הראל השקעות: גידול של 271 מיליון שקלים ברווח הנקי - היקף מנוהל של כ 412 מיליארד שקלים

המשך שיפור חיתומי בתחומי פעילות הליבה, צמיחה רבעונית של כ-7% בפרמיות וגידול בהיקף הנכסים המנוהלים

 

 

 
יאיר המבורגר, יו״ר קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, צילום: גבע טלמוריאיר המבורגר, יו״ר קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, צילום: גבע טלמור
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/11/2023

גידול ברווח הכולל לאחר מס: 271 מיליון ש"ח ברבעון השלישי המשקף תשואה להון של 13%, ו-397 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של 2023, תשואה להון של 6%

בהינתן תשואה ריאלית אפסית, הגידול ברווח נבע מהמשך  מימוש האסטרטגיה של החברה לשיפור רווחיות פעילויות הליבה וכן מעליית ריבית שהביאה לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות

היקף הנכסים המנוהלים הסתכם ב-412 מיליארד ש"ח נכון ל-30.9.2023, גידול של 13% מתחילת השנה 

המשך צמיחה בפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי גמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה, שהסתכמו ב-10.1 מיליארד ש"ח, צמיחה של 7% לעומת הרבעון המקביל של שנת 2022  

יחס כושר הפירעון הכלכלי של הראל ביטוח נכון ליום 30.6.2023 ללא יישום הוראות מעבר עמד על 126%. עודף ההון הסתכם בכ-2.7 מיליארד ש"ח

מפרוץ מלחמת "חרבות ברזל" ועד בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים, הגידול המשוער בעלות התביעות בענפי ביטוח חיים נאמד בסך של כ-50 מיליוני ש"ח לפני מס. לא ניתן בשלב זה להעריך את היקף ההשפעה המלא של המלחמה על החברה ועל תוצאותיה

דגשים עיקריים

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, הרווח הכולל לאחר מס עמד על כ-397 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לאחר מס של כ-359 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

ברבעון השלישי של שנת 2023, הרווח הכולל לאחר מס הסתכם בכ-271 מיליון ש"ח, המשקף תשואה להון של 13%, לעומת הפסד כולל לאחר מס של כ-249 מיליון ש"ח ברבעון המקביל של שנת 2022

בהינתן תשואה ריאלית אפסית, הגידול ברווח ברבעון ובתקופה נבע ברובו  מהמשך מימוש אסטרטגיית החברה לשיפור רווחיות פעילויות הליבה, וכן מהשפעות ריבית שהביאו לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות 

ברבעון השלישי של שנת 2023, השפעות הריבית הביאו לקיטון בסך של כ-312 מיליון ש"ח בהתחייבויות הביטוחיות בביטוח חיים, בביטוח בריאות ובביטוח כללי. זאת, לעומת קיטון בסך של כ-123 מיליון ש"ח בהתחייבויות הביטוחיות בביטוח כללי בגין השפעות הריבית, ברבעון המקביל של שנת 2022

נכון ליום 30.6.23, יחס כושר הפירעון הכלכלי בהראל ביטוח ללא יישום הוראות המעבר עמד על 126%, ועודף ההון הסתכם בכ-2.7 מיליארד ש"ח. יחס כושר הפירעון הכלכלי בהתאם להוראות המעבר עמד על 167%, ועודף ההון הסתכם בכ-6.3 מיליארד ש"ח נכון לאותו מועד

ביטוח בריאות

ברבעון השלישי של שנת 2023,  הרווח הכולל לפני מס בביטוח בריאות הסתכם בכ-88 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-23 מיליון ש"ח ברבעון המקביל של שנת 2022

הרווח ברבעון הושפע מהמשך שיפור חיתומי בפוליסות קבוצתיות ובכיסוי תרופות, משיפור בתשואות שהושגו בשוק ההון, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ומקיטון בסך של כ-96 מיליון ש"ח בהתחייבויות הביטוחיות של ענף סיעוד בעקבות השפעות הריבית. השפעה זו קוזזה בחלקה בשל עלייה בכמות התביעות בכיסויי אמבולטורי

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, הרווח הכולל לפני מס בביטוח בריאות הסתכם בכ-69 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-368 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח בתקופה המקבילה אשתקד הושפע מקיטון בהתחייבויות הביטוחיות של ענף סיעוד בסך של כ-764 מיליון ש"ח עקב עליה של עקום הריבית שתרמה לעליה ברווח הכולל

הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכמו בכ-4.8 מיליארד ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של 2023, צמיחה של 9.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של שנת 2023 הפרמיות הסתכמו בכ-1.7 מיליארד ש"ח, צמיחה של 8.9% לעומת הרבעון המקביל של שנת 2022

ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח

ברבעון השלישי של שנת 2023, הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח הסתכם בכ-160 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-238 מיליון ש"ח ברבעון המקביל של שנת 2022

