בנק דיסקונט - ירידה קטנה ברווח ירידה גדולה בדיבידנד

קבוצת דיסקונט מפרסמת את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2023

 

 

 
אבי לוי, מנכ״ל קבוצת דיסקונט, צילום: ישראל הדריאבי לוי, מנכ״ל קבוצת דיסקונט, צילום: ישראל הדרי
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/11/2023

הרווח הנקי הסתכם ב-817 מיליון ש"ח לעומת 893 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור התשואה להון עמד על 12.0% לעומת 15.0% ברבעון המקביל אשתקד.

יחס היעילות התפעולית ירד ל-51.8% לעומת 55.2% ברבעון המקביל אשתקד.

גידול של 2.2% בהיקף האשראי לציבור, תוך שמירה על צמיחת אשראי אחראית, על רקע ההאטה הכלכלית, המותאמת להיקף הביקושים במשק.

נרשמו הוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של 596 מיליון ש"ח לעומת 106 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול הנובע רובו ככולו מהשלכות המלחמה על ההפרשה הקבוצתית שהסתכמה בסך של 534 מיליון ש"ח; 

שיעור ההוצאה להפסדי אשראי עמד על 0.92%.

חלוקת דיבידנד בשיעור של 15% מרווחי הרבעון השלישי של שנת 2023, בסך של 123 מיליון ש"ח (לעומת דיבידנד בשיעור של 30% מרווחי הרבעון השני).

תמיכה בלקוחות ובקהילה על רקע מלחמת 'חרבות ברזל' בהיקף הנאמד בכ-350 מיליון ש"ח:

הבנק התגייס לסיוע נרחב ללקוחותיו ומעניק שורת הטבות במטרה להקל על ההתמודדות הכלכלית, בנוסף למתווה בנק ישראל;

קבוצת דיסקונט הקימה את 'קרן אור' - קרן בסך התחלתי של 50 מיליון ש"ח למען ילדים ונוער מקו העימות בדרום שנפגעו במהלך המלחמה

הושלם מעבר עובדי מטות דיסקונט ומרכנתיל לקמפוס דיסקונט החדש בראשון לציון.
להלן עיקרי הנתונים מתוך הדוחות הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023:

הרווח הנקי - הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2023 בסך של 817 מיליון ש"ח לעומת 893 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון בשיעור של כ-8.5%. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הנקי בסך של 3.27 מיליארד ש"ח לעומת 2.56 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 28.1%.

שיעור התשואה להון - ברבעון השלישי של שנת 2023 עמד על 12.0% לעומת 15.0% ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד שיעור התשואה להון על 16.6% לעומת 15.0% בתקופה המקבילה אשתקד.

חלוקת דיבידנד - דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד בשיעור של 15% מרווחי הרבעון השלישי של שנת 2023, בסך של 123 מיליון ש"ח (לעומת דיבידנד בשיעור של 30% מרווחי הרבעון השני של שנת 2023). זאת, על רקע הגידול בחוסר הודאות לגבי הימשכות המלחמה ולאור מחויבות הבנק להמשיך את התמיכה בלקוחות ובצרכי האשראי שלהם.

סך כל ההכנסות - הסתכמו ברבעון השלישי של השנה בסך של 3.9 מיליארד ש"ח, לעומת 3.3 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של 18.2%. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ההכנסות בסך של 12.3 מיליארד ש"ח לעומת 9.3 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 32.3%.

סך כל ההון - ליום 30 בספטמבר 2023 הסתכם בסך של 28.4 מיליארד ש"ח לעומת 25.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022, גידול בשיעור של 11.4%. 

סך כל הנכסים - ליום 30 בספטמבר 2023 הסתכמו בסך של 399 מיליארד ש"ח לעומת 377 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022, גידול בשיעור של 6%.

