יוחננוף זכתה במכרז של רשות מקרקעי ישראל לרכישת מגרש בפארק לכיש

מדוע היקף העלות של יוחננוף נמוך מההצעה הגבוהה במכרז?

 

 

 
איתן יוחננוף, קרדיט: גבע טלמוראיתן יוחננוף, קרדיט: גבע טלמור
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
12/05/2022

יוחננוף זכתה במכרז במחיר זול יותר ב22 מיליון ש"ח מההצעה הגבוהה יותר שנפסלה בגלל שאותו מציע זכה בקרקע אחרת במכרז:

יוחננוף זכתה במכרז של רשות מקרקעי ישראל לרכישת מגרש בפארק לכיש באשדוד, ששטחו הכולל הינו כ10 דונם, המיועדים למסחר ותעסוקה, בעלות של כ40 מיליון ש"ח. כאשר ההצעה הגבוהה יותר הייתה בגובה של 62 מיליון ש"ח- 22 ש"ח מעל שנפסלה בגלל שאותו מציע זכה בקרקע אחרת ואי אפשר לזכות ב2 קרקעות במכרז.

בנוסף חלים על הקרקע היטלי פיתוח בסך של כ30.7 מיליון ש"ח.

עפ"י תכנית הבנייה המאושרות בקרקע, ניתן לבנות עליה כ24 אלפי מ"ר למסחר ותעסוקה (עיקרי ושירות) וכן כ4.5 אלפי מ"ר (שירות) בקומות תת קרקעיות.

יוחננוף מתכננים להקים חנות חדשה בשטח.

זכיה במכרז לרכישת קרקע באשדוד

החברה מתכבדת להודיע כי היא זכתה במכרז של רשות מקרקעי ישראל לרכישת מגרש ב'פארק לכיש' באשדוד, ששטחו הכולל הינו כ-10 דונם, המיועדים למסחר ותעסוקה, בעלות של כ-40 מיליון ש"ח. בנוסף חלים על הקרקע היטלי פיתוח בסך של כ-30.7 מיליון ש"ח נוספים.

על פי תכנית הבניה המאושרת בקרקע, ניתן לבנות עליה כ-24 אלפי מ"ר למסחר ותעסוקה (עיקרי ושירות), וכן כ-4.5 אלפי מ"ר (שירות) בקומות תת קרקעיות. בהתאם לתנאי המכרז, על החברה לסיים את הבניה במקרקעין עד תום 48 חודשים ממועד הזכייה.

החברה מתכננת להקים במקום חנות מכר חדשה, כאשר החברה טרם החלה בהליכי תכנון ואינה יכולה לאמוד את שטח החנות במועד זה, ומשכך גם את עלויות הבנייה בגינה. יודגש בהקשר זה, כי החברה טרם התקשרה עם רשות מקרקעי ישראל בחוזי החכירה למגרשים כאמור (אשר החברה צופה כי תעשה זאת בשבועות הקרובים) וכי החברה טרם החלה בהליכי תכנון הבניה על הקרקע, טרם הגישה כל בקשה בעניין וטרם ניתן לה היתר לעשות כן.

מובהר, כי השלמת רכישת הקרקע הנ"ל והקמת חנות מכר חדשה עליה, ויתר המידע כאמור, הינם בבחינת מידע צופה פני עתיד (כמשמעו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968), אין ודאות בהתרחשותם, הם אינם מצויים בשליטת החברה בלבד והתממשותם בפועל עשויה להיות שונה באופן מהותי מן המתוכנן, בין היתר כתוצאה מקשיים ו/או התניות בקבלת היתרי בניה ו/או אישורים נוספים מאת הרשויות השונות, הנדרשים לשם השלמת הפרויקט המתוכנן בקרקע ופתיחת חנות מכר חדשה.

לגרף יוחננוף לחצו כאן

121 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 120.71 מיליון ביוחננוף
קרנות נאמנות שמחזיקות את יוחננוף. לרשימה המלאה