גלובל כנפיים ליסינג: ההפסד הנקי במחצית הראשונה לשנת 2023 הסתכם בסך של כ- 1.0 מיליון דולר בלבד

גלובל כנפיים ליסינג: תוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2023

 

 

 
Image by RENE RAUSCHENBERGER from PixabayImage by RENE RAUSCHENBERGER from Pixabay
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/08/2023

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("גלובל ליסינג", ת"א: גלכנ; GKL) מקבוצת כנפיים, הפועלת בתחום החכרת המטוסים ומחזיקה גם בחברת התעופה הקפריסאית TUS (49.9%), פרסמה את תוצאותיה הכספיות ועדכון עסקי לרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2023.

החברה רשמה רווח לפני מס ברבעון השני לשנת 2023 בסך כ- 3.8 מיליון דולר, לעומת הפסד לפני מס בסך כ- 0.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

בתחילת השבוע הודיעה החברה על שתי עסקאות משמעותיות, למכירת שני מטוסים המצויים תחת הסכמי חכירה קיימים וכן להחכרת המטוס הפנוי בצי לחברת תעופה באירופה. החברה פועלת להשלמת שתי העסקאות עד סוף ספטמבר 2023.

מכתב כוונות למכירת שני מטוסי איירבוס 320-200 תמורת סך של 43 מיליון דולר: עסקה הצפויה להניב לחברה תזרים חופשי בסך כ- 16 מיליון דולר לאחר פירעון מוקדם של יתרת ההלוואות המממנות מטוסים אלו ובהתחשב ביתרת הפקדות החוכר.

מכתב כוונות להחכרת מטוס איירבוס 330-200 לחברת תעופה באירופה ל- 5 שנים: צפוי להניב לחברה דמי חכירה בסך כ- 15 מיליון דולר, לצד קידום עסקת מימון למטוס בהיקף של כ-17 מיליון דולר.

סך המזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים נכון ל- 30 ביוני 2023 הסתכמו בכ- 16.6 מיליון דולר, וליום פרסום הדו"ח הסתכמו בכ- 14 מיליון דולר.

חוב פיננסי (ברוטו) נכון ל- 30 ביוני 2023 הסתכם בכ- 103.2 מיליון דולר.

צבר הזמנות מדמי חכירה ליום 30 ביוני 2023 על בסיס הסכמים קיימים ל- 5 מטוסים בסך כ- 99 מיליון דולר, מהם כ- 11 מיליון דולר צפויים להתקבל במהלך 12 החודשים הבאים (כולל כ- 4 מיליון דולר בגין  2 מטוסי ה- 320-200 המיועדים למכירה).

יתרת עלות מופחתת מטוסים נכון ל- 30 ביוני 2023 הסתכמה בכ- 146.3 מיליון דולר.

הכנסות TUS (49.9%) ברבעון השני לשנת 2023 צמחו בכ- 20% והסתכמו בכ- 13.7 מיליון דולר בהשוואה לכ- 11.6 מיליון דולר אשתקד, תוך צמצום ההפסד הגולמי והתפעולי. נכון למועד הדוח ונכון לסוף חודש יולי 2023 עמדה יתרת ההכנסות מראש של TUS בגין כרטיסי טיסה על כ-14.1 מיליון אירו.

סידני סלסקי, מנכ"ל גלובל כנפיים, מסר: "במחצית הראשונה של השנה ולאחריה התמקדנו בעיקר בהשלמת הטיפול בצי המטוסים. אחרי השלמת ההחכרה מחדש של שני מטוסי האיירבוס 320-200, קידמנו עסקאות נוספות עליהן הודענו בתחילת השבוע - הן ההחכרה מחדש של המטוס רחב הגוף שלא עבד תקופה ארוכה, ולאחר הביטול של עסקת מכירתו; והן מכירה של שני מטוסי האיירבוס 320-200. עסקאות אלה, עם חברות גלובאליות וותיקות בענף התעופה עמן שיתפנו פעולה בעבר, משקפות את הביקוש הגובר מצד חברות תעופה להצטיידות מחודשת במטוסים על רקע ההתאוששות המתמשכת בענף התעופה. השלמת העסקאות, הצפויה בשבועות הקרובים, תביא לייצוב וטיוב הפעילות וחיזוק ההון, כמו גם לגידול משמעותי ביתרות המזומנים ולשיפור מבנה החוב של החברה, כולל מימון מחדש של המטוס המוחכר ותשלום ה"בלון" של אגרות החוב (סדרה ב') במאי 2024."

