נתוני האינפלציה (pce) בארה"ב - אמנם המדד עלה אבל עדיין התוצאות בהתאם לציפיות השוק

הפער בין המדד למדד הליבה הצטמצם

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

רונן מנחם, מזרחי טפחות
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/09/2023

בארה"ב פורסם מדד המחירים של הוצאות משקי הבית (pce) המשמש את הבנק הפדראלי לאמידת קצב האינפלציה, לחודש אוגוסט.

הדוח עלה בקנה אחד עם הציפיות. במיוחד, הקצב השנתי של המדד עלה קלות מ-3.4% בחודש יולי ל-3.5% בחודש אוגוסט, אך מנגד ירד הקצב השנתי של המדד ללא מזון ואנרגיה מ-4.3% ל-3.9%. בשני המקרים תאמו התוצאות את ציפיות השוק.

בחינת המדד מעלה הבדל ניכר בין רכיב הסחורות, שעלה 0.7%, ורכיב השירותים, שעלה 4.9%. רכיב האנרגיה ירד 3.6%.

הרכב זה מחייב זהירות. ראשית, משום שמדיניות הריבית אמורה לפעול על רכיב השירותים, אך זה מוסיף לעלות בקצב של פי ½2 מיעד האינפלציה. שנית, מחירי הנפט הגולמי רשמו מהפך ועלו כ-16% בחודש האחרון לבדו. הדבר יפעיל לחץ כלפי מעלה על המדדים הקרובים.

ככלל, עליית המדד הכללי אמנם נמוכה מעליית מדד הליבה, אך הפער ביניהן הצטמצם בחודש האחרון ובסופו של יום יעד האינפלציה נמדד בהתאם למדד הכללי.

נדגיש כי אין מדובר במדד המחירים לצרכן (cpi) אך בתחזיות הכלכליות שלו מציין הבנק הפדראלי דווקא את מדד ה-pce  ומכאן חשיבותו.

במהלך אוגוסט עלו שני המדדים ב-0.4% ו-0.1%, בהתאמה.

עוד עולה מהנתונים כי הוצאות משקי הבית לצריכה פרטית גדלו 0.4% במהלך אוגוסט, מחצית משיעור העלייה בחודש הקודם. מנגד, ההכנסה האישית של משקי הבית התחזקה בין שני החודשים: מ-0.2% ל-0.4%.

הנתונים מצביעים על התמתנות של עליית המחירים בארה"ב, בדגש על המדד ללא מזון ואנרגיה. בתוך כך נרשמת תאוטה של הצריכה הפרטית ועלייה של מרכיב החיסכון מההכנסה הפנויה.

אלו הן התפתחויות בכיוון הרצוי מבחינת הבנק הפדראלי, הפועל להתמתנות של הביקושים בתוך ארצות הברית וזאת תוך גלישה לנחיתה רכה, אך ללא התכווצות של הפעילות.

אולם, אין די בכך כדי לגרום לפד לאותת על מעבר למדיניות מרסנת פחות. זאת, כאמור, בשל המשך עליית מחירי השירותים והמוצרים הלא סחירים והתפנית כלפי מעלה במחירי האנרגיה.
x