מגדל: רווח של כ-85 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של 855 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה - מה ההפסד בגין המלחמה ?

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ מפרסמת את תוצאותיה לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הרווח הכולל בתקופה המדווחת הסתכם בכ-85 מיליון ש"ח

 

 

 
רונן אגסי, צילום: ניקולה וסטפהלרונן אגסי, צילום: ניקולה וסטפהל
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/11/2023

שיפור ברווח לעומת התקופה המקבילה אשתקד שהושפע בעיקר משיפור בתשואות בשוקי ההון לעומת תשואות שליליות גבוהות בתקופה המקבילה ומהפסד חריג הנובע מיישום חוזר לוחות התמותה בתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השלישי נרשם הפסד כולל בסך של כ-14 מיליון ש"ח.

מגדל הציגה צמיחה במרבית קווי העסקים: הפרמיות השוטפות ודמי הגמולים ברבעון השלישי הסתכמו בכ-6.8 מיליארד ש"ח, עלייה של כ-8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

היקף הנכסים המנוהלים הסתכם, נכון ליום 30.9.2023, בכ-402 מיליארד ש"ח, עלייה של כ-10% לעומת 30.9.2022.

מנכ"ל מגדל אחזקות, יוסי בן ברוך, ומנכ"ל מגדל ביטוח, רונן אגסי, מסרו:

"קבוצת מגדל המומה וכואבת את השלכות מתקפת הטרור מיום 7 באוקטובר 2023 והמלחמה שנכפתה עלינו בעקבותיה. ליבנו עם משפחות הנרצחים, הפצועים, החטופים, הנעדרים והשבויים ואנו מחזקים את ידי צה"ל וכוחות הביטחון העושים לילות כימים למען ביטחון תושבי מדינת ישראל.

כקבוצת הביטוח הוותיקה בישראל, הפועלת מזה 90 שנים, יש לנו מחויבות עמוקה לקחת חלק בשיקומה של כלכלת ישראל לצד מחויבותנו ל-2.5 מיליון לקוחותינו. מאז תחילת המלחמה ביצענו מגוון פעולות כדי לקדם מחויבות זו. עובדי הקבוצה ומנהליה נרתמו לסייע לתושבי הדרום ולמשפחות עובדינו שגויסו לשירות מילואים. עד כה נרתמה קבוצת מגדל ליוזמות חברתיות רבות כשהמרכזית שבהן היא עזרה בשיקום העיר שדרות וסיוע לתושביה.

קבוצת מגדל מרכינה את ראשה ומביטה קדימה בתקווה לימים טובים יותר למדינה ולחברה בישראל".

בהתייחסם לתוצאות הרבעון השלישי, ציינו: "הרבעון השלישי של השנה התאפיין בהתמשכות המגמות המרכזיות המלוות אותנו מתחילת השנה, בהן סביבה עסקית מאתגרת והשפעות מאקרו כלכליות רחבות היקף. על אף האתגרים הרבים, החברה ממשיכה להיות ממובילות טבלת התשואות לעמיתים מבין חברות הביטוח המסורתיות במסלולים השונים וזאת הודות לניהול השקעות מוקפד וגמיש.

במהלך הרבעון, חצה היקף הנכסים המנוהלים שלנו את רף 400 מיליארד שקל ואנו ממשיכים לנהל אותו מתוך תחושת אחריות רבה לכספי החוסכים, במיוחד בעת הזו. אין ספק שאנו נמצאים בעיצומה של תקופה מורכבת, שבאה לידי ביטוי גם בתנודתיות בשווקים וצמצום הפעילות במשק הישראלי.

קיימת אי וודאות מתמשכת באשר למועד סיום המלחמה ולהשלכותיה. אנו נערכים לתרחישים האפשריים ולהשלמת התוכניות האסטרטגיות של החברה לשנים הבאות תוך התאמה למציאות החדשה".