"לצד המהלכים לייצוב וטיוב צי המטוסים, חברת התעופה TUS, בה אנו מחזיקים כ- 49.9%, ממשיכה להציג צמיחה בפעילות ברבעון השני של השנה, ובצד צמצום הפסדים. TUS, אשר החלה לפעול במתכונת הנוכחית בשנת 2022, נמצאת בימים אלה בעיצומה של עונת הקיץ. בשלב זה קיבלנו החלטה, יחד עם השותף העסקי, לאשר השקעה נוספת ב- TUS בסכום של 1.5 מיליון דולר, בחלקים שווים, וכן על הארכת תקופת החזר ההלוואות הקיימות (750 אלפי דולר לכל שותף), בשנה נוספת, לצורך המשך תמיכה וביסוס פעילות TUS."

"במבט קדימה, אנו ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות בסביבה העסקית ובתנאי השוק, תוך בחינת הזדמנויות עסקיות להשבחה ולהצפת ערך בחברה."

תוצאות הרבעון השני לשנת 2023

הכנסות החברה ברבעון השני לשנת 2023 הסתכמו בסך של כ- 2.8 מיליון דולר, קיטון של כ- 9% בהשוואה לכ- 3.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות נובע בעיקר ממכירת מטוס איירבוס 319-100 שהוחכר לחברת התעופה American Airlines Inc., בסוף חודש יוני 2022. בתחילת הרבעון השני של 2023 החלה החברה להכיר בהכנסות מדמי חכירה בגין הסכמי ההחכרה של שני מטוסי האיירבוס 320-200 לחברת Avion Express Malta.

הרווח הגולמי ברבעון השני לשנת 2023 הסתכם בסך של כ- 1.1 מיליון דולר (שיעור של כ- 38% מההכנסות), בדומה לרווח הגולמי ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ- 37% מההכנסות).

הכנסות אחרות, נטו, ברבעון השני לשנת 2023 הסתכמו בסך של כ- 5.6 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות אחרות, נטו בסך כ- 0.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות אחרות, נטו, ברבעון כוללות הכנסות בגין ביטול הפרשה לירידת ערך בגין מטוס איירבוס 330-200 בסך של כ-12.5 מיליון דולר לאור מכתב כוונות להחכרתו לחברת תעופה באירופה, בניכוי רישום הפרשה לירידת ערך בגין 2 מטוסי איירבוס 320-200 בסך של כ-6.7 מיליון דולר, לאור מכתב כוונות למכירתם לרוכשת כאמור לעיל, וכן הוצאות בגין התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה בסך של כ-0.2 מיליון דולר.

הרווח התפעולי ברבעון השני לשנת 2023 הסתכם בסך של כ- 5.8 מיליון דולר, גידול של כ- 392% בהשוואה לרווח תפעולי בסך כ- 1.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, הנובע בעיקר מהכנסות אחרות, נטו.

הוצאות המימון, נטו, ברבעון השני לשנת 2023 הסתכמו בסך של כ- 1.6 מיליון דולר, גידול של כ- 49% בהשוואה להוצאות מימון, נטו, בסך כ- 1.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול בהוצאות הריבית על הלוואות שנשאו ריבית משתנה, כתוצאה מעליית שיעור LIBOR ו-SOFR בהלוואות אלו בהשוואה בין התקופות וקיטון בהכנסות נטו בגין הפרשי שער בניכוי שינויים בשווי הוגן מכשירים פיננסיים, בניכוי קיטון בהוצאות הריבית בגין אגרות חוב כתוצאה מהקטנת היתרה וגידול בהכנסות ריבית על פיקדונות. 

