 מיליון דולר. לאחר השלמת העסקה, הנכס צפוי לתרום FFO שנתי של כ-10 מיליון ש"ח נוספים.


דניאל לבנטל, קרדיט:מישורים

דניאל לבנטל, מנכ"ל מישורים, מסר: "השינוי המשמעותי שמישורים עברה בשנים האחרונות, הבא לידי ביטוי במיקוד ברור של הפעילות שלה בתחום נכסים מניבים מסחריים ומשרדים בישראל ובארה"ב, נושא פירות. תוצאות השיא ברבעון והביצועים התפעוליים של החברה ממשיכים את מגמת הצמיחה העקבית משנת 2016, כאשר כלל השקעות החברה ביצעו השבחה משמעותית של עלייה בשיעורי התפוסה, הגדלת ה-NOI וחיזוק התזרים.

לאחר תקופת הדוח השכרנו את נכס הקולנוע בטמפה, התקשרנו בהסכם לרכישת נכס ביוסטון והרחבנו שתי סדרות אג"ח. החברה הבת סקייליין הודיעו על עסקה אסטרטגית מהותית למימוש נכסי הריזורטים בקנדה, עסקה אשר משנה את פני החברה. אנו ממשיכים לפעול כל העת למקסום ערך תיק הנכסים ולהצפת ערך לבעלי המניות."


דגשים פיננסים עיקריים לרבעון השלישי לשנת 2021:

סך הכנסות החברה (מאוחד) גדלו בכ-58% והסתכמו בכ-148 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ-94 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מעליה בהכנסות ממגזרי המלונאות עקב גידול בשיעורי התפוסה באתרי הנופש ומלונות, הן בארה"ב והן בקנדה, בחברה מאוחדת בקנדה ומנגד מגידול במחזור פעילות הנדל"ן של החברה בארה"ב.

ה-NOI (סולו מורחב) הסתכם בכ-24.2 מיליון ש"ח לעומת כ-15.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, וכ-18.5 מיליון ש"ח ברבעון הקודם.

ה-FFO (סולו מורחב) הסתכם בכ-11.4 מיליון ש"ח לעומת כ-2.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, וכ- 4.7 מיליון ש"ח ברבעון הקודם. חלק מהעלייה מיוחסת למענק שהתקבל מממשלת ארה"ב בסך של כ 3.5-מיליון דולר עבור תכנית SVOG המיועדת לתחום האמנות והבידור בגין בית הקולנוע בנכס החברה בטמפה, פלורידה (חלק החברה בנכס - 60%).

הרווח התפעולי (מאוחד) הסתכם בכ-95.6 מיליון ש"ח, לעומת רווח תפעולי של כ-10.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי (מאוחד) הסתכם בכ-75 מיליון ש"ח, לעומת הפסד נקי של כ-7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי של החברה ליום 30 בספטמבר 2021 הסתכם בכ-960.7 מיליון ש"ח (כ-33.1% מסך המאזן), לעומת כ-839.8 מיליון ש"ח (30.1%) ליום 31 בדצמבר 2020. כ-534.5 מיליון ש"ח מיוחסים לבעלי המניות ומשקף כ-15.42 ש"ח למניה.

יתרת המזומנים ושווי מזומנים הסתכמו ליום 30 בספטמבר 2021 בכ-213.9 מיליון ש"ח לעומת כ-109.7 מיליון ש"ח ליום 31.12.2020 (מתוכם כ-147 מיליון ש"ח בידי החברה, ללא סקייליין). לעלייה תרם גיוס של אג"ח סדרה ט' בהיקף של כ-118 מיליון ש"ח.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון לכ-66 מיליון ש"ח ובכ-105.9 מיליון ש"ח מתחילת השנה.

נכסיה השוטפים של החברה ליום 30 בספטמבר 2021 הסתכמו בכמיליארד ש"ח, לעומת כ-496.4 ליום 31 בדצמבר 2020.

