קנס של 30% על אחזקה של מזומן מעל 200 אלף שקלים - המלחמה בהון השחור עולה מדרגה

לפני כולם: טיוטת חוק ההסדרים חושפת עליה משמעותית במאמצי הממשלה להילחם בהון השחור. מכירים את הסדרה אוזרק ? אז ישראל מנסה ליישם מסקנות של מחקר שנעשה במדינת מיזורי (שם לכאורה מתקיים הסיפור בסדרה "אוזרק") ומעוניינת לצמצם את אחזקת המזומן בכספות הפשע המאורגן.

 

 

 
מזומן שנתפס, קרדיט דוברות המשטרהמזומן שנתפס, קרדיט דוברות המשטרה
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/05/2022

טיוטת חוק ההסדרים מכילה חוקים חדשים שעשויים לשנות את חיינו מקצה לקצה. השבוע פרסמנו את השינויים שמתכנן האוצר על סוכני הביטוח וכעט אנו מביאים לכם את השינוי בחוק המזומן שעומד להגביל אחזקת מזומנים בשווי של מעל 200 אלף שקלים ויגרור קנס מנהלי של 30% ממי שימצאו אצלו סכום גבוה מכך. גם אחזקה של נכסי שווי מזומן כגון מטבעות קריפטו מעל 200 אלף שקלים ידרשו בדיווח למס הכנסה וקנס מנהלי למי שלא ידווחו על כך. 

להלן הפרק על המזומן בחוק ההסדרים המוצע:

צמצום ההון השחור, הפשיעה בתחום השוק האפור והשימוש במזומן 
מחליטים

1 . לאמץ את המלצות הצוות הבין משרדי לבחינת תופעת הפשיעה בחברה הערבית, הנובעת מהתנהלות השוק השחור בתחום הפיננסי, אשר מטרתן קידום הליכי חקיקה נדרשים בהתאם להמלצת הרוב, וקידום מהלכים נוספים שיהיה בהם לסייע לצמצום הפשיעה, וביניהם צמצום
תופעות הנוגעות לפשיעה בשוק האפור ושימוש במזומן כפי שנקבע בהחלטה 549 ומתוקפה הוקם הצוות)להלן – הצוות הבינמשרדי).

2. לבצע תיקוני החקיקה, כך שייקבעו בהם העקרונות הבאים:

א. הגבלת החזקת כסף מזומן בסכום מצטבר של 200,000 ש"ח החל מיום 1 בינואר 2024
באמצעות:

1 ) קביעה כי החזקת כסף מזומן בסכום הגבוה מסכום זה תהווה עבירה פלילית ועל המחזיק יוטל קנס מנהלי בשיעור 30% מסכום המזומן שהוחזק שלא כדין.

2 ) איסור ההחזקה לא יחול על מקרים חריגים בהם הפקדת המזומן אינה מתאפשרת, וזאת בהתאם למתווה המוצע בדוח הצוות הבינמשרדי.

ב. קביעת תקופת היערכות, החל מיום התחילה של החוק ועד כניסת ההגבלה כפי שנקבעה בסעיף 2(א) לתוקף, במהלכה תתאפשר הפקדת כסף מזומן קיים בחשבונות הבנקים, בהתאם למתווה 
קליטת מזומנים שיגבש בנק ישראל, וכן קביעת נוהל גילוי מרצון של מזומנים, הכנסות ורכוש המוחזקים בידי הציבור.

ג. הרחבת סמכויות התפיסה המוקנות לגורמי האכיפה כך שיחולו גם על סכום כסף מזומן המוחזק שלא כדין, כאמור בהחלטה זו.

ד. תיקון פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961( להלן – פקודת מס הכנסה) באופן הבא 

1 )קביעה כי סכום המזומן המוחזק שלא כדין, הוא הכנסה החייבת במס, לפי סעיף 2(1 )או 2(2 )לפקודת מס הכנסה, שלא דווחה.
2 )קביעת חובת דיווח לרשות המסים על החזקת כסף מזומן בסכומים מצטברים של בין 50,000 ש"ח ל-200,000 ש"ח, תוך 30 יום מיום תחילת ההחזקה, והטלת קנס מנהלי 
בשיעור %30 מסכום המזומן הלא מדווח בגין הפרתה. 

ה. קביעת חובת דיווח לרשות המסים על נכסים שווי מזומן, שיוגדרו על ידי מנהל רשות המיסים, בסכום מצטבר העולה על מיליון ש"ח ועל נכסים דיגיטליים בשווי העולה על 200,000 ש"ח והטלת קנס מנהלי בגין הפרתה. 

ו. הממשלה רושמת את הודעת נגיד בנק ישראל כי יפעל ליישום המלצות דו"ח הצוות הבינמשרדי הנוגעות לקידום מתווה קליטת מזומנים בחשבונות הבנקים לרבות חידוד הקריטריונים לסירוב הפקדת מזומנים, כינון חובת הוצאת אסמכתאות ללקוח המסורב וחובת דיווח מתאימה לבנק 
ישראל.


