דורון ספיר, יו"ר מכמן אשראי: "גידול ההכנסות משקף פירות עשייה, בדגש על טיוב תיק הלקוחות"

תיק האשראי מסתכם בכ-761 מיליון שקלים

 

 

יניב ביטון, מנכ״ל מיכמן ודורון ספיר, יו״ר מיכמן, צילום: ישראל כהןיניב ביטון, מנכ״ל מיכמן ודורון ספיר, יו״ר מיכמן, צילום: ישראל כהן

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/08/2023

הצמיחה בהכנסות המימון ברבעון השני עומדת על כ-49% והסתכמה בכ-35 מיליון ש"ח לעומת כ-23.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות מימון צמחו בחציון הראשון של 2023 בכ-67% והסתכמו בכ-71.3 מיליון ש"ח לעומת כ-42.6 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השני זינק פי 6 והסתכם בכ-11 מיליון ש"ח לעומת כ-1.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי בחציון הראשון גדל פי 5 והסתכם בכ-24.2 מיליון ש"ח לעומת כ-4.9 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

גידול של כ-23% בתיק האשראי נטו, שהסתכם בכ-744 מיליון ש"ח לעומת כ-604 מיליון ש"ח ביום 30.6.2022; נכון להיום היקף תיק האשראי נטו הינו כ-761 מיליון ש"ח.

מיכמן ממוקדת בלקוחות איכותיים עם איתנות פיננסית גבוהה ומרחיבה את פעילות המימון מגובה בבטוחות תוך שמירה על נזילות גבוהה ומח"מ תיק לקוחות קצר; נכון לסוף הרבעון השני כ-62% מתיק האשראי ברוטו של החברה מגובה בטוחות.

דורון ספיר, יו"ר החברה ויניב ביטון, מנכ"ל מיכמן אשראי לעסקים מסרו: "הגידול בהכנסות המימון וברווח ברבעון השני משקף את פירות העשייה הממוקדת שלנו תוך מתן דגש לטיוב תיק הלקוחות ואיכותו, הגדלת פעילות מימון מגובה בטוחות והארכת תיק האשראי לטווח בינוני/ארוך. 

נכון להיום, תיק האשראי מסתכם בכ-761 מיליון ש"ח כאשר החברה מרחיבה את סל פתרונות המימון ללקוחותיה - חברות בצמיחה עם איתנות פיננסית גבוהה. התנהלות עסקית גמישה ושמירה על רף גבוה של חדשנות מסייעים לנו להמשיך בצמיחה האחראית תוך שמירה על רמת הרווחיות, כאשר במחצית הראשונה של השנה החברה הציגה רווח נקי בסך של כ-24.2 מיליון ש"ח.

התוצאות מהוות עדות ליסודות האיתנים של החברה. כהתאמה לתנאי השוק ולשינוי המהיר בסביבת הריבית, הנהלת החברה פועלת לגידול מבוקר של תיק האשראי. אנו מאריכים את מח"מ תיק הנכסים ומגדילים את היקף האשראי מגובה בטוחות. נמשיך לבצע מהלכים על מנת להקטין חשיפה לסיכונים בפעילות החברה ולתמוך ברווחיות גבוהה ועקבית לאורך זמן". 

הכנסות מימון נטו של החברה ברבעון השני לשנת 2023 הסתכמו בכ-23.6 מיליון ש"ח, גידול של כ-36.4% לעומת כ-17.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה נובעת מגידול בפעילות החברה ומעליית שיעור הריבית.

הכנסות מימון נטו של החברה במחצית הראשונה לשנת 2023 הסתכמו בכ-48.9 מיליון ש"ח, גידול של כ-54% לעומת כ-31.7 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. 

הכנסות מימון ברוטו של החברה גדלו ברבעון השני לשנת 2023 בכ-49% לכ-34.9 מיליון ש"ח לעומת כ-23.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מגידול בהיקף פעילות החברה. הכנסות מימון ברוטו של החברה במחצית הראשונה לשנת 2023 הסתכמו בכ-71.3 מיליון ש"ח, גידול של כ-67.4% לעומת כ-42.6 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. 

היקף תיק האשראי נטו של החברה בסוף הרבעון השני לשנת 2023 צמח בכ-23% לכ-744 מיליון ש"ח, לעומת כ-604 מיליון ש"ח בסוף הרבעון השני לשנת 2022 ולעומת כ-747 מיליון ש"ח בסוף הרבעון הראשון השנה. הקיטון בתיק האשראי ביחס לרבעון הקודם השנה הינו בהתאם להחלטת החברה על צמיחה מבוקרת של תיק האשראי באופן זהיר ואחראי תוך הקפדה יתרה על חיתום הלקוחות וטיוב הבטוחות.

נכון להיום, היקף תיק האשראי מסתכם בכ-761 מיליון ש"ח. בשנה האחרונה, החברה הרחיבה את הפעילות בתחום אשראי מגובה בטוחות ואשראי לבעלי שליטה כנגד בטוחות, המהווים נכון לסוף הרבעון השני כ-62% מתיק האשראי ברוטו. 

מקורות ההון והאשראי של החברה גדלו ברבעון השני לכ-761 מיליון ש"ח, לעומת כ-733 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. נכון ליום 30.6.2023 מקורות ההון והאשראי של החברה כוללים כ-176 מיליון ש"ח הון עצמי, כ-148 מיליון אשראי בנקאי, כ-113 מיליון ש"ח ממקורות שאינם בנקאיים, כ-120 מיליון ש"ח ממוסדיים וכ-204 מיליון ש"ח כספי אג"ח. 

הרווח הנקי ברבעון השני לשנת 2023 זינק פי 6 והסתכם בכ-11 מיליון ש"ח לעומת כ-1.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי במחצית הראשונה לשנת 2022 גדל פי 5 והסתכם בכ-24.2 מיליון ש"ח לעומת כ-4.9 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. 

ביום 6 ביולי 2023 פרסמה החברה כי דירקטוריון אישר תכנית רכישה עצמית של אגרות חוב (סדרות א' ו- ב'), אשר תהיה בתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2023 ובסכום שלא יעלה על חמישה 5 מיליון ש"ח. נכון למועד פרסום הדוח השלימה החברה כ-77% מסך תכנית הרכישה. 

ביום 4 במאי 2023 אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה עצמית של מניות החברה, בבורסה או מחוצה לה, אשר תהיה בתוקף עד ליום 30 בספטמבר 2023 ובסכום של עד 3 מיליון ש"ח. נכון למועד פרסום הדוח השלימה החברה כ-80% מסך את תכנית הרכישה.

ביוני 2023 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בחברה בסך של 6.5 מיליון ש"ח.

לגרף מיכמן לחצו כאן

29 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 21.51 מיליון במיכמן
קרנות נאמנות שמחזיקות את מיכמן. לרשימה המלאה
x