האשראי לציבור - גידול בשיעור של 2.2% בהיקף האשראי לציבור ברבעון השלישי של השנה, תוך שמירה על צמיחת אשראי אחראית המותאמת להיקף הביקושים במשק. האשראי לציבור, נטו, הסתכם ביום 30 בספטמבר 2023 בסך של 258 מיליארד ש"ח לעומת 241 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022, גידול בשיעור של 7.2%. הגידול באשראי לציבור בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 משקף את הצמיחה במיקודים שנקבעו. האשראי למשקי בית ללא הלוואות לדיור גדל ב-3.3%, האשראי לעסקים בינוניים גדל ב-12.1%, האשראי לעסקים גדולים גדל ב-12.6% והאשראי לדיור (משכנתאות) גדל ב-5.7% מתחילת השנה.

הוצאות בגין הפסדי אשראי - ברבעון השלישי של השנה נרשמה הוצאה בגין הפסדי אשראי בסך של 596 מיליון ש"ח, לעומת הוצאה בסך של 106 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. שיעור ההוצאה להפסדי אשראי עמד ברבעון השלישי של שנת 2023 על 0.92%. בתשעת החודשים הראשונים של השנה נרשמה הוצאה בגין הפסדי אשראי בסך של 1.1 מיליארד ש"ח, לעומת הוצאה בסך של 177 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור ההוצאה להפסדי אשראי מתחילת השנה עמד על 0.58%. הבנק החליט להגדיל ברבעון השלישי של 2023 את ההפרשה הקבוצתית בכדי לשקף את הגידול בהפסדי אשראי המוערכים לתקופה בגין לווים שעלולים להיפגע מהמלחמה.

פיקדונות הציבור - ליום 30 בספטמבר 2023 הסתכמו בסך של 298 מיליארד ש"ח לעומת 292 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022, גידול בשיעור של 2.1%.

יחס היעילות - ברבעון השלישי של שנת 2023 ירד ל-51.8% לעומת 55.2% ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה ירד יחס היעילות ל-48.4% לעומת 56.5% בתקופה המקבילה אשתקד.

יחס ההון העצמי רובד 1 - ליום 30 בספטמבר 2023 הגיע לשיעור של 10.36%.

הושלם מעבר עובדי מטות דיסקונט ומרכנתיל לקמפוס דיסקונט החדש בראשון לציון. הקמפוס נבנה בסטנדרטים מתקדמים, לרבות גיבוש והטמעה של סביבה ותרבות עבודה שנועדו לאפשר לעובדים חוויית עבודה טובה ומתקדמת.

ביום 6.11.23 בחר דירקטוריון הבנק בדני ימין לתפקיד יו"ר דירקטוריון דיסקונט. ימין יחליף את שאול קוברינסקי שמסיים כהונה של 9 שנים בדירקטוריון הבנק, מתוכן 5 שנים כיו"ר הבנק. המינוי יכנס לתוקף ביום 11 בדצמבר 2023 עם סיום כהונתו של קוברינסקי.

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: 

"אירועי השבעה באוקטובר טלטלו את מציאות חיינו כפרטים וכאומה. מפרוץ המלחמה נרתמנו במלוא העוצמה לסייע לחברה הישראלית, לקהילות שנפגעו וללקוחותינו הפרטיים והעסקיים. תמיכת קבוצת דיסקונט בלקוחות ובקהילה על רקע המלחמה נאמדת בכ-350 מיליון ש"ח. התוצאות שאנו מפרסמים היום משקפות את האיתנות והיציבות של הקבוצה, עם הלימות הון גבוהה ונזילות עודפת, תוך צמיחה מתמשכת, אחראית ומבוקרת, בהתאמה לתקופה ואי הודאות הכלכלית. 

אני מבקש להודות לעובדות ולעובדים שלנו בכל קבוצת דיסקונט, שפועלים במחויבות אין קץ להעניק שירות ופתרונות ללקוחותינו, וזאת לצד פעילותם ההתנדבותית למען הקהילה בכל רחבי הארץ".

