אקונרג׳י - המניה טסה מעל 20% אחרי השקעה אסטרטגית משמעותית

השקעה אסטרטגית ומשמעותית של קרן INFRAGREEN בהון חברת הבת לפי שווי של 350 מיליון אירו (לפני הכסף)

 

 

 
Image by mohamed Hassan from PixabayImage by mohamed Hassan from Pixabay
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/06/2022

קרן INFRAGREEN המנוהלת על ידי Rgreen Invest (להלן RG) תשקיע 50 מיליון אירו בהון חברת Econergy International UK (חברה אנגלית בבעלות מלאה אשר מחזיקה את צבר הפרויקטים) תמורת 12.5% מהון המניות לאחר ההשקעה, לפי שווי של 350 מיליון אירו (כ- 1.25 מיליארד ש"ח) לפני הכסף

יודגש כי בנוסף לאחזקה מלאה באקונרג'י אנגליה, לחברת האם אקונרג'י הציבורית הזכות לקבל כ- 40 מיליון אירו נוספים במסגרת ההסכמים עם UBS.

בנוסף להתחייבותה של RG להשקיע 50 מיליון אירו בפרויקט PARAU ברומניה, היא תתחייב להשקיע סכום נוסף של 150 מיליון אירו להקמת פרוייקטים נוספים.

חלקה של RG בדמי הייזום להם תהיה זכאית אקונרג'י אנגליה צפויים לעמוד על כ- 65 מיליון אירו במהלך 3 השנים הקרובות.

בנוסף, אקונרג'י אנגליה תעניק שירותי ניהול לעבודות ההקמה (EPCm) וכן שירותי ניהול פרויקט לכל הפרויקטים שבמסגרת השותפות.

מאז הנפקתה של אקונרג'י לפני כשנה, גייסה החברה מקורות שונים ברמת חברה ופרויקטים בהיקף של יותר מ 500 מיליון אירו.

אייל פודהורצר, מנכ"ל אקונרג'י ואחד משני מייסדי החברה, מסר: "אני שמח וגאה על הרחבת שיתוף הפעולה האסטרטגי עם קרן INFRAGREEN הצרפתית. זוהי הבעת אמון משמעותית של גוף מקצועי בחברה, בצבר הפרויקטים שלה וביכולותיה, במיוחד על רקע הטלטלות בשווקים.

השקעתה של RG בהון המניות של חברת הבת האנגלית לפי שווי של 350 מיליון אירו לפני הכסף, הינה הצפת ערך למשקיעי אקורנג'י. אזכיר, כי בנוסף לאחזקה בחברה האנגלית, אקורנג'י זכאית לכ- 40 מיליון אירו הכנסות דמי ייזום מההסכם עם UBS אשר צפויים להתקבל במהלך השנתיים הקרובות.

מאז הנפקת החברה בבורסה בתל אביב לפני כשנה, פעלנו רבות על מנת להגדיל ולקדם את צבר הפרויקטים  של החברה, אשר נכון להיום עומד על כ- 7.2 ג'יגה ואט. במקביל, פעלנו לגייס מקורות שונים על מנת להוציאו אל הפועל. בהתאם, גייסנו למעלה מ 500 מיליון אירו באמצעות הנפקת המניות הראשונית בבורסה, הנפקת אג"ח להמרה, הסכמי שת"פ עם חברת הביטוח הפניקס ו-RG . נכון להיום אקונרג'י ערוכה לעשות את קפיצת המדרגה הבאה שלה לטובת כל מחזיקי העניין בחברה, הן מבחינת יכולות וצבר והן מבחינת מקורות כספיים." 

אקונרג'י, באמצעות אקונרג'י אנגליה (חברת בת  בבעלות מלאה), חתמה על מזכר הבנות לא מחייב עם שותפתה האסטרטגית קרן INFRAGREEN המנוהלת על ידי Rgreen Invest, קרן השקעות מובילה באנרגיה מתחדשת בצרפת בנוגע להשקעה של RG בהון אקונרג'י אנגליה, וכן בנוגע לכניסה לשותפות בהון והעמדת מימון לפרויקטים של החברה באירופה בהיקף כולל של כ- 200 מיליון אירו  ("מזכר ההבנות").

עיקרי מזכר ההבנות בנוגע להשקעה בהון אקונרג'י אנגליה 

RG תשקיע בהון אקונרג'י אנגליה סכום של 50 מיליון אירו ("ההשקעה"), בתמורה להקצאת מניות של אקונרג'י אנגליה אשר תהוונה 12.5% מהון המניות של אקונרג'י אנגליה לאחר ההשקעה, באופן המשקף לאקונרג'י אנגליה שווי של 350 מיליון אירו, לפני הכסף.

