סכנה לדיבידנד ? בנק ישראל לבנקים - בחנו מחדש את מדיניות הדיבידנד שלכם

לאור השינויים הדרמטיים בסביבה הכלכלית

 

 

 
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/11/2023

מלחמת חרבות ברזל שנכפתה על מדינת ישראל ב- 7 לאוקטובר, חייבה גם את המערכת הבנקאית לבצע התאמות נדרשות.

העובדה שהמערכת הבנקאית בישראל נכנסה לתקופת המלחמה במצב איתן – רמת נזילות גבוהה, כריות הון נאותות ומדדי סיכון אשראי מתונים – אפשרה לבנקים, כבר בתחילת המשבר הנוכחי, ובהתאם לציפיות של הפיקוח על הבנקים, לסייע ללקוחות, בין היתר, באמצעות דחיות תשלומים ומתן אשראי למשקי בית ולעסקים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה.

מאז שאושרה מדיניות חלוקת הדיבידנדים והרכישה העצמית על ידי הדירקטוריונים השתנו התנאים הכלכליים באופן מהותי – תחזיות הצמיחה המקרו כלכליות עודכנו כלפי מטה, וייתכן שאלו עדיין אינן משקפות את כל הירידה הצפויה; קיימת תנודתיות גבוהה בשערי החליפין ובשווקים הפיננסיים המקומיים; נרשמה עלייה בסיכוני האשראי והפסדי האשראי צפויים לגדול משמעותית בתקופה הקרובה וככלל, אי הוודאות גדלה מאוד. על רקע שינויים אלה, בעת בחינת תכנוני ההון וההחלטה על חלוקת דיבידנדים, עליכם להביא בחשבון את התנאים החדשים וההשפעות הנלוות לכך ולוודא כי הנכם מחזיקים כריות הוניות מספקות להתמודדות עם הסיכונים השונים. לצד זאת, חשוב כי תוכלו להמשיך לסייע ללקוחות, בין היתר, על ידי מתן אשראי ללקוחות בעלי יכולת החזר (creditworthy), וזאת כחלק מתמיכה בפעילות הכלכלית במשק בשעה מורכבת זו, וגם כחלק ממאמצי השיקום והפיתוח שיגיעו לאחר תקופת המלחמה. גישה מוגבלת של לווים לאשראי עלולה להחמיר את המשבר במשק, להקשות על היציאה ממנו ובהמשך להגדיל את הפסדי האשראי.

נוכח האמור, נבקשכם לבחון מחדש את מדיניות חלוקת הדיבידנדים וביצוע רכישות עצמיות של מניות לתקופה הקרובה וזאת על רקע המלחמה והגידול בחוסר הוודאות לגבי הימשכות המלחמה והיקף השפעתה על המשק.

נבקשכם להעביר לפיקוח על הבנקים את תוצאות הבחינה וההחלטה המחודשת עד ליום 15 בנובמבר 2023.

x