אודיוקודס מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2023

 

 

Image by fabrikasimf on FreepikImage by fabrikasimf on Freepik

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/11/2023

דגשים לתוצאות הרבעון השלישי של שנת 2023: 

ההכנסות הרבעוניות גדלו ב- 2.6% לעומת הרבעון הקודם והסתכמו ב- 61.6 מיליון דולר;

ההכנסות הרבעוניות משירותים הסתכמו ב-30.6 מיליון דולר ומהוות 49.6% מההכנסות; 

תוצאות על בסיס GAAP:

שיעור הרווח הגולמי הרבעוני הסתכם ב-66.5% לעומת 64.1% ברבעון הקודם;

שיעור הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם ב-9.4% לעומת 3.8% ברבעון הקודם; 

הרווח הנקי הרבעוני הסתכם ב-3.4 מיליון דולר או 14 סנט למניה בדילול מלא לעומת רווח נקי של 1.1 מיליון דולר או 3 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הקודם;

תוצאות על בסיס Non-GAAP:

שיעור הרווח הגולמי הרבעוני הסתכם ב-67.3% לעומת 64.5%% ברבעון הקודם;

שיעור הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם ב-15.5% לעומת 9.5% ברבעון הקודם;

הרווח הנקי הרבעוני הסתכם ב-8.3 מיליון דולר או 25 סנט למניה בדילול מלא לעומת רווח נקי של 5.1 מיליון דולר או 16 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הקודם;

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב- 0.2 מיליון דולר ברבעון;

אודיוקודס הכריזה על חלוקת דיבידנד במזומן בסכום של 18 סנט למניה. הדיבידנד שולם ב-31 באוגוסט 2023  לכל מחזיקי המניות של החברה נכון ל-17 באוגוסט 2023 בסכום כולל של 5.7 מיליון דולר.

במהלך הרבעון רכשה אודיוקודס 880,457 ממניותיה הרגילות בשווי מצטבר של 9.0 מיליון דולר.

אודיוקודס (נאסד"ק: AUDC), ספקית מובילה של פתרונות פרודוקטיביות, תקשורת, תוכנה ומוצרים לסביבות עבודה דיגיטליות, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי אשר הסתיים ביום 30 בספטמבר 2023.

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכמו ב-61.6 מיליון דולר, לעומת 60.0 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2023 ו- 69.7 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2022.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2023 ב-4.3 מיליון דולר או 14 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 1.1 מיליון דולר או 3 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של שנת 2023 ורווח נקי של 5.4 מיליון דולר או 17 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של שנת 2022. 

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון השלישי ב- 8.3 מיליון דולר, או 25 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 5.1 מיליון דולר או 16 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של שנת 2023 ורווח נקי של 10.5 מיליון דולר או 32 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של שנת 2022. 

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל: (1) הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות; (2) הפחתת נכסים בלתי מוחשיים; (3) הוצאות בגין תשלומים דחויים, בהקשר לרכישת ;Callverso Ltd. (4) הכנסה אחרת בגין תשלום ל- AudioCodes Inc., חברה בת של החברה, בהקשר לסיום הסכם שכירות של משרדיה בניו ג'רזי (5) הוצאות או הכנסות מימון בגין הפרשי שער בהקשר לשערוך נכסים והתחייבויות במטבעות שאינם דולר; (6) הוצאות או הכנסות שלא במזומן בגין עדכון מיסים נדחים; (7) הוצאות שכירות שלא במזומן שנרשמו על אף שמדובר בתקופת שכירות חינם במסגרת חוזה השכירות עבור המטה החדש של החברה.. התאמה בין הרווח הנקי GAAP ו-Non-GAAP מופיעה בטבלאות הדוחות הכספיים המצורפות להודעה לעיתונות זו.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ל- 0.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023. נכון ליום 30 בספטמבר 2023, היו בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח ארוך וקצר, בטוחות סחירות לטווח ארוך וקצר והשקעות פיננסיות לטווח ארוך וקצר בהיקף של 102.5 מיליון דולר, לעומת 124.3 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2022. הירידה בהיקף מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח ארוך וקצר, בטוחות סחירות לטווח ארוך וקצר והשקעות פיננסיות לטווח ארוך וקצר נבעה מהשימוש במזומן להמשך רכישת מניותיה הרגילות של החברה במסגרת תכנית רכישת המניות שלה ומתשלום דיבידנד ברבעון הראשון והשלישי של שנת 2023.

