תזכיר הצעת חוק לתיקון חוק החוזים - לביטול הלכת אפרופים

מטרת החוק המוצע היא תיקון סעיף 25 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים") שעניינו פרשנות חוזה, לצורך הוספת כלל פרשנות ייחודי לחוזים עסקיים

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

משרד המשפטים, ייעוץ וחקיקה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/09/2023

נושא פרשנות החוזים מעסיק רבות את העוסקים בתחום, בתי המשפט והאקדמיה הישראלית בעשורים האחרונים. האיזון המרכזי בהקשר זה הוא המשקל הניתן ללשון החוזה, אל מול המשקל שניתן לנסיבות המקרה ולערכים כלליים. בפסק הדין בעניין ביבי כבישים הבחין בית המשפט העליון בין סוגי חוזים שונים ודרך הפרשנות הנכונה שבה יש לנקוט ביחס לכל סוג חוזה. בית המשפט קבע בפסק הדין כי ביחס לחוזים עסקיים נכון שינתן משקל משמעותי יותר ללשון החוזה. 

במסגרת תזכיר החוק מוצע לקבוע סייג להוראות סעיף 25(א) כך שחוזה עסקי יפורש לפי לשונו, זאת בשונה מכלל הפרשנות הקבוע היום בחוק, אשר אינו מבחין בין סוגי החוזים השונים, ואשר קובע שחוזה יפורש הן לפי לשון החוזה והן לפי נסיבות העניין.

לפי הצעת החוק, חוזים עסקיים הם חוזים שנחתמים בין עוסקים שמחזור עסקים השנתי שלהם עולה על 4 מיליון שקלים, או חוזים בעסקאות ששווין מעל חמישה עשר מיליון שקלים. תנאי נוסף להיותו של החוזה חוזה עסקי הוא ששני הצדדים הסתמכו על ייעוץ משפטי בעת עריכת החוזה. הנחת העבודה היא שהצדדים לחוזים מסוג זה הם מיומנים ומתוחכמים אשר רגילים בעריכת עסקים, בניהול סיכונים ובעריכת חוזים, ומשכך ביחס לחוזים אלה יש להעניק משקל מכריע ללשון החוזה.

בצד זאת מוצע לקבוע שכלל הפרשנות לא יחול אם פרשנות לפי לשון החוזה תביא לתוצאה שאינה מתקבלת על הדעת בנסיבות העניין, במקרה שבו קיימות בחוזה הוראות סותרות ולכן לא ניתן לפרש את החוזה לפי לשונו, או במקרה שבו לא ניתן לקיים את החוזה בהתאם לפרשנות כאמור.

עוד נקבע כי הצדדים יוכלו להתגבר על כלל פרשני זה ולקבוע במפורש אחרת בחוזה. כך, הצדדים יוכלו לקבוע הן לעניין כלל פרשנות אחר שהם מבקשים להחיל על החוזה, לרבות הפנייה לכלל הפרשנות הקבוע כיום בסעיף 25(א) לחוק, והן לעניין פירוט הראיות שיהיו קבילות לצורך פרשנות החוזה.

תכלית התיקון היא לסייע ליצירת ודאות לעוסקים בתחום וכן תביא להוזלת העלויות הכרוכות בהתדיינויות משפטיות בשאלת פרשנותם של חוזים מסוג זה, ובתוך כך צפויה לסייע בהפחתת העומס בבתי המשפט.

הציבור מוזמן להעביר הערות עד ליום ה- 08.10.23  באמצעות אתר החקיקה הממשלתי.
x