הסבר רקע כללי, נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה 
 
לסעיף 1 

בשל התגברות מקרי הרצח והאלימות הנובעים כתוצאה מגורמי הפשיעה בחברה הערבית, ובמטרה להביא למיגורם, התקבלה החלטת ממשלה 549 מיום 2021.10.24 שעניינה תכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית 2026-2022( להלן - החלטה 549 .)בין היתר, החלטת 549 הטילה על רשות המסים להשתתף במאמצי האכיפה לטיפול בפשיעה בחברה הערבית, בפרט באמצעות צמצום החזקת מזומן וצמצום תופעת השימוש בחשבוניות פיקטיביות. בהתאם להחלטת הממשלה, סגן השר לביטחון פנים יואב סגלוביץ מינה ב-21.11.1 את מנכ"ל משרד האוצר, רם בלינקוב, לעמוד בראש צוות בין-משרדי לבחינת תופעת הפשיעה בחברה הערבית הנובעת מהתנהלות השוק השחור בתחום הפיננסי. 

הצוות הגיש את המלצותיו לסגן השר ביום 19 למאי 2022 ועיקרי המלצותיו: 

1 . צמצום תופעת החזקת מלאי מזומנים בסכומים גבוהים

2 . קידום מתווה לקליטת מזומנים במערכת הפיננסית

3 . איסור על מוסד פיננסי לתת הלוואה במזומן בסכום העולה על 6,000 ש"ח

4 . חיזוק חובות הדיווח של נותני שירותים פיננסיים מוסדרים

5 . טיפול בתופעת החשבוניות הפיקטיביות

6 . הרחבת קבלת המידע שבידי גורמי האכיפה

7 . הגברת האכיפה וההרתעה בגין עבירות מס

לסעיף 2 

מחקרים רבים מציגים קשר בין שימוש והחזקת מזומן לפשיעה, מסקרים שנעשו באירופה עולה כי רק כ-33%מהמזומן משמש לפעילות לגיטימית, כאשר ההערכה היא ששאר המזומן מוחזק בבית או על ידי תושבי חו"ל, אך חלק מהותי כנראה משמש לפשיעה. ואכן בשילוב עם מחקר נוסף נמצא כי המדינות בעלות יחס שימוש במזומנים הגבוה ביותר )יוון, רומניה ובולגריה( הינן גם בעלות שיעור הון שחור גבוה ביחס לעולם. באיטליה, נמצאה התאמה בין יחס המזומן הגבוה לפשיעה מאורגנת, ובמחקר במיזורי, ארה"ב, נמצא כי ירידה במחזור המזומן הפחיתה את אחוזי הפשיעה במדינה. בהמשך למחקרים והקשר שצוין לעיל בין מזומן לפשיעה, בחינה שנעשתה על בסיס נתוני פתיחת תיקים במשטרה העלתה כי שיעור ניכר מהמזומן שנתפס על ידה מיוחס לעבירות אלימות )סחיטה באיומים, הצתה ותקיפה(, שוחד, ומימון 
טרור. לכן ובהמשך לסעיף 1 ולהמלצות הצוות ובראשם צמצום תופעת החזקת מלאי המזומן מוצעים מספר צעדים לצמצום התופעה כאמור. ראשית, מוצע לקבוע איסור פלילי על החזקת מזומן מעל סכום של 200,000 ש"ח והטלת קנס מנהלי על מפר העבירה. סכום זה נקבע, בהתבסס על המלצות הצוות הבינמשרדי בו לפיה ההוצאה החציונית השנתית למשק בית מעין מהווה "כרית בטחון" המאפשרת לאדם נורמטיבי להחזיק למשך תקופת זמן של שנה בעת משבר וללא כל הכנסה נוספת. סכום זה הינו אומדן שמרני לסכום המוחזק לצורך שימוש שוטף ולעת צורך, ולכן, מחד החזקה של סכום גבוה יותר עשויה להוות פוטנציאל לפעילות פשיעה ויתכן והיא מצביעה על שימוש לא לגיטימי במזומן זה מחד, ומאידך הגבלות על החזקה של סכום גבוה מזה לא צפויות לפגוע במי שכוונתו להשתמש במזומן בצורה נורמטיבית. מוצע להחיל את המגבלות רק לאחר תקופת הערכות בה יתאפשר לאדם המחזיק מזומן להפקידו בבנק וזאת במסגרת מתווה לקליטת מזומנים שיגבש בנק ישראל.

בנוסף למגבלות על החזקת מזומן בסכומים גבוהים, מוצע להטיל חובת דיווח על החזקת מזומן בסכומים בין 50,00 ל-200,00 ש"ח. וזאת בדומה לסכום שעוגן צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, תשס"א-2001 ובו נקבעה חובת דיווח על תאגיד בנקאי שבוצעה בו פעולה במזומן מעל 50,000 .חובת הדיווח נקבעה מתוך ההבנה כי כבר היום יש מגבלה על השימוש וכי בהחזקה של סכומים אלה פוטנציאל לשימוש שלא על פי החוק. 

בשל העובדה כי הגבלה על החזקת מזומן צפויה לגרום לגורמים עבריינים להמיר את המזומן שבידם בנכסים אחרים, נזילים יותר או פחות, מוצע בנוסף להחיל חובת דיווח שנתי בגין החזקת נכסים אשר עלולים להוות אמצעים תחליפיים למזומן, כאשר חלקם כבר כיום מועדים להלבנת הון, עבירות מס ופשיעה. לכן, מוצע להחיל את החובה על שווה מזומנים החל מסכום מצטבר של 1 מיליון ש"ח (בדומה לנכסים בחו"ל). ועבור מטבעות וירטואליים בלבד החל משווי של 200,000 ש"ח.