רשות שוק ההון - הנחיות לימי מלחמה - הארכת תוקף של רישיונות וייעוץ דיגיטלי פנסיוני ועוד

מלחמת "חרבות ברזל" - הנחיות והתאמות בפעילות הגופים המפוקחים

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

רשות שוק ההון
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/10/2023

ביום 7 באוקטובר 2023 התחילה מתקפת פתע מרצועת עזה על מדינת ישראל מצד ארגוני טרור. יום לאחר מכן, הכריזה ממשלת ישראל על מצב מלחמה. עד כה נגרמו נזקים משמעותיים לציבור הישראלי, ובכלל זה פגיעות בגוף ובנפש, נזק רב לרכוש, ופינוי אזרחים מבתיהם. לאור מצב החירום ננקטו צעדים שונים לרבות גיוס נרחב של אנשי מילואים וביטול מסגרות חינוכיות, וכן פורסמה על ידי פיקוד העורף מדיניות התגוננות האוכלוסייה ומתכונת עבודה בחירום. 

לנוכח ההשלכות הנרחבות של המצב המיוחד על הציבור המבוטחים והחוסכים, על שוק ההון ועל הפעילות הכלכלית במשק, מפרסמת רשות שוק ההון דגשים והנחיות וכן טיוטת הוראות לגופים המפוקחים, בין היתר בתחומי הטיפול בלקוחות, טיפול במבוטחים שנפגעו מהאירועים, התאמות בניהול ההשקעות, ניהול סיכונים ואיסור הלבנת הון. הנחיות אלו נועדו לסייע לציבור הלקוחות של הגופים המוסדיים ונותני השירותים הפיננסיים להתמודד עם המצב המיוחד ולהבטיח תפקוד תקין של שוקי ההון, הביטוח והחיסכון הפנסיוני בישראל. 

שירות ללקוחות

הממונה על שוק ההון הנחה את הגופים המפוקחים לנהוג ברגישות במתן שירות ללקוחותיהם, ובמיוחד לקוחות שנפגעו באופן ישיר מהאירועים. הטיפול המיוחד בלקוחות יבוא לידי ביטוי בכל תחומי הפעילות של הגופים הפיננסיים: טיפול בפוליסות וחסכונות, טיפול בהלוואות, יישוב תביעות וגביה. הממונה מדגיש כי על הגופים המוסדיים לשמור על זמינות ורציפות השירות ללקוחות ולהתאים אותו למצב המיוחד. הגופים המוסדיים נדרשים לפרסם לציבור באופן נגיש וזמין מידע אודות ערוצי השירות, מוקדים לשעת חירום, ומידע רלוונטי לקבלת שירות ולביצוע פעולות בהתאם למצב המיוחד. 

פוליסות ביטוח קיימות

בביטוחי רכב, דירה ועסקים, במקרים בהם הייתה פגיעה ברכוש המבוטח כתוצאה מהמלחמה באופן שמייתר את הצורך בפוליסה, חברת הביטוח תבטל את הפוליסה ותחזיר למבוטח את החלק היחסי מהפרמיה. ההחזר יחול מהמועד בו הנזק התרחש, ולא ממועד פנייתו של המבוטח לחברה. חברות הביטוח ידרשו לפעול לביצוע ההחזר מיוזמתן.

בנוסף, על מנת שלא לפגוע בכיסוי של מבוטחים אשר לא ניתן ליצור איתם קשר עקב המצב הביטחוני, חברות הביטוח יוכלו לחדש פוליסות ביטוח גם ללא הסכמת המבוטח במקרים בהם החברה אינה מצליחה ליצור קשר עם המבוטח בתום תקופת הביטוח. במקרה כזה, לאחר יצירת הקשר עם המבוטח תעמוד לו הזכות לבטל בדיעבד את הביטוח ללא תשלום אם הוא אינו מעוניין בחידוש הביטוח.

פעולות בחיסכון ארוך טווח

הרשות מדגישה בפני הגופים המנהלים חיסכון פנסיוני שבתקופה זו עליהם להקפיד במיוחד על עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בהוראות הדין לעניין ביצוע פעולות בחיסכון הפנסיוני, לרבות תשלום קצבאות, העברת כספים, תשלום תגמולי ביטוח ומשיכות כספים. הקפדה יתרה זו נדרשת על רקע היקף המגויסים והשיבושים בפעילותם של מעסיקים רבים.

