שופרסל מדווחת היום על התוצאות הכספיות לרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2023

הכנסות הרבעון השלישי הסתכמו בכ-3.85 מיליארד ש"ח, גידול של כ-1.2% לעומת כ-3.81 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

 

 

 
אורי וטרמן, מנכ״ל קבוצת שופרסל, צילום: אלעד גוטמןאורי וטרמן, מנכ״ל קבוצת שופרסל, צילום: אלעד גוטמן
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/11/2023

הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 גדלו בכ-2.4% והסתכמו בכ-11.3 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-11 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

גידול ברווח התפעולי (לפני הכנסות/הוצאות אחרות) ברבעון השלישי שהסתכם בכ-138 מיליון ש"ח המהווים כ-3.6% מההכנסות לעומת כ-115 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, שהיוו כ-3.0% מהכנסות הקבוצה.

גידול ברווח התפעולי (לפני הכנסות/הוצאות אחרות) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 שהסתכם בכ-441 מיליון ש"ח המהווים כ-3.9% מההכנסות לעומת כ-324 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, שהיוו כ-2.9% מהכנסות הקבוצה.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השלישי הסתכם בכ-50 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ-96 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, שנבע מיישום תכנית התייעלות שיושמה ברבעון המקביל.

מלחמת 'חרבות ברזל' – שופרסל פועלת כמפעל חיוני בתקופת חירום זו, וממשיכה בפעילותה כסדרה בסניפי הרשת ובאונליין, ולמועד הדוח לא ניכרה השפעה מהותית על פעילות החברה. החל מפרוץ המלחמה פעלה החברה למתן סיוע ותרומות לתמיכה במפונים, בכוחות ההצלה, הביטחון ובמשפחות החטופים. בנוסף, החברה גיבשה תכנית סיוע מידית לחקלאים ופועלת מתוך אחריות לאומית ורצון לתרום ככל יכולתה למאמץ הלאומי.

איציק אברכהן, יו"ר דירקטוריון שופרסל ואורי וטרמן, מנכ"ל קבוצת שופרסל, אמרו היום:

"אנו מסכמים את הרבעון השלישי של שנת 2023 עם גידול בהכנסות ושיפור במדדי הרווח בהתאם לתכנית ההתייעלות שיישמנו. תכנית זו מאפשרת ייעול של מבנה ההוצאות וכן את העמקת הסינרגיה בין הפעילויות השונות של הקבוצה.

בצל המלחמה המתמשכת, סניפי הרשת פעלו ופועלים באופן סדיר. שופרסל מנהלת שגרת פעילות כמפעל חיוני וכקבוצת קמעונאות מזון מובילה המחויבת לביטחון התזונתי של כלל תושבי המדינה. בשבוע הראשון  למלחמה, חווינו עלייה חדה בביקוש בעיקר בסניפים הפיזיים של החברה, שהתמתנה בשבוע השני למלחמה לרמת מכירות כבשגרה. הביקוש הופנה בעיקר למוצרי מזון וצריכה בסיסיים וזאת לצד ירידה ברמת הביקוש בשוק העסקי ובאונליין. להערכת החברה, לא צפויה השפעה מהותית על הפעילות ותוצאות החברה עקב המלחמה.

כתרומה לתושבי העוטף שפונו מביתם וללוחמים באזורי הכינוס, פעלנו במישורים רבים באמצעות תרומות תווי קנייה לאוכלוסיות שנפגעו ושזקוקות לעזרה בימים אלו. בנוסף, שופרסל הודיעה על גיבוש תוכנית סיוע מיידית לחקלאים ועל הפסקת יבוא התוצרת החקלאית מטורקיה ופעלה לסימון התוצרת הישראלית במדפים באופן וולנטרי, כדי לעשות כל שניתן כדי לתמוך בחקלאות הישראלית בימים אלו. 