קבוצת הביטוח והפיננסים מגדל אחזקות מדווחת היום (ה') על תוצאותיה:

בתקופה המדווחת נרשם רווח כולל של כ-85 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל בסך 855 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור בתוצאות נבע בעיקר מההתאוששות בשוקי ההון ומהפסד חריג הנובע מיישום חוזר לוחות התמותה בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח החיתומי בתקופה המדווחת וברבעון השלישי הסתכם לכ-448 מיליון ש"ח ולכ-160 מיליון ש"ח לפני מס בהתאמה, לעומת 567 מיליון ש"ח וכ-227 מיליון ש"ח בתקופות המקבילות אשתקד, בהתאמה. הירידה ברווח החיתומי התרכזה מגידול בתביעות בביטוח אובדן כושר עבודה במגזר ביטוח חיים ועלייה בהיקף התביעות במגזר ביטוח בריאות. מנגד, חל שיפור ברווחיות ביטוח כללי אשר נבע בעיקרו מענפי הרכב. 

בפוליסות ביטוח החיים המשתתפות ברווחים ששווקו עד שנת 2004 נרשמה תשואה ריאלית חיובית. עם זאת, בשל תשואה ריאלית שלילית מצטברת לא נרשמו דמי ניהול משתנים מתחילת שנת 2023, אלא דמי ניהול קבועים בלבד. אומדן דמי הניהול שלא יגבו בשל התשואה הריאלית השלילית עד להשגת תשואה חיובית מצטברת, ירד מ-1.5 מיליארד ש"ח בתחילת השנה לכ-1.2 מיליארד ש"ח נכון ליום 30 בספטמבר 2023. סמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים, חלו ירידות בשווקים הפיננסיים אשר הגדילו את אומדן דמי הניהול המשתנים שלא יגבו לכ-1.3 מיליארד ש"ח.

הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים ברבעון השלישי הסתכמו בכ-6.8 מיליארד ש"ח, גידול של כ-8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 

בפרמיות ברוטו בביטוח כללי נרשמה עלייה של כ-17%, בביטוח בריאות עלייה של כ-5%, בדמי הגמולים בפנסיה עלייה של 13%, בדמי הגמולים בגמל עלייה של כ-21% ובביטוח חיים נרשמה יציבות לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

במכירות הפנסיה והגמל חלה עלייה של כ-18% ו-14% בהתאמה בתקופה המדווחת לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 

היקף הנכסים המנוהלים עמד על כ-402 מיליארד ש"ח נכון ליום 30 בספטמבר 2023 לעומת כ-368 מיליארד ש"ח נכון ליום 31 בדצמבר 2022, גידול של כ-9%. 

ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך: 

הרווח החיתומי בתקופה המדווחת הסתכם בכ-320 מיליון ש"ח לפני מס לעומת רווח בסך כ-464 מיליון ש"ח לפני מס בתקופה המקבילה אשתקד. בביטוח חיים הקיטון ברווח החיתומי הושפע מירידה בדמי הניהול בשל ירידה בהיקף הנכסים המנוהלים הממוצעים, מירידה ברווח מסיכון בעיקר בגין ענף אובדן כושר עבודה ומגידול בהוצאות. בפנסיה וגמל נרשמה ירידה ברווח החיתומי שהושפעה מגידול בהוצאות הנהלה וכלליות וכן מגידול בהפחתת הוצאות רכישה נדחות. ברבעון המדווח חל קיטון ברווח החיתומי לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בעיקר מירידה ברווח מסיכון בעיקר בביטוח אובדן כושר עבודה, ובפנסיה ובגמל מהסיבות המתוארות לעיל.

בתקופה המדווחת נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-307 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל בסך של כ-490 מיליון ש"ח לפני מס בתקופה המקבילה אשתקד. המעבר לרווח כולל לעומת הפסד כולל בתקופה המקבילה, הושפע בעיקרו מצמצום בהפסד ההשקעתי. ההפסד ההשקעתי בתקופה המדווחת נבע בעיקרו ממרווח פיננסי שלילי בנוסטרו ביטוח חיים ומאי גביית דמי ניהול משתנים בתיק המשתתף ברווחים. מנגד, בתיק הנוסטרו בפנסיה וגמל נרשמו רווחי השקעות.