מכירת מניות אקונרג'י אנגליה על ידי RG היה כפופה לזכות הצעה ראשונה של החברה, ובכל מקרה RG לא תהיה זכאית למכור מניות של אקונרג'י אנגליה לצד המתחרה ישירות עם פעילות החברה וחברות בנות שלה.

עיקרי מזכר ההבנות בנוגע לשיתוף פעולה עם RG

בנוסף להתחייבותה של RG להשקיע 50 מיליון אירו בפרויקט PARAU של החברה ברומניה, היא תתחייב להשקיע סכום נוסף של 150 מיליון אירו לבניית פרויקטי אנרגיה מתחדשת שפותחו על ידי אקונרג'י אנגליה, בכפוף לעמידה במספר דרישות סף כדלקמן: 

שיתוף הפעולה עם RG ייעשה באמצעות השקעה משותפת (50/50) של אקונרג'י אנגליה ו-RG בפרויקטים של אקונרג'י אנגליה כמפורט להלן;

אקונרג'י אנגליה תהיה מחויבת להציג ל- RG את כל הפרויקטים בבעלותה המגיעים לשלב מוכנות לבניה (RTB), עד שהסכום הכולל הצפוי להשקעה באותם פרויקטים יגיע ל-200 מיליון אירו. 

ההסכמה בין הצדדים כפופה להתחייבות קודמת של החברה כלפי הפניקס חברה לביטוח בע"מ בביצוע השקעות בפרויקטים ברומניה ובפולין, עד לסכום של 100 מיליון אירו ברומניה ו-50 מיליון אירו בפולין. 

פרטים נוספים לגבי שיתוף הפעולה עם RG: 

מימון הפרויקטים במסגרת שיתוף הפעולה עם RG - אקונרג'י אנגליה ו-RG תזרמנה לכל פרויקט 25% מסך ההשקעה הנדרשת לצורך הקמת הפרויקט בהון עצמי. יתרת המימון (50%) הנדרש להקמת כל פרויקט יועמד על ידי RG כאג"ח להמרה הנושא ריבית המקובלת בשוק לעסקאות דומות. מלוא המימון הנדרש להקמת כל פרויקט יועמד לחברת הפרויקט כהון עצמי וכהלוואת בעלים. במקרה שיוענק לפרויקט מימון בנקאי שיחליף את הלוואות הבעלים, אזי ההלוואה  ההמירה תומר להון וכספי הלוואות הבעלים שישוחררו ישמשו להשקעה בפרויקט אחר אשר יוחזק בחלקים שווים על ידי הצדדים. במידה והצדדים לא ישקיעו בפרויקט נוסף, כספי הלוואת הבעלים שישוחררו ישמשו לפירעון של ההלוואה ההמירה. 

דמי יזמות לאקונרג'י אנגליה - בגין כל פרויקט בו תשקיע RG בהתאם לשת"פ זה  תהיה אקונרג'י אנגליה זכאית לקבל דמי ייזום בשיעור של בין 100,000 אירו ל- 140,000 אירו לכל מגה-ואט מותקן, בהתאם לתשואה הצפויה בכל פרויקט. להערכת החברה, בהסתמך על תשואות הפרויקטים הצפויות על ידה נכון למועד דוח זה, דמי ייזום שיתקבלו על ידה רק מחלקה של RG, בקשר להסכם זה, כולל עסקת PARAU, במהלך 3 השנים הקרובות, יסתכם בסך של כ- 65 מיליון אירו.

הסכמי שירותי ניהול לעבודות ההקמה (EPCm) וכן שירותי ניהול הפרויקט – אקונרג'י אנגליה (או חברה בשליטתה) תעניק לכל חברת פרויקט שירותי ניהול לעבודות ההקמה (EPCm) בסך של 1.5% מעלות הקמת הפרויקט, וכן שירותי ניהול הפרויקט לאחר חיבורו לרשת החשמל לתקופה ראשונה של 10 שנים ממועד ההפעלה המסחרית של הפרויקט בסך של 4% מההכנסות של הפרויקט ברמה שנתית, שלאחריה יחודש ההסדר בדבר שירותי ניהול הפרויקט באופן אוטומטי ל- 10 שנים נוספות. 

לגרף אקונרג׳י לחצו כאן

50 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 21.32 מיליון באקונרג׳י
קרנות נאמנות שמחזיקות את אקונרג׳י. לרשימה המלאה