בנק ישראל אישר 3 חודשים דחייה במשכנתא והלוואות ב 0% ריבית

טבלת מתווה בנק ישראל שאומץ ע"י הבנקים לסיוע ללקוחות - בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות הברזל" | דחיית הלוואות, הקלות באשראי ועוד

 

 

 
Photo Alexander Raths Dreamstime.comPhoto Alexander Raths Dreamstime.com
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/10/2023נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "בזמנים קשים אלו על כולנו לתת כתף ולהירתם וחשוב שהבנקים ידעו להמשיך לספק פתרונות לציבור להתמודד עם הקושי הכלכלי שבעקבות המלחמה. כינסנו את ראשי המערכת הבנקאית כדי לגבש מתווה אחיד בדגש לסיוע לאוכלוסייה שנפגעה, לכוחות הביטחון שפועלים ולאלו שנדרשו לפנות את בתיהם והבנקים נרתמו לכך. אני מודה לראשי המערכת הבנקאית וסמוך ובטוח שמתווה זה יסייע לציבור לצלוח את התקופה המאתגרת הזו. במקביל, הצעדים הפרטניים שפרסמו הבנקים למען לקוחותיהם בימים האחרונים חשובים ואנו קוראים להם להמשיך לסייע לציבור שנפגע ובפרט להיות קשובים ללקוחותיהם ולמצוא גם פתרונות נקודתיים. אנו בבנק ישראל נמשיך לתת מענה לסוגיות הכלכליות השונות הנובעות מהמלחמה ונגבש צעדים תומכים ומסייעים בהתאם לכלים העומדים לרשותנו."

המפקח על הבנקים, דני חחיאשווילי: "המערכת הבנקאית בישראל ערוכה לתמוך בהמשך הפעילות הכלכלית במשק גם בשעת חירום. חוסנם של הבנקים הישראלים נבנה לאורך שנים ארוכות ומטרתו לשמש עתה גב תומך לאוכלוסייה בישראל ובפרט לסייע לאלו שנפגעו מהמלחמה. המתווה איתו יצאנו היום הוא צעד חשוב נוסף בעשייה שלנו ונותן מענה בתחומי אשראי ועמלות הן למשקי הבית והן לעסקים, ומקל באופן משמעותי על תזרים המזומנים שלהם בתקופה הקרובה. אני מברך את הבנקים על היוזמות שנקטו בהן מאז פרוץ המלחמה ועל הצטרפותם למתווה שגובש, במטרה לסייע ללקוחות לצלוח את התקופה המורכבת הזו. אנו מעודדים את הבנקים להמשיך להיות קשובים ללקוחות ולהרחיב את הסיוע בכל דרך שימצאו לנכון. אנו בפיקוח על הבנקים נמשיך לתמוך ולבצע את ההתאמות הנדרשות בסוגיות הבנקאיות השונות נוכח המצב הביטחוני ולמען הציבור."

היום התקיים דיון בראשות נגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקים בהשתתפות מנכ״לי הבנקים והחכ״אות. הדיון עסק בפעולות רוחביות לסיוע לאוכלוסייה שנפגעה ובדגש על תושבי העוטף והדרום, כוחות הביטחון שגויסו ללחימה, אוכלוסייה שפונתה מביתה ובעלי קירבה ראשונה לאלו שקיפחו חייהם, לנעדרים ולחטופים. זאת בנוסף לצעדים פרטניים ומגוונים שביצעו עד כה הבנקים וחברות כרטיסי האשראי בתמיכה ובעידוד של הפיקוח על הבנקים שכללו, בין היתר, הקמת קרנות להעמדת הלוואות גישור ללא ריבית, הקלות בדחיית הלוואות ומשכנתאות, פטור מעמלות עו"ש, הגדלת מסגרות אשראי ועוד.  

מתחילת הלחימה התווה נגיד בנק ישראל מספר עקרונות לפעילות המערכת הבנקאית במהלך התקופה. במסגרת זו הודגש הצורך לגלות רגישות יתירה ומתן מענה ללקוחות, בדגש על אלו המתגוררים בעוטף, משפחות הנפגעים והמגויסים. המפקח על הבנקים פרסם מכתב הנחיות מפורט למערכת הבנקאית עם הדגשים הללו והנחיות נוספות. 

בנוסף, הפיקוח על הבנקים פעל בימים האחרונים כדי לגבש מתווה רוחבי להקלה על נטל האשראי והעמלות למשקי הבית והעסקים אשר מתגוררים ופועלים בטווח של 30 ק"מ מרצועת עזה, אזרחים שפונו מביתם על ידי גורם מדינתי רשמי, שגויסו למילואים בצו 8, או שהם בעלי קרבה ראשונה להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים (להלן- קבוצת הלקוחות במעגל הראשון) ומתייחס לדחיית תשלומי הלוואות  בשלושה מגזרי פעילות (משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי עסקי), יתרת חובה בחשבון עו"ש ועמלות. לקבוצה זו ההלוואות יידחו ללא חיוב בריבית וללא חיוב בעמלות, בהתאם לפירוט המופיע בטבלה המצורפת כנספח להודעה זו.