חבילת הסיוע ללקוחות דיסקונט בזמן המלחמה

מתוך רצון להקל את התמודדות לקוחותיו עם האתגרים הכלכליים שהביאה איתה המלחמה, דיסקונט התגייס לסייע עם שורת הקלות והטבות משמעותיות.

עבור תושבי קו העימות בדרום:

הבנק העניק פטור מלא (לא דחייה) מתשלומי המשכנתא למשך 6 חודשים (לתושבי העוטף המתגוררים עד 7 ק"מ מהרצועה). 

הבנק האריך מ-3 חודשים ל-6 חודשים את תקופת מתווה הסיוע של בנק ישראל ללקוחות דיסקונט מאוכלוסיות המעגל הראשון, כהגדרתן במתווה בנק ישראל. 

לקוחות המעגל הראשון זכאים למגוון הקלות:

דחיית תשלומי הלוואות ותשלומי משכנתאות לתקופה של 6 חודשים, ללא חיוב בעמלות וללא ריבית.

פטור מריבית על המינוס בחשבון העו"ש של משק הבית/עסק, עד סכום של 10,000 ש"ח, למשך 6 חודשים (ללא לקוחות בצו שמונה ובהתאם למתווה).

לקוחות הבנק המתגוררים בדרום עד 40 ק"מ מרצועת עזה או ביישובי הצפון שפונו, וכן בעלי עסקים ועוסקים מורשים שנקראו למילואים ו/או נפגעו מהמצב הביטחוני, זכאים להלוואה בגובה של עד פי 2 ממשכורתם או ממחזור העסקים שלהם, ועד סך כולל של 24,000 ש"ח, ללא ריבית או עמלות.

לצד כל אלה, יזם הבנק מהלכי סיוע לכלל לקוחותיו:

הגדלת מסגרת האשראי בסך 2,000 ש"ח או עד 10% מגובה המסגרת הקיימת, הגבוה מבניהם, ללא חיוב ריבית או עמלה.

הקלה בשבירת פיקדונות, עד לסך של 50,000 ש"ח.

הגדלת משיכת מזומן ללא כרטיס מהכספומט עד 6,000 ש"ח (במקום 2,000 ש"ח).

אפשרות להקפאת ההחזר החודשי - קרן וריבית או קרן בלבד, במשכנתאות לתקופה של עד 6 חודשים עם או בלי הארכת התקופה ללא עמלה.

הארכת תוקף אישורים עקרוניים למשכנתאות, שניתנו טרם פרוץ המלחמה.

בעלי עסקים זכאים להקלות נוספות: 

הלוואת השלמת הכנסה - הלוואת סיוע המאפשרת השלמת הכנסה מדי חודש, על פני 3 חודשים, אותה מחזירים מאוחר יותר כהלוואה רגילה ובפריסה ארוכה של עד 42 תשלומים. בשלושת החודשים יש פטור מריבית, ובתוספת חודש גרייס, שגם הוא פטור מריבית. החל מ-30 אלף ש"ח ועד 225 אלף ש"ח, בהתאם לפעילות בחשבון.

הלוואת סיוע - הלוואה המותאמת למחזור החודשי של העסק עם אפשרות לגרייס עד 3 חודשים, בפריסה ארוכה של עד 42 תשלומים. סכום ההלוואה נקבע בהתאם לפעילות בחשבון ועד 400 אלף ש"ח.

הלוואות בערבות המדינה - 2 מסלולי הלוואה ללקוחות כל הבנקים: מסלול רגיל (לעסקים בעלי מחזור מכירות שנתי של עד 100 אלף ש"ח, ללא תלות בשיעור הפגיעה העסקית), ומסלול לקוחות עסקיים העומדים בתנאי הזכאות בריבית פריים בלבד (עסקים בעלי מחזור מכירות שנתי של עד 50 מיליון ש"ח, המציגים ירידה בשיעור של 25% ויותר בפדיון).

