התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם מלחמת "חרבות ברזל" (הוראת שעה)

(ניהול בנקאי תקין הוראה מספר 251)

 

 
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/11/2023

מבוא

1. לאור מלחמת "חרבות ברזל" שהחלה ביום 7.10.2023, והשלכותיה על הכלכלה בישראל, ועל מנת לסייע למערכת הבנקאית וללקוחותיה להתמודד עם אתגרי המצב, להלן שורה של צעדים מקלים שגיבש הפיקוח על הבנקים, במסגרת הוראת שעה.

2. ההתאמות בהוראה זו נועדו לאפשר לבנקים ולחברות כרטיסי האשראי את הגמישות העסקית הנדרשת בעת הזו, במטרה להקל על הלקוחות אשר נפגעו ממצב המלחמה. הוראת שעה זו תעודכן מעת לעת בהתאם לצורך.

3. לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות, ובאישור הנגיד, קבעתי את הוראת ניהול בנקאי תקין הבאה כמפורט להלן. האסדרה לא לוותה בפרסום דוח לפי חוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב – 2021 , וזאת בשל "חשש לפגיעה ממשית באינטרס מוגן שבשלו נדרשת קביעת האסדרה באופן דחוף" (סעיף 34 (ג)(1) לחוק).

עיקרי ההוראה

4. הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 301 בנושא "דירקטוריון" (סעיפים 2ב ו 2- ג להוראה)

4.1. על אף האמור בסעיף 41 (א) ו-(ג) להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 301 )להלן- הוראה 301 יראו השתתפות של דירקטור בישיבה באמצעות שימוש באמצעי תקשורת מתקדמים כנוכחות פיזית, רק לצורך עמידה בחובת ההשתתפות הקבועה בסעיף.

דברי הסבר

בהתאם לסעיף 49 (א) להוראה 301, על הדירקטוריון לקבוע נהלים לעניין קיום ישיבות באמצעות שימוש באמצעי תקשורת מתקדמים (להלן – ישיבות בתקשורת), שיכללו, בין השאר, גם הוראה שלפיה רק במקרים מיוחדים ניתן לקיים ישיבות בתקשורת.

כל עוד נמשכת מלחמת "חרבות ברזל", ובכפוף לכך שהדירקטוריון קבע כי נסיבות אלה מהוות מקרה מיוחד לעניין קיום ישיבות בתקשורת, יראו השתתפות של דירקטור בישיבה בתקשורת כנוכחות פיזית, וישיבות כאמור לא תיספרנה לצורך השיעור הקבוע בסעיף 41(ג) להוראה 301.

למען הסדר ספק, לא ניתן לראות בישיבה בתקשורת משום נוכחות פיזית לעניין תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס- 2000 .

4.2. נקבעה דחייה למועדי אישור הפרוטוקול והפצת טיוטת הפרוטוקול שקבועים בסעיף 45 להוראה 301 כך שבסעיף 45(ג)(1) להוראה 301 במקום " 60 יום" יבוא " 90 יום" ובסעיף 45(ג)(2).

דברי הסבר

עקב בעיות זמינות של נושאי משרה ועובדים נקבעו מספר הקלות בעבודת הדירקטוריון, ביניהם, הקלה בדרישות סף המינימום למועדי אישור הפרוטוקול והפצת טיוטת מסמך המפרט את ההחלטות שהתקבלו בישיבה.
x