ליתר לקוחות הבנקים (להלן- קבוצת הלקוחות במעגל השני), תינתן האפשרות לדחות את ההלוואות  למשך 3 חודשים, כאשר התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה והתשלומים יתווספו בסוף תקופת ההלוואה. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות.

יובהר, כי המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום בדחיית ההלוואות וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם.

בנק ישראל ממשיך לתת מענה כל העת לסוגיות הכלכליות השונות הנובעות מהאירוע ומגבש צעדים נדרשים בהתאם לכלים המגוונים העומדים לרשותו. הפיקוח על הבנקים ממשיך לנטר את פעילות המערכת הבנקאית, למפות את צורכי לקוחות המערכת הבנקאית והמשפחות שאיבדו את יקיריהם, ולבחון צעדים נוספים נדרשים שיש בהם כדי לסייע בהתמודדות עם הקושי.

היחידה לפניות הציבור ולבקרה צרכנית בפיקוח על הבנקים: 02-6552680 או 9086*

מוקד הממונה על נתוני אשראי בבנק ישראל: 6194*

לדף המידע לחירום שבאתר בנק ישראל

מתווה מקיף שאומץ על ידי הבנקים לסיוע ללקוחות בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות הברזל"

מעגל ראשון
קבוצת הלקוחות:
1. אוכלוסייה המתגוררת במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה *
2. אוכלוסייה שפונתה על ידי גורם רשמי מביתה, נכון למועד פרסום המתווה *
3. אוכלוסייה שהיא בעלת קרבה ראשונה (בני זוג, הורים וילדים) להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים **
4. אוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסי צו 8**

אופן קבלת מידע לגבי שיוך לקבוצה:
* בהתאם לרשימה מגורם מוסמך שתועבר לבנקים.
** לפי פנייה מלקוח.
הקלות בתחום האשראי:
סוג האשראי תקופת דחיית התשלומים שיעור ריבית מקסימאלי אופן פריסת התשלומים
משכנתאות
3 חודשים
(לאחר תקופה זאת תבחן הארכה נוספת)
לא תהיה כל עלות ריבית בגין סכום הדחייה
משכנתאות
שלוש חלופות לבחירת הבנק:

- הוספת התשלומים בסוף תקופת המשכנתא.
- פריסת התשלומים לאורך יתרת תקופת המשכנתא.
- העמדת הלוואה, בסכום הדחייה, ללא ריבית, לתקופה של 4 שנים, שמועד פירעונה יחל בחלוף שנה.

אשראי צרכני ואשראי עסקי: הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה.

אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 ₪
אשראי עסקי
עד סכום של 2 מיליון ₪
יתרת חובה (אוברדרפט), בחשבון עו"ש של משקי בית, עד סכום של 10,000 ש"ח 0% ריבית הבהרה: ההטבה תינתן לקבוצת לקוחות 1-3 המוגדרת לעיל בלבד. ההטבה תחול על לקוחות שערב פרסום המתווה חשבון העו"ש שלהם היה ביתרת חובה.
הקלות בתחום העמלות: פטור גורף לתקופה של 3 חודשים
מגביית עמלות בגין פעולות שיבצעו לקוחות המשתייכים למעגל הראשון,
למעט פעילות מט"ח, ני"ע, סחר חוץ, יהלומים (כמפורט בהערת השוליים).
מעגל שני
כל יתר לקוחות הבנקים
הקלות בתחום האשראי:
משכנתאות
3 חודשים
(לאחר תקופה זאת תבחן הארכה נוספת)
הריבית ההסכמית
הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה
אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 ש"ח
אשראי עסקי עד סכום של 2 מיליון ש"ח
עמלות דחיית התשלומים תבוצע ללא חיוב בעמלות.

הבהרות

מועד הכניסה לתוקף של המתווה הוא לכל המאוחר עד לתאריך 31.10.23 לטובת היערכות נדרשת של כל בנק, ולמשך התקופה הקצובה במתווה החל ממועד כניסה לתוקף בפועל. 

דחיית תשלומים מצריכה פניה מצד לקוח לבנק והגשת בקשת באופן שנקבע על ידי הבנק. 

האמור לא חל על לווה שנמצא בהליך משפטי. לגבי לווה שהיה בפיגור במועד פרסום המתווה תתאפשר דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 יום מיום תחילת הפיגור. 

ככל שניתן לייתר פניה יזומה של לקוח ליישום המתווה, לרבות בתחום העמלות, יש לתת לכך עדיפות. 

אוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסי צו 8 תהא זכאית להטבות עם המצאת אסמכתא או הצהרת לקוח. 

המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם.


x