קבוצת דיסקונט הקימה את "קרן אור" - קרן סיוע ייעודית בסך התחלתי של 50 מיליון ש"ח, עבור ילדים ובני נוער מקו העימות בדרום שנפגעו במהלך המלחמה. הקרן, בהקמת בנק דיסקונט ובנק מרכנתיל, פועלת לספק מענה הוליסטי רחב היקף וארוך טווח עבור צרכיהם של הילדים ובני הנוער, לטובת ריפוי הגוף והנפש הרכה ובמטרה להשיב להם את הביטחון האישי והקהילתי. הקרן פועלת באמצעות עמותת 'הזנק לעתיד' ובשיתוף פעולה עם 'הקואליציה הישראלית לטראומה'.

סיוע לגופי חירום והצלה - עם פרוץ המלחמה, התגייסה דיסקונט והעמידה תרומות נרחבות ומשמעותיות לגופי חירום והצלה מרכזיים וחיוניים: סיוע בהפעלת אמבולנסים בשיתוף פעולה עם עמותת  "סביונים - סיוע בכל עת'", לטובת שינוע אזרחים חולים ומוגבלים; תרומה לבתי חולים עבור רכישת ציוד מציל חיים; תרומה למגן דוד אדום לטובת תגבור מאסיבי של צוותי הצלה ורכישת ערכות ציוד חירום.

עוטפים באהבה את תושבי קו העימות בדרום - דיסקונט מימן טיפולים פסיכולוגיים וסיוע נפשי למאות ילדים ובני נוער, באמצעות מרכזי חוסן; העמיד מאות חדרי מלון עבור תושבי הדרום; העניק סיוע לרשויות בעוטף וליישובי הדרום לרכישת ציוד ראשוני והתארגנות, לקבלת סיוע נפשי ופסיכולוגי, לסיוע למשפחות החינוך המיוחד ועוד.

עובדי דיסקונט פותחים את הלב - עובדי הבנק מתגייסים על בסיס יומיומי למען הקהילה בפעילויות התנדבותיות מגוונות: אריזות ציוד, הכנה ואריזה של מזון, פעילות עם ילדים מפונים השוהים בבתי מלון והארחה, חלוקת מזון חם לחיילים, לכוחות הביטחון ולמפונים בשטח, סיוע חקלאי בקטיף ועוד. 

קבוצת דיסקונט - נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים המאוחדים

רווח רווחיות (במיליוני ש"ח)

Q3/2023

Q3/2022

שינוי ב-% 

9M/2023

9M/2022

שינוי ב-% 

הכנסות ריבית, נטו

2,707

2,280

18.7

8,381

6,153

36.2

הוצאות בגין הפסדי אשראי

596

106

462.3

1,112

177

528.2

סך כל ההכנסות שאינן מריבית

1,236

1,027

20.4

3,904

3,137

24.5

מזה: עמלות

918

871

5.4

2,674

2,547

5.0

סך-כל ההכנסות

3,943

3,307

19.2

12,285

9,290

32.2

סך-כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

2,043

1,827

11.8

5,944

5,250

13.2

מזה: משכורות והוצאות נלוות

972

881

10.3

2,871

2,580

11.3

רווח לפני מיסים

1,304

1,374

(5.1)

5,229

3,863

35.4

רווח לאחר מיסים

847

902

(6.1)

3,383

2,573

31.5

רווח נקי

817

893

(8.5)

3,273

2,556

28.1

תשואה להון ב-%

12.0

15.0

 

16.6

15.0

 

רווח נקי בניטרול רכיבים מסויימים

817

884

(7.6)

3,205

2,232

43.6

תשואה להון ב-% בניטרול רכיבים מסויימים

12.0

14.9

 

16.2

13.1

 


רווחיות - בניטרול רכיבים מסויימים (במיליוני ש"ח)

