שינויים בתנאים של חובות של לווים בקשיים פיננסיים

(הוראות הדיווח לציבור)

 

 
Image by Niek Verlaan from PixabayImage by Niek Verlaan from Pixabay
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/10/2023

מבוא

1. במרץ 2022 פרסם ה- FASB את 2022-02 ASU בדבר " Troubled Debt Restructurings and Vintage Disclosures" (להלן – העדכון). עדכון זה משנה את הטיפול החשבונאי בחובות שעברו ארגון מחדש של חוב בעייתי ומרחיב את הגילוי על איכות אשראי לפי שנת העמדת האשראי. לאור האמור, נוצר צורך לעדכן את הוראות הדיווח לציבור.

2. לפיכך, ולאחר התייעצות עם וועדת הקשר של לשכת רואי חשבון עם המפקח על הבנקים, ועם הוועדה המייעצת לעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות, תיקנתי את הוראות הדיווח לציבור כמפורט להלן.

להמשך לחצו כאן

x