הקבוצה ממשיכה לפעול בהתאם לאסטרטגיה של מיקוד בקמעונאות המזון לצד מגוון תחומי הצמיחה תוך שיפור הרווחיות. נאמנים לתוכניות העבודה שלנו, אנו נמצאים במסלול הנכון אל מול המטרות והיעדים שהצבנו לשנת 2023 ולשנים הבאות".

הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-3.85 מיליארד ש"ח, גידול של כ-1.2% לעומת כ-3.81 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. מגזר הקמעונאות הציג גידול של כ-0.8% ברבעון השלישי, שנבע מגידול בהכנסות בחנויות שופרסל ומהרחבת פעילות השוק העסקי ומפעילות "דן דיל" בתחום הסטוק אשר נרכשה בחודש אוגוסט 2022. המכירות בחנויות זהות בקבוצה גדלו בשיעור של כ-0.3% ובשיעור של כ-0.2% במגזר הקמעונאות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים גדלו בכ-2.4% והסתכמו בכ-11.3 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-11 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

המכירות בחנויות זהות של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים השנה גדלו בכ-0.6% ובשיעור של כ-0.8% במגזר הקמעונאות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם בכ-1,010 מיליון ש"ח המהווים כ-26.2% מההכנסות בהשוואה לכ-1,024 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, שהיוו כ-26.9% מההכנסות. הקיטון ברווח הגולמי ובשיעורו מההכנסות נבע, בין היתר, מפתיחת מרכז השילוח במודיעין שנכון למועד זה טרם הגיע לתפוקה מלאה וכן מהשפעת העלייה בשערי החליפין.

בתשעת החודשים הראשונים גדל הרווח הגולמי בכ-2.5% והסתכם בכ-2,996 מיליון ש"ח, שהיוו כ-26.6% מההכנסות בהשוואה לכ-2,922 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, שהיוו כ-26.5% מסך ההכנסות. הגידול נובע בעיקר מגידול בהכנסות הקבוצה. 

הרווח התפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות ברבעון השלישי צמח בכ-20% והסתכם בכ-138 מיליון ש"ח המהווים, המהווה כ-3.6% מהכנסות הקבוצה, בהשוואה לכ-115 מיליון ש"ח, שהיוו כ-3.0% מהכנסות הקבוצה ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח התפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות בתשעת החודשים הראשונים צמח בכ-36% והסתכם בכ-441 מיליון ש"ח, כ-3.9% מהכנסות הקבוצה, בהשוואה לכ-324 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד שהיוו כ-2.9% מההכנסות. 

הרווח התפעולי לאחר הכנסות (הוצאות) אחרות ברבעון השלישי הסתכם בכ-139 מיליון ש"ח המהווים כ-3.6% מהכנסות הקבוצה, בהשוואה להפסד תפעולי של כ-42 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, שנבע בעיקר מהשפעת תכנית ההתייעלות שיישמה החברה.

הרווח התפעולי לאחר הכנסות (הוצאות) אחרות בתשעת החודשים הסתכם בכ-463 מיליון ש"ח, כ-4.1% מהכנסות הקבוצה, בהשוואה לכ-201 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, שהיוו כ-1.8% מהכנסות הקבוצה. הגידול נבע בעיקר מהשפעת תכנית ההתייעלות שיישמה החברה, כאמור.

ה-EBITDA ברבעון גדל בכ-11% והסתכם בכ-381 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-344 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ומהווים כ-9.9% מסך הכנסות הקבוצה בהשוואה לכ-9% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מגידול ברווח התפעולי.

ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים גדל בכ-15% והסתכם בכ-1,145 מיליון ש"ח המהווים כ-10.2% מסך מכירות החברה, בהשוואה לכ-994 מיליון ש"ח שהיוו כ-9% מסך מכירות החברה בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נבע בעיקר מגידול ברווח התפעולי.

הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם בכ-51 מיליון ש"ח, המהווים כ-1.3% מההכנסות, בהשוואה להפסד של כ-96 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השלישי הסתכם בכ-50 מיליון ש"ח.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים הסתכם בכ-190 מיליון ש"ח המהווים כ-1.7% מההכנסות בהשוואה להפסד של כ-1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-180 מיליון ש"ח.

הכנסות מגזר הקמעונאות ברבעון השלישי הסתכמו בכ-3.56 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-3.53 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-%0.8 שנבע בין היתר מגידול בהכנסות בחנויות שופרסל, הרחבת פעילות השוק העסקי ומפעילות "דן דיל" בתחום הסטוק אשר נרכשה בחודש אוגוסט 2022. המכירות במרכזי השילוח וסניפי שופרסל ברבעון השלישי השנה גדלו בכ-0.3% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד. 

הרווח התפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות במגזר הקמעונאות ברבעון השלישי השנה הסתכם בכ-73 מיליון ש"ח ובשיעור של כ-2.1% מסך ההכנסות, בהשוואה לכ-58 מיליון ש"ח ובשיעור של כ-1.6% מסך ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות מגזר הקמעונאות בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו בכ-10.43 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-10.19 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה, גידול של כ-%2.4 שנבע בעיקרו מגידול במכירות חנויות שופרסל ומהרחבת הפעילות בשוק העסקי (B2B) ומהכנסות פעילות הסטוק אשר נרכשה בחודש אוגוסט 2022. המכירות במרכזי השילוח וסניפי שופרסל גדלו בכ-1.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח התפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות במגזר הקמעונאות בתשעת החודשים הראשונים השנה הסתכם בכ-251 מיליון ש"ח ובשיעור של כ-2.4% מההכנסות, בהשוואה לכ-159 מיליון ש"ח ובשיעור של כ-1.6% מסך ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות רשת Be גדלו בכ-1.5% והסתכמו ברבעון השלישי בכ-270 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-266 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המכירות בחנויות זהות Be גדלו בכ-2.7% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד. 

הרווח התפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות של רשת Be ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם בכ-3 מיליון  ש"ח, בהשוואה לכ-1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

בתשעת החודשים הראשונים הכנסות רשת Be הסתכמו בכ-777 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-790 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-1.6% אשר נובע בעיקר מהשפעת הקורונה על המכירות בתקופה המקבילה אשתקד. המכירות בחנויות זהות של Be נותרו ללא שינוי בהשוואה לאשתקד ובנטרול השפעת הקורונה אשתקד, המכירות בחנויות זהות של Be גדלו בתשעת החודשים הראשונים השנה בכ-5.8%. 

הרווח התפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות של רשת Be בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכם בכ-7 מיליון ש"ח לעומת כ-4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות מגזר הנדל"ן ברבעון השלישי הסתכמו בכ-64 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-51 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהשפעת רכישת השליטה בחברת לב המפרץ החל מאוקטובר 2022 ומעלית מדד.

הרווח התפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות במגזר הנדל"ן הסתכם בכ-48 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-42 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות מגזר הנדל"ן בתשעת החודשים הראשונים השנה הסתכמו בכ-188 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-147 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-27.9% שנבע בעיקר מהשפעת רכישת השליטה בחברת לב המפרץ החל מאוקטובר 2022 ומעליית המדד.
 
הרווח התפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות במגזר הנדל"ן הסתכם בכ-144 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-124 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ביום 19 באוקטובר 2023 חתמה שופרסל נדל"ן עם צד ג' אשר מחזיק ב-35% מהזכויות של מרכז מסחרי בנוי בשטח של כ-8,150 מ"ר בשכונת רוממה בירושלים לרכישת מלוא אחזקותיו בנכס, בתמורה לסך של כ-76 מיליוני ש"ח. מועד המסירה נקבע ל-26 בדצמבר 2023. עיקר שטחו של הנכס (כ-71%) משמש את הפעילות הקמעונאית של החברה.

