רפורמה במסלולי השקעה – השלב השני – שינוי מסלולי ההשקעה בחיסכון ארוך טווח

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה היום (ד') את טיוטת חוזר לניהול מסלולי השקעה שנועד להסדיר את מסלולי ההשקעה במוצרי חיסכון ארוך טווח, להתייחסות הציבור. חוזר זה הינו שלב נוסף מתוך הרפורמה הכוללת בחיסכון הפנסיוני. הרפורמה נוגעת במספר תחומים שונים, וצפויה להגביר את התחרות בענף החיסכון הפנסיוני, להקל על החוסך להבין את סך העלויות הנגבות ממנו בפועל ובעתיד, לשפר ולשכלל את תחום ניהול ההשקעות, וכן להגביר את היצע מסלולי ההשקעה המוצעים לטובת החוסכים במחירים שונים, תוך שיפור יכולות ההשוואה ביניהם, על סמך המידע המלא ועל סמך התשואה נטו

 

 

 
ד״ר משה ברקת, צילום: פאנדרד״ר משה ברקת, צילום: פאנדר
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/05/2022

בין עיקרי החוזר:

עדכון מסלול ברירת מחדל תלוי גיל - שינוי המודל החכ"מ (צ'ליאני) למסלול לפי יעדי פרישה כך שלא יפגע בחוסכים עקב מעבר בין מדרגות – לקראת פרישה ישנו סיכון במעבר אוטומטי לתיק סולידי במהלך ירידות בשווקים, המביאה לקיבוע הפסדים ועלולה לפגוע בחוסך. במטרה למתן את תופעה זו, מסלול ברירת המחדל יכלול קוהורטות, מסלולים המותאמים ליעד הפרישה לפי שנים. במצב זה ניתן יהיה לנהל את הסיכונים בצורה מותאמת לשנת הפרישה.

חיוב הגוף המוסדי להציע מסלול השקעה פאסיבי (ללא הוצאות ישירות), בדמי ניהול מוזלים – תתאפשר על ידי גביית דמי ניהול דיפרנציאליים בין מסלולי ההשקעה. כך חוסכים שירצו בכך יוכלו לבחור במסלולים פאסיביים בהם הוצאות ניהול ההשקעות נמוכות יותר. 

חיוב הגוף המוסדי להציע מסלול השקעות סחיר ללא עמלות הוצאות ישירות בשל ניהול חיצוני (למעט עמלות קנייה ומכירה בדומה למצב בקרנות הנאמנות) – כך חוסכים שאינם מעוניינים לשלם עמלות בשל ניהול חיצוני יוכלו לבחור במסלול זה.

מתן אפשרות לגוף המוסדי להציע מסלול השקעה בדמי ניהול מבוססי ביצועים – מודל הצפוי להגביר את סנכרון האינטרסים בין החוסכים לבין הגוף המוסדי, ולהגביר את תמריץ הגופים להשגת תשואה מותאמת סיכון מקסימלית. במסלול זה, יגבו דמי הניהול המבוססים על ביצועי ההשקעות, כאשר אלו ייגבו רק בתקופות בהן מושגת תשואה חיובית. כמו כן, כלל ההוצאות הישירות מובנות בתוך מנגנון דמי הניהול והן מושתות על הגוף המוסדי. צעד זה מומלץ על ידי הOECD והן על ידי ועדת הוצאות ישירות להגברת התחרות בניהול ההשקעות.

השקת מסלולי קיימות וסביבה – פתיחת האפשרות להקמת מסלול קיימות בכלל המוצרים שינוהל בהתאם ליעדי פיתוח בר-קיימא שהוגדרו על ידי האו"ם (SDG). כאשר ברובד החיסכון השלישי (קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה וכו') תתאפשר גם הקמת מסלול השקעה סביבתי המתמקד בהשקעות התורמות לסביבה ומפחיתות את הפגיעה הסביבתית, לרבות כתוצאה משינויי אקלים.

הגבלת תקופת ההשקעה במסלול השקעה כספי - קביעה שהשארת כספים למסלול כספי תוגבל לתקופה של שנתיים בלבד, שלאחריו יועברו הכספים למסלול מותאם לגיל הפרישה, אלא אם יבקש העמית אחרת - צעד זה נועד כדי למנוע מצב בו חוסכים שהעבירו את חסכונותיהם למסלול כספי בתקופה של ירידות חדות בשוק ישכחו להעבירם בחזרה למסלולי השקעה בעלי פוטנציאל תשואה גבוה יותר, ובכך יגרם להם אובדן תשואה פוטנציאלית בחיסכון הפנסיוני.

הרפורמה הינה תוצר של עבודת מטה מעמיקה ברשות שוק ההון לצד המלצות ועדת ההוצאות הישירות, ומורכבת משלושה חלקים: הראשון תיקון תקנות הוצאות ישירות, השני, גיבוש מסלולי ההשקעה החדשים ועדכון מנגנון דמי הניהול והשלישי, הגברת השקיפות לציבור החוסכים בישראל. על מנת להשלים את התהליך יפורסמו בחודשים הקרובים עדכון לתקנות דמי ניהול, חוזר דמי ניהול וחוזר דוח שנתי לעמית כך שבתאריך כניסת החוזר לתוקף 1/1/23 יאפשרו כלל הוראות הדין את יישומן המלא של הרפורמה במסלולי השקעה.

ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון: "אנחנו מפרסמים היום להתייחסות הציבור את השלב השני ברפורמה הנוגע במסלולי השקעה. הרשות תמשיך בקידום השלב השלישי של הרפורמה וצעדים משלימים נוספים כבר בחודשים הקרובים, כך שתכנס לתוקף במלואה כבר בתחילת השנה הבאה. הרפורמה המקיפה היא בשורה גדולה עבור הציבור, ותקדם את מערכת הפנסיה הישראלית בכמה רבדים שונים ובניהם הגברת השקיפות לציבור בצורה משמעותית, הרחבת אפשרויות הבחירה המתאימות לכל חוסך, שיכלול שוק החיסכון ארוך הטווח, ואף קידום מטרות פיתוח בר-קיימא במשק הישראלי. אנחנו מאמינים  שהרפורמה בכללותה משפרת את מצבו של החוסך ותסייע לתחרות, לשקיפות, ולהשגת תשואות מיטביות עבור ציבור החוסכים בישראל".