הכיסוי הביטוחי בתכניות הפנסיוניות לאור ׳חרבות ברזל׳ - אין פתרון כרגע לנעדרים

ההבדלים בין הפוליסות השונות | האם יש החרגה בין הפוליסות לאירועי איבה ועוד שאלות רלבנטיות

 

 

 
שמוליק מיונישמוליק מיוני
 

שמוליק מיוני
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/10/2023

אירועי 'חרבות ברזל', בהיקפם הגדול ובפגיעה הנרחבת באנשי כוחות הבטחון ובאזרחים, מעלים בפנינו את הצורך המקצועי לתת מענה ללקוחות ולהתמודד עם ההיבט הביטוחי הקיים בתוכניות הפנסיוניות השונות.

במאמר זה אתייחס למצבים השונים ולפתרונות המצויים בתוכניות הקיימות.

מקרי פטירה

מקרי פטירה הם מקרים שהוגדרו ככאלה, עם תעודת פטירה.

בפוליסות ביטוח סכום הביטוח למקרה פטירה ישולם למוטבים כפי שהוגדרו לפני מות המבוטח. אין החרגה עקב מעורבות באירועים ביטחוניים ותשלום זה, למוטבים מדרגת קרבה ראשונה, פטור מתשלום מס הכנסה. 

בביטוח מנהלים כספי הפיצויים ישולמו לשארים כפי שמוגדרים בחוק פיצויי פיטורין והיתרה למוטבים.

קרנות פנסיה חדשות הפועלות מאז 1995 משלמות במקרה פטירה קצבה לשארים, לאלמנה לכל חייה וליתומים עד הגיעם לגיל 21. קצבה זו משולמת ללא החרגה עקב מעורבות באירועים ביטחוניים והיא פטורה מתשלום מס הכנסה עד לסכום חודשי בגובה 9,120 ₪ לכל שאר בנפרד. חלק הקצבה העולה על סכום זה יתווסף להכנסתו החייבת של השאר. 

יודגש כי מקרה פטירה עקב אירוע רפואי שהחל לפני ההצטרפות לקרן לא יכוסה במהלך תקופת אכשרה בת 60 חודש.

קרנות פנסיה וותיקות שההצטרפות אליהן הייתה עד סוף 1994 מחריגות כיסוי למקרים שאירעו עקב פעולות איבה. במקרה כזה אין זכאות לקצבה לשארים אלא הם יקבלו את ערך הפדיון הצבור בקרן.

דגש – זכאות לקצבת שארים מביטוח לאומי לא מתנגשת עם התגמול מהתוכניות הפנסיוניות.

נעדרים

אירועי אוקטובר 2023 הביאו לפתחנו גם מצב שלא הכרנו בעבר. מקרים בהם לא ידוע גורלם של חלק מהמעורבים ואולי יש עדויות המצביעות על אפשרות של מוות. ללא ודאות מוחלטת, בשל העדר גופה, הגוף המבטח לא משלם קצבת שארים. מצב חריג זה אמור לדרוש התייחסות של רשות שוק ההון ויכול להיות שהפתרון שיינתן הוא תשלום למשפחה על חשבון תגמולים עתידיים עם התחייבות להחזר במקרה משמח בו יתגלה כי המבוטח נמצא בחיים.

מצב נוסף שלא הכרנו בעבר הוא מוות של מספר בני משפחה אחת באופן בו אולי לא נותרו שארים או מוטבים הזכאים לסכומי הביטוח. במצב כזה חברות הביטוח וקרנות הפנסיה תשלמנה את הסכומים ליורשים החוקיים עפ"י צו ירושה.

מקרי נכות

בפוליסות ביטוח עם כיסוי אבדן כושר עבודה, ובקרנות פנסיה חדשות יש כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה. התכניות השונות נבדלות בהיקף הכיסוי (רגיל, מקצועי, עיסוקי) ובכולן יש התייחסות לפגיעה שמקורה באירוע בטחוני.

בקרנות פנסיה חדשות קיים מנגנון קיזוז ובמקרה של זכאות לקבלת תגמול לנפגעי פעולות איבה לאזרחים שנפגעו בפעולת טרור או לנכי מערכות הבטחון למי שנפגע בעת שירות פעיל כחייל בצבא הסדיר או במילואים. לפי מנגנון זה תגמול מקרן הפנסיה שביחד עם התגמול מהמדינה לא יעלה על 100% מהשכר המבוטח לא יקוזז. במקרה של תגמול כולל גבוה יותר מ-100%, יקוזז העודף. אולם גם לאחר הקיזוז, תשלום הקצבה מקרן הפנסיה לא יפחת מ-25% מהשכר המבוטח.

למול הקיזוז המובנה בתקנון הקרנות החדשות קיימת אפשרות לרכוש פרק ביטול קיזוז בחלק מפוליסות המטריה הביטוחית, למשל במנורה מבטחים, כלל והפניקס, כך שחברת הביטוח תשלים לעמית הנכה את חלק הקצבה המקוזז בשל היותו זכאי לקצבה מביטוח לאומי.

דגש – מקרה נכות עקב אירוע רפואי שהחל לפני ההצטרפות לא יכוסה במהלך תקופת האכשרה.

בפוליסות ביטוח לאובדן כושר עבודה מהדור חדש (10/2017 ואילך) קיים מנגנון קיזוז דומה לזה שבקרנות הפנסיה החדשות (תשלום הקצבה לא יפחת מ-30% מהפיצוי) עם החרגה למקרים בהם התגמול מהמדינה גבוה מסכום הפיצוי החודשי ועם אפשרות לרכישת הרחבה המבטלת את הקיזוז.

בפוליסות ביטוח ישנות יותר (עד 10/2017) יש החרגה לפגיעה כתוצאה מטרור או השתתפות פעילה באירועים ביטחוניים. יש נספחים המבטלים חריג זה (למשל "עוז" במגדל), אך הם מוגבלים לארועי טרור עד 48 ש' ולא נותנות כיסוי למלחמות.

קרנות פנסיה וותיקות מחריגות כיסוי למקרים שאירעו עקב פעולות איבה.

זכאות לקצבת נפגעי פעולות איבה מביטוח לאומי לא מתנגשת עם התגמול מהתוכניות הפנסיוניות ופגיעה בתגמול מביטוח לאומי יכול לחול רק על תוספת תלויים במקרים של הכנסות גבוהות.

*כל האמור הוא לצרכי הסבר והבהרה. הנוסחים הקובעים הם תנאי הפוליסה והתקנונים כפי שאושרו ע"י הממונה על רשות שוק ההון במשרד האוצר.

x