בנוסף, העלייה של עקום הריבית בתקופה המדווחת הובילה בעיקרה לקיטון בעתודות ולגידול ברווח הכולל לפני מס בביטוח חיים בסך של כ-656 מיליון ש"ח לעומת כ-523 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, שנבעה מעליית עקום הריבית בקיזוז השפעת תיקון חוזר לוחות התמותה.

ברבעון המדווח נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-247 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך של כ-161 מיליון ש"ח לפני מס ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הכולל ברבעון המדווח הושפעה מהפסד השקעתי של כ-312 מיליון ש"ח לעומת הפסד השקעתי של כ-393 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ומקיטון בעתודות וגידול ברווח של כ-443 מיליון ש"ח לעומת כ-387 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד בעיקר בשל עליית עקום הריבית. 

ביטוח בריאות: 

1. בתקופה המדווחת וברבעון המדווח חלה ירידה ברווח החיתומי לעומת הרבעון המקביל אשתקד אשר התרכזה במרבית הענפים בשל גידול בתביעות. 

2. בתקופה המדווחת נרשם הפסד כולל לפני מס בסך של כ-112 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ-546 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון המדווח נרשם הפסד כולל לפני מס בסך של כ-77 מיליון ש"ח בדומה לרבעון המקביל אשתקד. 

בתקופה המדווחת וברבעון המדווח חל קיטון בהפסד ההשקעתי לעומת התקופות המקבילות אשתקד. מנגד, בתקופה המקבילה אשתקד השפעת עליית עקום הריבית הביאה לקיטון בהפרשות בביטוח סיעודי ולגידול ברווח הכולל לפני מס של כ-926 מיליון ש"ח, ובעקבות כך לאיפוס מלא של עתודת ה-LAT בביטוח סיעודי באותו מועד. 

ביטוח כללי: 

בתקופה המדווחת חל צמצום בהפסד החיתומי לעומת התקופה המקבילה אשתקד אשר התבטא בעיקרו בענפי הרכב. בענף רכב חובה - חל צמצום בהפסד החיתומי בתקופה המדווחת בעיקר בשל התפתחות חיובית בגין שנות חיתום ותיקות, וזאת לעומת התפתחות שלילית בניסיון התביעות בגין שנות חיתום ותיקות בתקופה המקבילה אשתקד. מנגד, חל גידול בהפסד משנת החיתום השוטפת. בענף רכב רכוש - ירידה בהפסד החיתומי בתקופה המדווחת לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אשר הושפעה מעלייה בפרמיה הממוצעת והפחתה של הפרמיה בחסר. בענפי רכוש אחר – הרווח החיתומי נותר ברמה דומה לתקופה המקבילה אשתקד. בענפי החבויות - ירידה ברווח החיתומי בתקופה המדווחת לעומת התקופה המקבילה אשתקד אשר התבטאה בעיקרה בענפי צד ג' ואחריות מעבידים. הירידה האמורה הושפעה בעיקרה מהתפתחות חיובית בניסיון התביעות בגין שנות חיתום קודמות בתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, בשנת החיתום השוטפת חל גידול בהפסד החיתומי. 

בתקופה המדווחת נרשם הפסד כולל לפני מס בסך של כ-68 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס בסך כ-445 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהפסד הכולל הושפע מירידה ניכרת בהפסד ההשקעתי וכן משיפור ברווח החיתומי כאמור לעיל. 

ברבעון המדווח חל מעבר לרווח חיתומי לעומת הפסד חיתומי ברבעון המקביל אשתקד שהתרכז ברובו בענף רכב רכוש.

