מיכמן מסכמת שנה - 36 קרנות נאמנות מחזיקות סה"כ 20.74 מיליון במיכמן

מיכמן מסכמת שנת צמיחה נוספת עם קפיצה משמעותית בתיק האשראי, שיא בהכנסות וברווח הנקי

 

 

יניב ביטון, מנכ״ל מיכמן ודורון ספיר, יו״ר מיכמן, צילום: ישראל כהןיניב ביטון, מנכ״ל מיכמן ודורון ספיר, יו״ר מיכמן, צילום: ישראל כהן

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/03/2023

הכנסות מימון ברוטו בשנת 2022 זינקו בכ-161% והסתכמו בכ-108.3 מיליון ש"ח לעומת כ-41.4 מיליון ש"ח בשנת 2021.

הרווח הנקי המתואם (בנטרול האחזקה בליברה) בשנת 2022 הסתכם בכ-38.1 מיליון ש"ח לעומת כ-8.6 מיליון ש"ח בשנת 2021.

תיק האשראי בשנת 2022 הסתכם בכ-751 מיליון ש"ח, עלייה של כ-120% לעומת סוף שנת 2021.

בסוף שנת 2022 מרווח האשראי נטו המשוקלל הסתכם בשיעור של כ-13.33%.

תחזית החברה לתיק האשראי בשנת 2023 מסתכמת בכ-1.01 מיליארד ש"ח.

דירקטוריון החברה קיבל החלטה, לאור השיפור המהותי ברווחיות, לחלק דיבידנד בשנת 2023 לבעלי מניות החברה בהיקף של עד 10 מיליון ש"ח.

דורון ספיר, יו"ר החברה ויניב ביטון, מנכ"ל מיכמן אשראי לעסקים מסרו: "בשנת 2022 תיק האשראי של החברה יותר מהוכפל לכ-751 מיליון ש"ח וההכנסות גדלו פי 2.5 בהשוואה לשנת 2021. החברה הרחיבה את נוכחותה בשוק ואת סל פתרונות המימון תוך שמירה על מרווח אשראי נטו משוקלל גבוה בשיעור של כ-13.3%.

בשנה שחלפה יישמנו את האסטרטגיה של חברת מימון רב תחומית, תוך הגדלת העסקאות המגובות בטוחות ופעלנו לטיוב תיק האשראי. אנו ממוקדים כיום במתן פתרונות מימון לטווח בינוני-ארוך לחברות בצמיחה הן במימון מגובה נדל"ן והן בעסקאות חוב מגובה בטוחות, כאשר נכון להיום רק רבע מהיקף תיק האשראי הינו עסקאות אשראי עקיפות עם צד ג' (ממסרים דחויים).

בראיה קדימה, מיכמן נמצאת במסלול המשך הרחבת הפעילות תוך התאמה לשינויים בשוק, לרבות עליית הריבית, הצורך בגיוון מקורות המימון והטמעת טכנולוגיות פינטק מתקדמות לייעול תהליכי הבקרה והחיתום.

מיכמן תמשיך להתפתח ולקדם, ביתר שאת, את ענף המימון העסקי בישראל ולפעול על מנת להציג שיאים חדשים תוך שמירה על מרווח אשראי גבוה, ניהול סיכונים מוקפד וחיתום איכותי״.

הכנסות מימון ברוטו של החברה בשנת 2022 הסתכמו בכ-108.3 מיליון ש"ח, גידול של כ-161% לעומת כ-41.4 מיליון ש"ח בשנת 2021. הכנסות מימון ברוטו של החברה זינקו ברבעון הרביעי לשנת 2022 בכ-129% לכ-34.4 מיליון ש"ח לעומת כ-15.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021. הגידול נובע מגידול בהיקף פעילות החברה ומהמשך ביקושים ערים לאשראי בקרב לקוחות החברה – עסקים במשק הישראלי. 

הכנסות מימון נטו של החברה בשנת 2022 הסתכמו בכ-78.2 מיליון ש"ח, גידול של כ-147% לעומת כ-31.6 מיליון ש"ח בשנת 2021. הצמיחה החדה נובעת מגיוון מקורות האשראי. הכנסות מימון נטו של החברה ברבעון הרביעי לשנת 2022 הסתכמו בכ-23.7 מיליון ש"ח, גידול של כ-102% לעומת כ-11.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021. 

היקף תיק האשראי נטו של החברה לשנת 2022 צמח לכ-750.8 מיליון ש"ח (בהתאם לתחזית המקורית של החברה), לעומת כ-342 מיליון ש"ח בסוף שנת 2021, גידול של כ-120%. החברה הציגה בתום שנת 2022 מרווח אשראי נטו משוקלל שהסתכם בשיעור של כ-13.33%. 

מקורות ההון והיקף האשראי של החברה הסתכמו בשנת 2022 בכ-755 מיליון ש"ח, לעומת כ-369 מיליון ש"ח בשנת 2021. נכון ליום 31 בדצמבר 2022, מקורות ההון והאשראי של החברה כוללים כ-158 מיליון ש"ח הון עצמי, כ-148 מיליון מאשראי בנקאי, כ-101 מיליון ש"ח ממקורות שאינם בנקאיים, כ-210 מיליון ש"ח כספי אג"ח וכ-18 מיליון ש"ח מזומן. בנוסף, עמיתים העמידה למיכמן חוב בכיר בהיקף של 120 מיליון ש״ח.

בדצמבר 2021 ובמרץ 2022 מיכמן חתמה על הסכם עם איילון חברה לביטוח ועמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות להעמדת מימון בהיקף של כ-20 מיליון ש"ח וכ-30 מיליון ש"ח (בהתאמה) - הלוואה נחותה לאגרות החוב ולבנקים. בפברואר 2022, גייסה החברה כ-122 מיליון ש"ח בהפקת סדרת אג"ח חדשה – סדרה ב'. באוגוסט 2022 החברה גייסה כ-55 מיליון ש"ח בדרך של הרחבת סדרת אג"ח א'.

הרווח הנקי בשנת 2022 צמח בכ-48% והסתכם בכ-27.6 מיליון ש"ח לעומת כ-18.7 מיליון ש"ח בשנת 2021. בנטרול האחזקה בליברה אשר מיכמן מחזיקה בכ-4.4% מהון המניות שלה, מיכמן מציגה רווח נקי מתואם בשנת 2022 בסך של כ-38 מיליון ש"ח לעומת כ-8.6 מיליון ש"ח בשנת 2021.

הרווח הנקי ברבעון הרביעי לשנת 2022 הסתכם בכ-11.1 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ-5.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021 שנבע משיערוך בסך של כ-10.9 מיליון ש"ח נטו בגין אחזקת החברה בליברה. 

ביום 21 בספטמבר 2022 אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה עצמית של אגרות חוב (סדרה ב') אשר תהיה בתוקף למשך שישה חודשים ובסכום שלא יעלה על עשרה מיליון ש"ח. נכון למועד פרסום הדו"חות הכספיים, השלימה החברה כ-90% מסך תכנית הרכישה.

ביום 15 בדצמבר 2022 החברה קיבלה מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הארכה לרישיון מתן אשראי מורחב בעל תוקף של 5 שנים, המסתיים ב-31 בדצמבר 2027. כמו כן, קיבלה רישיון למתן שירות בנכס פיננסי מורחב, אף הוא לתקופה של 5 שנים. הארכה זו התקבלה כשנתיים לאחר קבלת הרישיון המורחב.

לגרף מיכמן לחצו כאן

36 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 20.74 מיליון במיכמן
קרנות נאמנות שמחזיקות את מיכמן. לרשימה המלאה
x