הרווח לפני מס ברבעון השני לשנת 2023 הסתכם בסך של כ- 3.8 מיליון דולר, בהשוואה להפסד לפני מס בסך כ- 0.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השני לשנת 2023 הסתכם בסך של כ- 3.4 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי בסך כ- 1.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

סך המזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים (לא כולל פיקדונות משועבדים) נכון ל- 30 ביוני 2023 הסתכמו בסך של כ- 16.6 מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ- 23.2 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2022. עיקר הקיטון נובע מפירעון שוטף של הלוואות בתקופה המדווחת בסך של כ- 2.5 מיליון דולר, פירעון אגרות חוב בסך של כ- 3.6 מיליון דולר, השקעה בסך של כ- 0.9 מיליון דולר בשני מטוסי איירבוס 320-200 לצורך הגדלת משקל הנשיאה המקסימלי של מטוסים אלו, מתן הלוואה לחברה מוחזקת (TUS) בסך של כ- 0.8 מיליון דולר ומזומנים ששימשו לפעילות שוטפת בסך של כ- 1.6 מיליון דולר, בניכוי קבלת הפקדות חוכרים נטו בסך כ- 1.8 מיליון דולר וקבלת החלק השני של המקדמה בסך 1 מיליון דולר שקיבלה החברה בקשר עם עסקה למכירת מטוס האיירבוס 330-200 (עסקה אשר בוטלה כאמור על ידי הרוכשת).

נכון למועד פרסום הדוח, ברשות החברה יתרות מזומנים ופיקדונות בסך של כ-14 מיליון דולר.

ההון העצמי נכון ל- 30 ביוני 2023 הסתכם בסך של כ- 53.2 מיליון דולר, בהשוואה להון עצמי בסך של כ- 54.1 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2022.
 
תוצאות המחצית הראשונה לשנת 2023

הכנסות החברה במחצית הראשונה לשנת 2023 הסתכמו בסך של כ- 4.6 מיליון דולר, בהשוואה לכ- 6.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 31%. הקיטון נובע בעיקרו מסיום הסכמי החכרה של שני מטוסי איירבוס 320-200 שהוחכרו לחברת התעופה Vistara במהלך שנת 2022 (מטוסים אלו הוחכרו מחדש לחברת התעופה Avion Express Malta והחלו להניב דמי חכירה קבועים החל מתחילת הרבעון השני לשנת 2023) ומקיטון בהכנסות כתוצאה ממכירת מטוס איירבוס 319-100 שהוחכר לחברת התעופה American Airlines Inc., בסוף חודש יוני 2022.

הרווח הגולמי במחצית הראשונה לשנת 2023 הסתכם בסך של כ- 1.2 מיליון דולר (שיעור של כ- 25% מההכנסות), קיטון של כ- 58% בהשוואה לרווח גולמי בסך כ- 2.8 מיליון דולר (שיעור של כ- 41% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות אחרות, נטו במחצית הראשונה לשנת 2023 הסתכמו בסך של כ- 5.9 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות אחרות, נטו בסך כ- 0.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי במחצית הראשונה לשנת 2023 הסתכם בסך של כ- 5.2 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי בסך כ- 0.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות המימון, נטו, במחצית הראשונה לשנת 2023 הסתכמו בסך של כ- 3.2 מיליון דולר, גידול של כ- 33% בהשוואה להוצאות מימון, נטו, בסך כ- 2.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד לפני מס במחצית הראשונה לשנת 2023 הסתכם בסך של כ- 1.0 מיליון דולר, קיטון של כ- 79% בהשוואה להפסד לפני מס בסך כ- 4.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד הנקי במחצית הראשונה לשנת 2023 הסתכם בסך של כ- 1.0 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי בסך כ- 4.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

לגרף גלובל כנפיים לחצו כאן

19 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 3.68 מיליון בגלובל כנפיים
קרנות נאמנות שמחזיקות את גלובל כנפיים. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

מגדל אפיקים פרימיום 

0.17%

16717.17

מגדל (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה

0.17%

25186.48

FOREST עיטם 

0.16%

1321693.9

FOREST מניות

0.15%

164146.01

PTF ת"א צמיחה

0.14%

4830.28

MTF מחקה ת"א צמיחה 

0.14%

18506.88

20\80 FOREST 

0.06%

701225.06

אג"ח (!) FOREST

0.05%

541452.35

הראל מחקה ת"א All-Share

0.03%

2584.71

מגדל אפיקים אג"ח !

0.03%

32192.84


x