יישוב תביעות בביטוח סיעודי

נוכח הקושי באיסוף החומרים הדרושים לשם בירור תביעות קבלת תגמולי ביטוח סיעודי, הממונה מורה לחברות הביטוח להגמיש את הדרישות המתייחסות לאופן בירור התביעה ויישובה ומאפשר להסתמך באופן זמני על מסמכים המעידים על מצבו של המבוטח (מבלי להמתין לקבלת מסמכים מקוריים) על מנת שלא לעכב את אישורן של תביעות סיעוד.

ייעוץ פנסיוני דיגיטלי בבנקים

בהתאם להנחיות הפיקוח על הבנקים, נסגרו חלק מסניפי הבנקים וחלקם פועלים באופן מצומצם ולכן אין באפשרותם לקיים פגישות ייעוץ פנסיוני בסניפים. על מנת לאפשר המשך מתן ייעוץ פנסיוני ללקוחות, הרשות מציעה לאפשר לבנקים לתת ייעוץ פנסיוני באמצעי דיגיטלי או באמצעות הטלפון, ללקוחות קיימים המיועצים בסניפי בנק בהם פעילות בנקאית מצומצמת או שאין בהם קבלת קהל.

דגשים במניעת מימון טרור

במטרה להידרש לסיכונים הייחודיים במצב המלחמה, ולמנוע ניסיונות של ארגוני טרור לגייס ולהעביר כספים בדרכים שונות, הנחה הממונה להגביר באופן משמעותי את הבקרות על עסקאות פיננסיות של נותני שירותים פיננסיים, בין היתר על מסחר במטבעות וירטואליים, העברות בינלאומיות, העברת כספים במסווה של תרומות ועוד.

הארכת תוקף של רישיונות

מתוך הכרה בכך שבשל המלחמה ייתכנו קשיים בקרב נותני שירותים פיננסיים בהגשת בקשות לחידוש רישיונות, החליט הממונה כי בעלי רישיון שתוקף רישיונם עתיד לפוג ב-31.12.2023, יזכו להארכה אוטומטית של תוקף רישיונם ב-3 חודשים.

הגברת ערנות הציבור

הממונה הנחה את הגופים המוסדיים להגביר ערנות לאפשרות של ניסיונות הונאה, וליישם מנגנוני בקרה, פיקוח וניטור במטרה למזער את הסיכון לביצוע הונאות. בפרט, גובר החשש כי גורמים לא מורשים ינצלו את המצב הרגיש ויפנו לחוסכים בהצעות לאיתור חסכונות אבודים באופן שיפגע בחסכונות שלהם. ציבור החוסכים נדרש לנקוט במשנה זהירות במקרים של פניות מסוג זה ולהקפיד להיוועץ בגורמים מורשים ובעלי רישיון מתאים.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (בפועל), עמית גל: "עם ישראל כולו נמצא בימים לא פשוטים. המצב הביטחוני משפיע על המשק, ובוודאי שגם על ציבור החוסכים, המבוטחים, ולקוחות השירותים הפיננסיים בישראל. הרשות מחוייבת לפעול כדי להקל על ציבור זה, על המעסיקים ועל העסקים הקטנים ובמקביל להבטיח תפקוד סדיר, רציף ותקין של שוק ההון. עם פרוץ האירועים, הרשות הגבירה את המעקב אחר התמודדות חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, הגופים החוץ בנקאיים, ושאר הגופים המפוקחים עם המצב. המגזר הפיננסי בישראל הפגין בעבר איתנות, אחריות ועמידות, ואנו ממשיכים לפעול שכך יהיה גם באירועים אותם אנו חווים. הפעולות שהרשות מבצעת, יחד עם ההנחיות והדגשים שהועברו לגופים המפוקחים, יבטיחו טיפול מיטבי בנפגעים הישירים של האירועים ובציבור הרחב ויסייעו להמשך תפקוד תקין של השווקים הפיננסיים. אנו ממשיכים לבחון את הצורך במתן הנחיות נוספות בהתאם להתפתחויות."

x