Q3/2023

Q3/2022

שינוי ב-% 

9M/2023

9M/2022

שינוי ב-% 

רווח נקי

817

893

(8.5)

3,273

2,556

28.1

בניטרול:

 

 

 

 

 

 

רווח ממכירת מניות של ויזה אינק

-

(20)

 

-

(20)

 

מימוש נכסים

-

-

 

(142)

(315)

 

השפעת סילוק

-

11

 

-

11

 

הפרשות הנובעות מהפרדת כאל

-

-

 

74

-

 

רווח נקי בניטרול רכיבים מסויימים

817

884

(7.6)

3,205

2,232

43.6


מדדי ביצוע עיקריים (באחוזים)

9M/2023

9M/2022

2022

תשואה להון

16.6

15.0

15.1

תשואה לנכסים

1.13

0.98

0.99

אשראי לציבור, נטו ביחס לפיקדונות הציבור

86.6

81.5

82.5

יחס הון עצמי רובד 1

10.36

10.17

10.25

יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

13.13

12.79

13.03

יחס המינוף

6.4

6.0

6.2

יחס כיסוי הנזילות

135.9

125.3

130.5

יחס יעילות

48.4

56.5

55.8

שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי ביחס ליתרה הממוצעת של האשראי לציבור

0.58

0.10

0.18


התפתחות סעיפי המאזן (במיליוני ש"ח)

30 בספטמבר 2023

30 בספטמבר 2022

שינוי ב-%

31 בדצמבר 2022

שינוי ב-%

סך כל הנכסים

399,202

379,074

5.3

376,754

6.0

אשראי לציבור, נטו

258,429

236,881

9.1

241,079

7.2

ניירות ערך

52,380

42,633

22.9

44,794

16.9

פיקדונות הציבור

298,435

290,646

2.7

292,293

2.1

הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק 

 

27,621

 

24,112

 

14.6

 

24,880

 

11.0

סך-כל ההון

28,391

24,718

14.9

25,478

11.4


נתונים לגבי חברות הקבוצה

מרכנתיל (במיליוני ש"ח)

Q3/2023

Q3/2022

שינוי ב-%

9M/2023

9M/2022

שינוי ב-%

סך-כל ההכנסות

681

553

23.1

2,072

1,504

37.8

סך-כל ההוצאות

275

253

8.7

796

741

7.4

רווח נקי

197

185

6.5

692

450

53.8

תשואה להון המיוחס לבעלי המניות ב-%

17.1

19.3

 

21.2

15.9


כאל (במיליוני ש"ח)

Q3/2023

Q3/2022

שינוי ב-%

9M/2023

9M/2022

שינוי ב-%

סך-כל ההכנסות

701

665

5.4

2,269

1,834

23.7

סך-כל ההוצאות

595

510

16.7

1,714

1,451

18.1

רווח נקי

79

109

(27.5)

424

270

57.0

תשואה להון המיוחס לבעלי המניות ב-%

13.2

20.9

 

25.0

16.5


דיסקונט ניו יורק (במיליוני דולר של ארה"ב)

Q3/2023

Q3/2022

שינוי ב-%

9M/2023

9M/2022

שינוי ב-%

סך-כל ההכנסות

103

109

(5.5)

310

298

4.0

סך-כל ההוצאות

74

71

4.2

215

191

12.6

רווח נקי

17

25

(32.0)

69

82

(15.9)

תשואה להון המיוחס לבעלי המניות ב-%

5.9

8.9

 

7.9

9.8


דיסקונט קפיטל (במיליוני ש"ח)

Q3/2023

Q3/2022

שינוי ב-%

9M/2023

9M/2022

שינוי ב-%

רווח נקי

41

14

192.9

71

109

(34.9)


לגרף דיסקונט א לחצו כאן

392 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 1020.16 מיליון בדיסקונט א
קרנות נאמנות שמחזיקות את דיסקונט א. לרשימה המלאה


x