מניית אבגול עולה כ 33% מהשפל ביוני - האם הדוח שפרסמה יעזור לה ? מי הקרנות שמחזיקות בה ?

אבגול מדווחת על תוצאותיה לרבעון השני לשנת 2022 ה-EBITDA של החברה הסתכם לסך של כ-12.0 מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ-12.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד

 

 

 
טומי ביורנמן, קרדיט: ליה יפהטומי ביורנמן, קרדיט: ליה יפה
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
04/08/2022

הרווח הנקי הסתכם לסך של כ-5.0 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-0.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד

חברת אבגול, יצרנית עולמית מובילה בפיתוח, ייצור ושיווק בדים לא ארוגים (Nonwoven), המשמשים כחומר גלם למוצרי היגיינה הכוללים בעיקר חיתולים לתינוקות ולמבוגרים, מוצרי היגיינה נשית, מוצרי היגיינה רפואיים, מגבונים, מסיכות היגייניות ועוד. כמו כן, החברה מייצרת בד לא ארוג המשמש חומר גלם למגוון מוצרי non-hygiene למספר תעשיות, ביניהן: חקלאות, ריהוט, ריפוד, ביגוד חד פעמי, בדים לשימוש חד פעמי, תעשיית הבניה, מוצרי סינון ועוד. מפרוץ מגפת הקורונה, החלה החברה לייצר ולמכור בדים המשמשים לייצור מסיכות, חלוקים ומוצרים נוספים אשר נועדו להתמודדות עם מגפת הקורונה. אתמול בערב דיווחה החברה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2022.

מנכ"ל אבגול, טומי ביורנמן: "במהלך הרבעון השני של שנת 2022, המשכנו להתמקד בתוכניות הצמיחה האסטרטגיות שלנו במטרה לחזק את מעמדנו כשחקן מוביל בשוק ההיגיינה, השלמנו בהצלחה את הקמת הקו המשופר שעבר מישראל להודו והמכונה נמצאת כעת בשלב ההרצה, פרויקט זה נחל הצלחה אדירה. קו זה יגדיל את כושר הייצור של החברה בכ- 10,000 טון וצפוי לתמוך בביקוש למוצרים שלנו בהודו ולהרחיב את עסקנו בשוק צומח זה.

ברבעון השני של שנת 2022, התמודדנו עם השפעות הפלישה הרוסית לאוקראינה שפגעו באופן מהותי בפעילות העסקית של לקוחותינו ברוסיה, אשר התקשו לייבא חומרי גלם וציוד הנחוצים לפעילות היצור שלהם, וכפועל יוצא מכך הפחיתו משמעותית את ההזמנות שלהם במהלך הרבעון הנוכחי. אנו ממשיכים לעקוב באופן רציף אחר ההתפתחויות בשוק הרוסי ובמקביל ממשיכים לבחון אלטרנטיבות למיקום קו הייצור הנוסף שתוכנן לקום ברוסיה. אנו נמשיך לנווט בין האתגרים השונים כדי לתמוך בעסקים של לקוחותינו.

בנוסף לכך, השלכות המשבר על הכלכלה העולמית וההאטה בקיבולת נמלי ים מסוימים גרמו לעליות מחיר ושיבושים קשים בשרשרת האספקה העולמית, אשר פגעו ברווחיות החברה והביאו לעלייה ברמות המלאי בייחוד של תוצרת מפעל החברה בדימונה, אשר מרבית מכירותיו מיוצאות. 

באזור אסיה-פסיפיק נמשכת מגמת התמתנות הביקוש, הנובעת בעיקר מגידול ההיצע של בדים לא ארוגים הנובע מגידול בכושר הייצור הכולל בשוק זה, וכן ירידה בביקוש למוצרים שנועדו להתמודדות עם נגיף הקורונה. עם זאת החברה הצליחה לפצות על כך על-ידי צעדי התייעלות ושיפור תמהיל המוצרים. 

אנו ממשיכים במאמצים על מנת לעמוד ביעדי החדשנות שלנו ובכך להוביל את שוק הבדים הלא ארוגים לעבר פתרונות ייחודיים בתחום הקיימות. במהלך תקופת הרבעון המשכנו בתהליך פיתוח בדים לא ארוגים מתכלים ושל בד לא ארוג המכיל כמות מופחתת של פלסטיק, על-ידי שימוש בחומרים תחליפיים, ותוך שמירה על איכות המוצרים.

אני סמוך ובטוח שבעזרת ההשקעות שאנו מבצעים יחד עם תוכניות להתייעלות במפעלינו הקיימים ושמירה קפדנית על עלויות הייצור, נמשיך להיות שחקן מוביל בתחום ההיגיינה ונמשיך להוסיף ערך עבור בעלי המניות שלנו."