הפרמיות ברוטו בביטוח כללי בתקופה המדווחת הסתכמו בכ-1,913 מיליון ש"ח, עלייה של כ-17% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. העלייה בפרמיות נבעה בעיקרה מגידול בפרמיה הממוצעת בענף רכב רכוש וכן מעלייה בפרמיות בענפי רכוש אחר והחבויות, בעיקר בשל גידול בהיקף העסק בביטוחי עסקים ודירות ובשל שינוי מועדי חידוש פוליסות בהן הכיסוי הביטוחי ארוך משנה במספר עסקים גדולים. ברבעון המדווח הפרמיות הסתכמו בכ-563 מיליון ש"ח, עלייה של כ-17% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

יחס כושר פירעון מבוסס סולבנסי 2, ליום 30 ביוני 2023

מגדל ביטוח פרסמה בחודש נובמבר 2023 את דוח יחס כושר הפירעון שלה ליום 30.06.2023. יחס כושר הפירעון של מגדל ביטוח עלה ל-140% ליום 30 ביוני 2023, מ- 133% ליום 31 בדצמבר 2022.

במחצית הראשונה של שנת 2023 חלו שינויים משמעותיים במשתני שוק, עקום הריבית חסרת הסיכון, אינפלציה ותשואות, וכן בהנחות דמוגרפיות, אשר השפיעו על מצב ההון של מגדל ביטוח בכיוונים שונים.

לעלייה בעקום הריבית חסר הסיכון השפעה חיובית על מצב ההון של מגדל ביטוח אשר קוזזה בחלקה בגין השפעת הפסדים מירידת שערי נכסי חוב בנוסטרו. בנוסף, עלייה בתשואות תרמה לקיטון בהפסדי השקעות בתיקי עמיתים ולשיפור בשווי דמי ניהול עתידיים כתוצאה מהעלייה בצבירות בפוליסות חסכון. השפעה זו קוזזה חלקית ע"י גידול בהתחייבויות העתידיות לגמלה וגידול בתרחישים הפיננסיים כתוצאה מעליית עקום הריבית חסרת הסיכון.

מלחמת חרבות ברזל:

ביום 7 באוקטובר 2023, לאחר תאריך המאזן, פרצה מלחמת "חרבות ברזל".

הקבוצה העריכה את השפעות המלחמה ממועד סוף תקופת הדיווח ועד למועד הסמוך לפרסום הדו"חות הכספיים. 

עיקר החשיפה בתחום חיסכון ארוך טווח נובעת מביטוחי ריסק מוות ואובדן כושר עבודה. להערכת מגדל, הגידול המשוער בעלות התביעות בענפים אלו הינו בסך של כ-80 מיליון ש"ח לפני מס (כ-53 מיליון ש"ח לאחר מס).

מאומדן ראשוני עולה כי ההפסד בתיק נכסי הנוסטרו הינו בסך של כ-110 מיליון ש"ח לאחר מס. הפסד זה קוזז במלואו מקיטון בעתודות הביטוח בשל העלייה של עקום הריבית, לרבות השינוי בפרמיית אי הנזילות. 

בנוסף, נזקי רכוש הנובעים מאירועי מלחמה מכוסים על ידי המדינה במסגרת "מס רכוש" ואינם מכוסים במסגרת פוליסות רכוש. לפיכך הגידול בהיקף החשיפה בתחום זה כתוצאה מהמלחמה אינו צפוי להיות מהותי. 

התהליכים התפעוליים והעסקיים מתקיימים במלואם.

מגדל ושדרות:

קבוצת מגדל הודיעה על תמיכה ארוכת טווח בעיר שדרות בשנים הקרובות במטרה לסייע לעיר בשיקום לאחר המלחמה.

הקבוצה תעניק לעיר תמיכה כספית של מיליוני ש"ח בשנים הקרובות, בנוסף למשאבים אנושיים ומקצועיים, בהתאם לצרכים שיגובשו עם העירייה.

במהלך השבועות האחרונים, קבוצת מגדל מקיימת פעילויות שונות עבור תושבי שדרות המפונים מביתם, בין השאר, פעילויות לילדים, ימי תרבות במוזיאונים ועוד. 

לגרף מגדל ביטוח לחצו כאן

199 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 159.56 מיליון במגדל ביטוח
קרנות נאמנות שמחזיקות את מגדל ביטוח. לרשימה המלאה
x