לחברה כ-8.3 מיליון מניות של חברת הבת סקייליין (המהוות כ-49.37% מהון המניות שלה) הנסחרות לפי שווי שוק של כ-200 מיליון ש"ח, אשר אינן משועבדות וללא חוב פיננסי. כמו כן, לחברה שלושה נכסים בישראל ללא חוב בנקאי אשר שוויים הכולל הינו כ-113 מיליוני ש"ח. בנוסף, לסקייליין נכסים ללא חוב פיננסי בסך של כ-98 מיליון דולר קנדי (כ-240 מיליון ש"ח) ומסגרות אשראי לא מנוצלות בסך של כ-4 מיליון דולר קנדי  (כ-10 מיליון ש"ח).

אירועים במהלך ולאחר תקופת המאזן

בנובמבר אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה עצמית של ניירות הערך של החברה בהיקף של עד 20 מיליון ש"ח אשר תבוצע על-ידי החברה ועל-ידי חברות בנות של החברה.

בנובמבר התקשרה החברה בהסכם לרכישת מרכז מסחר ובילוי פתוח בסמוך ליוסטון, טקסס, תמורת כ-37.1 מיליון דולר. הנכס נרכש בתפוסה של כ-78% עם NOI של כ-4.2 מיליון דולר (11% תשואה). הנכס נרכש בשיעור מימון של כ-70% כאשר ההון העצמי לרכישה הגיע מתמורת המימוש של החניון במיאמי (שחלוף נכסים). עם השלמת העסקה צפוי הנכס לתרום FFO שנתי של כ-10 מיליון ש"ח.

באוקטובר נחתם הסכם השכרה לקולנוע של החברה בטמפה, פלורידה בשטח של כ-7,500 מ"ר עם מפעיל אולמות קולנוע.

באוקטובר הושלם ההסכם למכירת חניון מסחרי בדאון טאון של מיאמי, פלורידה, תמורת כ-25 מיליון דולר וברווח של כ-100% על ההון המושקע.

באוקטובר ביצעה החברה הרחבה פרטית לסדרות ח' ו-ט' בהיקף של כ-40 מיליון ש"ח, לאחר שביולי הנפיקה סדרת אגח חדשה, סדרה ט', בהיקף של כ-118 מיליון ש"ח, זאת בהמשך להעלאת דרוג החברה ל-Baa1 (+BBB) עם אופק חיובי.

בספטמבר עדכנה חברת הבת סקייליין כי חתמה על הסכם למכירת הריזורטים שלה בקנדה בתמורה לכ-210 מיליון דולר קנדי, כ-30 מיליון דולר קנדי יותר משווי הנכסים בספרי החברה. עם השלמת העסקה, סקייליין תפרע את אגרות החוב (סדרה א') במלואן.

באוגוסט הושלם הסכם המכר ונמסרה החזקה בנכס החברה ברעננה, תמורת כ-22 מיליון ש"ח. העסקה יצרה תזרים נטו (לאחר פרעון חוב) של כ-10 מיליון ש"ח.

ביולי הושלם ההסכם לרכישת נכס מסחרי פתוח בסמוך לטמפה, פלורידה, תמורת כ-22 מיליון דולר. לאחר הרכישה הושכרו שטחים נוספים בנכס, כך ששיעור התפוסה עלה מכ-85% לכ-96% (חלק החברה בנכס 55%).

לגרף מישורים לחצו כאן

64 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 26.52 מיליון במישורים
קרנות נאמנות שמחזיקות את מישורים. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

פסגות מניות BuySide ישראל

2.77%

490657.14

דולפין יתר

1.79%

129056.8

פסטרנק שהם גמישה

1.48%

885995.04

פסגות יתר

1.4%

1087842.8

פסגות גמישה

1.24%

220793.15

אילים נבחרת מניות

1.04%

218862.78

מגדל מניות יתר

0.92%

108261.47

פסטרנק שהם מניות

0.86%

6348285.71

פסגות חברות פלוס 

0.65%

682224.22

פסגות פרימיום

0.58%

2355348.75