דגשים פיננסיים:

הכנסות החברה ברבעון השני של שנת 2022, הסתכמו לסך של כ-99.8 מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ-111.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ-% 10.8.

במהלך הרבעון חלה ירידה של כ-16% בכמות המכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, מעל ל-60% מירידה כאמור מיוחסת למפעל החברה ברוסיה. אשר נפגע כתוצאה מהמשבר בין רוסיה ואוקראינה.

הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2022, הסתכם לסך של כ-4.13 מיליון דולר, המהווה כ-13.4% מסך ההכנסות, בהשוואה לרווח גולמי בסך של כ-15.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, אשר היווה כ-13.5% מסך ההכנסות בתקופה זו.  

הירידה ברווח הגולמי במהלך הרבעון השני לשנת 2022, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, נובעת בעיקר מקיטון בכמות המכירות. בנוסף לכך, השפעת מרווח מדדי מחירי חומרי הגלם, נטו (הפער בין שער המדד בעת קביעת מחירי המכירה, לבין שער המדד בעת רכישת חומרי הגלם) ברבעון השני לשנת 2022 הייתה שלילית והסתכמה לסך של כ-2.3 מיליון דולר, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בה ההשפעה הייתה שלילית והסתכמה לסך של כ-9.0 מיליון דולר. 

בסוף הרבעון השני של שנת 2022, ונכון למועד פרסום דוח זה, חלה מגמת ירידה ממוצעת במדדי המחירים של חומרי הגלם. ככל שמגמה זו תמשך, החברה צופה כי תהיה לכך השפעה חיובית על תוצאותיה במהלך הרבעון השלישי של שנת 2022.

מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, שמתבסס על המידע הידוע לחברה בזמן פרסום הדוח הכספי. מידע זה עשוי להתממש או להתממש בצורה שונה מהצפוי, בין היתר אם יחול שינוי מהותי במגמות או בפרמטרים אחרים המשפיעים על עלויות הייצור של החברה או על מחירי המכירה.

ה-EBITDA של החברה ברבעון השני של שנת  2022, הסתכם לסך של כ-12.0 מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ-12.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ה-Underlying EBITDA של החברה ברבעון השני של שנת 2022 הסתכם לסך של כ-14.3 מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ-21.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ב Underlying EBITDA בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, נובעת בעיקר כתוצאה מהירידה בכמות המכירות. 

השפעות הסנקציות שהוטלו על רוסיה הביאו לפגיעה של כ-2.6 מיליון דולר בUnderlying EBITDA  של החברה ברבעון השני של שנת 2022, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. יש לציין כי מלבד ההשפעה כאמור, המשבר גרם להשפעות עקיפות, שכללו בין היתר שיבושים בשרשרת האספקה והתייקרות התשומות.

ה-Underlying EBITDA הינו ה-EBITDA בנטרול השפעת השינויים במדדי חומרי הגלם במהלך התקופה, הנובעים הן מעדכון מחירי הרכישה של חומרי הגלם, הן מעדכון מחירי המכירה המתעדכנים בכל רבעון כתוצאה משינויי המדדים.

הכנסות המימון, נטו ברבעון השני של שנת 2022 הסתכמו לסך של כ-1.2 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות מימון, נטו בסך של כ-4.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

הכנסות המימון, במהלך התקופה הושפעו בעיקר מעלייה בסך של כ-4.8 מיליון דולר בהכנסות מהפרשי שער בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הפרשי השער כאמור נובעים ברובם משערוך של אגרות החוב, אשר לא גודרו למטבע הפעילות של החברה. כמו כן חלה ירידה בהוצאות הריבית בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד

הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2022, הסתכם לסך של כ-5.0 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-0.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

העלייה ברווח הנקי ברבעון השני אל מול הרבעון המקביל אשתקד נובעת בעיקר מעלייה בהכנסות מימון נטו, עלייה זו קוזזה באופן חלקית על ידי קיטון ברווח הגולמי והתפעולי.

תזרים המזומנים – תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2022, הסתכם בסך של כ-17.3 מיליון דולר, לעומת סך של כ-0.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

הגידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נבע בעיקר מגידול ברווח וירידה בהון החוזר.

תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות השקעה ברבעון השני בשנת 2022, הסתכמו בסך של כ-7.7 מיליון דולר וכללו בעיקר השקעות במבנים וציוד.

לגרף אבגול לחצו כאן

51 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 19.78 מיליון באבגול
קרנות נאמנות שמחזיקות את אבגול. לרשימה המלאה