בנוסף, שופרסל נדל"ן חתמה על הסכם עם השותף בנכס אשר מחזיק ביתרת ה-65% בנכס לפיו הוא יוכל למכור את מלוא חלקו בשווי זהה לשווי שנקבע בהסכם, סך של כ- 141 מיליון ש"ח, כך שככל שהשותף יממש את זכותו, תחזיק שופרסל נדל"ן ב-100% מהנכס.

מו"מ לרכישת מרכז מסחרי בחריש - ביום 10 בנובמבר 2023 הסתיימה התקופה שנקבעה במזכר ההבנות להתקיימותם של התנאים המוקדמים מבלי שהם התקיימו. הצדדים ממשיכים לנהל מו"מ בקשר לרכישת הנכס על-ידי שופרסל נדל"ן, בשים לב לתנאים המסחריים של העסקה. מדובר במרכז מסחרי חדש שאושר לאכלוס באוגוסט 2023 ויאוכלס בחודשים הקרובים.

במסגרת אסטרטגיית החברה שלפיה מגזר הנדל"ן ישמש כמנוע צמיחה לצד הפעילות הקמעונאית, ברבעון השני השנה הקבוצה חתמה על הסכם להעברת המרכזים הלוגיסטיים תחת חברת הבת 'שופרסל נדל"ן'. לאחר השלמת העסקה, שופרסל נדל"ן תחזיק בנדל"ן מניב בהיקף משמעותי של כ-350 אלף מ"ר (חלק החברה כ-300 אלף מ"ר) ובשווי הוגן של כ-4.7 מיליארד ש"ח, אשר ממוקם באזורי ביקוש מרכזיים בכל רחבי הארץ. 

נכון ליום 30 בספטמבר 2023, לקבוצה נדל"ן להשקעה בסך של כ-1,461 מיליון ש"ח לעומת כ-953 מיליון ש"ח ביום 30 בספטמבר 2022. עליה של כ-392 מיליון ש"ח נובעת מרכישת מניות נוספות בחברת לב המפרץ והיתרה נובעת מעליה בשווי ההוגן וכן, מתוספות והשקעות שוטפות.

מכירות מגזר הקמעונאות באמצעות שופרסל אונליין ברבעון השלישי השנה היוו כ-17.9% מכלל המכירות במרכזי השילוח וסניפי שופרסל בהשוואה לכ-18.9% ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נבע בעיקר בשל ירידה במכירת מוצרי ה-Non-food באונליין, וזאת בהתאם לאסטרטגיית החברה לצמצם את מכירת מוצרי ה-Non-food באונליין כחלק ממיקוד ברווחיות הפעילות. בתשעת החודשים הראשונים היוו מכירות מגזר הקמעונאות באמצעות שופרסל אונליין כ-18.2% מסך המכירות הקמעונאיות, לעומת כ-19.8% בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נובעת, בין היתר, כתוצאה מהחלשות השפעת משבר הקורונה בעיקר ביחס לרבעון ראשון בתקופה המקבילה אשתקד וכן, מצמצום פעילות מכירות מוצרי  Non-food באונליין כחלק ממיקוד ברווחיות הפעילות. 

נתח מכירות המותג הפרטי המשויכות למרכזי השילוח וסניפי שופרסל ברבעון השלישי השנה היווה כ-26.5% מסך מכירות קמעונאות המזון במרכזי השילוח וסניפי שופרסל לעומת כ-26.7% ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד נתח מכירות המותג הפרטי המשויכות למגזר קמעונאות על כ-27.2% מסך מכירות קמעונאות המזון במרכזי השילוח וסניפי שופרסל לעומת כ-27% בתקופה המקבילה אשתקד. שופרסל ממשיכה להרחיב ולחזק את המותג הפרטי ובכלל זה השקה של מוצרים בקטגוריות קיימות וחדשות.

לגרף שופרסל לחצו כאן

204 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 214.33 מיליון בשופרסל
קרנות נאמנות שמחזיקות את שופרסל. לרשימה המלאה
x