“אני שמח לדווח על תוצאות נאות לרבעון השלישי של 2023, עם שיפור בצמיחה בפעילות העסקית בתחומים האסטרטגיים לחברה" אמר שבתאי אדלרסברג, נשיא ומנכ"ל אודיוקודס.

"המשכנו להציג ביצועים טובים בתחום ה-Enterprise שההכנסות בו הגיעו לשיא של 90% מסך הכנסות החברה. המכירות בסביבת Microsoft ברבעון צמחו בשיעור של 13% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר עסקי Microsoft Teams גדלו בשיעור של 21% לעומת הרבעון המקביל. ברבעון השלישי המשכנו לחוות מומנטום חיובי בעסקי ה- AudioCodes Live, עם גידול של 50% ב-ARR, שהסתכם בתום הרבעון ב-43 מיליון דולר, מה שיאפשר לנו להשיג את היעד של 46-50 מיליון דולר ARR בשנת 2023, צמיחה שנתית של 50%.

בפלח השוק של חווית הלקוח (CX) הצמיחה בהכנסות גדלה להיקף של 13% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בפתרונות ה AI למרכזי תקשורת ושירותים, היקף ה-Bookings גדל במעל 50% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ההשקעה שלנו בפיתוחים חדשניים של מוצרים מבוססי AI נושאת פרי ומאפשרת לנו להציג צמיחה מהירה בפלח השוק של חווית הלקוח (CX). מאז ההכרזה שלMicrosoft  על כך שפתרון ה Voca CIC  שלנו קיבל אישור הסמכה ממיקרוסופט לסביבת Teams, ראינו קפיצת מדרגה ברמת העניין ובהיקף הפניות של לקוחות. להצלחה בפתרון ה CCaaS שלנו יש השפעה חיובית על פתרונות נוספים למרכזי תקשורת ולקוחות מבוססי AI, ובמיוחד על שירותי ההקלטה העושים שימוש בטכנולוגיית Generative AI. אנו רואים כעת את העניין הגובר וההתקדמות שנעשתה באפליקציית הפגישות Meeting Insights והקלטות לשוק ה-compliance.

הביצועים החזקים בהכנסות יחד עם השפעת היוזמות לחיסכון בעלויות והוצאות עליהן הכרזנו בעבר, הביאו לשיפור ברווחיות במהלך הרבעון בהשוואה לרבעון השני של 2023.

למרות האירועים הטרגיים בישראל בשבועות האחרונים, הפעילות הגלובאלית שלנו המשיכה לפעול ללא הפרעה משמעותית, הן בשל הנוכחות הגלובלית הרחבה והן בשל המחויבות והמסירות של העובדים והשותפים שלנו ברחבי העולם. יתרה מכך, ההתפתחויות העסקיות החיוביות ממשיכות ברבעון הנוכחי כגון אינדיקטור של צבר הזמנות חזק, מה שמחזק את הביטחון שלנו בתחזית שמסרנו בעבר לשנת 2024 ולאחריה", סיכם מר אדלרסברג.

רכישה עצמית של מניות וחלוקת דיבידנד

ביוני 2023 קיבלה אודיוקודס אישור מבית המשפט בישראל לרכוש מניות נוספות של החברה בסכום כולל של עד 25 מיליון דולר. בית המשפט אף אישר לאודיוקודס להכריז על דיבידנד עבור כל חלק מתוך סכום זה. האישור בתוקף עד 27 בדצמבר 2023. 

ב-1 באוגוסט 2023, החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של 18 סנט למניה. הדיבידנד, בסכום כולל של 5.7 מיליון דולר, שולם ב-31 באוגוסט 2023 לכל מחזיקי המניות של החברה נכון ל-17 באוגוסט 2023.

במהלך הרבעון אשר הסתיים ביום 30 בספטמבר 2023, רכשה אודיוקודס 880,457 מניות במסגרת תכנית הרכישה העצמית בהיקף כספי של 9.0 מיליון דולר. 

נכון ל-30 בספטמבר 2023, היו לחברה 10.0 מיליון דולר זמינים לפי אישור זה לרכישה חוזרת של מניות ו/או הכרזה על דיבידנדים במזומן.

לגרף אודיוקודס לחצו כאן

99 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 39.25 מיליון באודיוקודס
קרנות נאמנות שמחזיקות את אודיוקודס. לרשימה המלאה
x