ברבעון השלישי של שנת 2023, הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים הסתכם בכ-131 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-264 מיליון ש"ח ברבעון המקביל של שנת 2022. הפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח חיים הסתכמו ברבעון בכ-1.5 מיליארד ש"ח, בדומה לרבעון המקביל של שנת 2022

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח הסתכם בכ-194 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-684 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים הסתכם בכ-109 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-761 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח חיים הסתכמו בתקופה בכ-4.9 מיליארד ש"ח, ירידה של 2.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בעיקר בשל ירידה בהיקף הפקדות חד פעמיות

השיפור ברווחיות ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, לעומת התקופות המקבילות אשתקד, נובע בעיקר משיפור בתשואות נוסטרו ריאליות: תשואה אפסית ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, בהשוואה לתשואות נוסטרו ריאליות שליליות בתקופות המקבילות אשתקד. בנוסף, הרווח השנה הושפע מקיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-176 מיליון ש"ח כתוצאה מעדכון שיעור הריבית המשמש בחישוב עתודות גמלה ועתודת אובדן כושר עבודה בתשלום

ברבעון השלישי של שנת 2023, הרווח הכולל לפני מס בתחום הפנסיה והגמל הסתכם בכ-29 מיליון ש"ח לעומת כ-26 מיליון ש"ח ברבעון המקביל של שנת 2022, גידול של כ-12%. היקף הנכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה ובקופות הגמל בקבוצה נכון ליום 30.9.2023 גדל לכ-144 מיליארד ש"ח ולכ-62 מיליארד ש"ח, בהתאמה, לעומת כ-123 מיליארד ש"ח וכ-54 מיליארד ש"ח, בהתאמה, נכון ליום 30.9.2022

ביטוח כללי

ברבעון השלישי של שנת 2023, הרווח הכולל לפני מס בביטוח כללי הסתכם בכ-126 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל של שנת 2022

ברבעון השלישי של 2023, נרשם קיטון של כ-40 מיליון ש"ח בהתחייבויות הביטוחיות בביטוח הכללי בשל עלייה של עקום הריבית. ברבעון המקביל של שנת 2022, ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח כללי קטנו בכ-123 מיליון ש"ח בשל עלייה של עקום הריבית

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, הרווח הכולל לפני מס בביטוח כללי הסתכם בכ-227 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-34 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-568%

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, חל שיפור חיתומי בענפי רכב חובה ורכוש בהשוואה לתקופה המקבילה של שנת 2022. בענף רכב חובה נבע השיפור החיתומי בעיקר מטיוב התיק וקיטון בעלות התביעה הממוצעת, ובענף רכב רכוש נבע השיפור החיתומי בעיקר מעליה בפרמיה הממוצעת ומקיטון בהפרשה לפרמיה בחסר (בתקופה המקבילה אשתקד נרשמה הפרשה לפרמיה בחסר)

בתשעת החודשים הראשונים של 2023, העלייה של עקום הריבית והשינויים בעודף שווי הוגן של הנכסים הביאו לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-176 מיליון ש"ח לעומת קיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-433 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. השפעת שינויים אלה בענף רכב חובה הסתכמה ב-59 מיליון ש"ח, נמוכה משמעותית מהשפעה בסך של כ-183 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכמו בכ-3.7 מיליארד ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של 2023, צמיחה של 7.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של שנת 2023 הפרמיות הסתכמו בכ-1.3 מיליארד ש"ח, צמיחה של 8.2% לעומת הרבעון המקביל של שנת 2022 

הראל פיננסים

ברבעון השלישי של שנת 2023, הרווח הכולל לפני מס במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים הסתכם בכ-21 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-18 מיליון ש"ח ברבעון המקביל של שנת 2022, גידול של כ-17%

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, הרווח הכולל לפני מס במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים הסתכם בכ-58 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-48 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-21%

נכון ליום 30.9.2023, היקף הנכסים המנוהלים במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים, על ידי בית ההשקעות "הראל פיננסים" עמד על כ-77 מיליארד ש"ח, לעומת כ-58 מיליארד ש"ח נכון ליום 31.12.2022, גידול של כ-33%

נספח – נתונים כספיים של הקבוצה


פרמיות שהורווחו ברוטו, דמי גמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה

YTD9.23

YTD9.22

שינוי

Q3.23

Q3.22

שינוי

ביטוח חיים

4,894

5,039

-2.9%

1,523

1,543

-1.3%

ביטוח בריאות

4,815

4,401

9.4%

1,675

1,538

8.9%

ביטוח כללי

3,685

3,432

7.4%

1,300

1,201

8.2%

סה"כ פרמיות שהורווחו ברוטו

13,394

12,872

4.1%

4,498

4,282

5.0%

דמי גמולים פנסיה

10,037

8,602

16.7%

3,595

3,094

16.2%

דמי גמולים גמל 

3,519

3,412

3.1%

1,246

1,135

9.8%

תקבולים בגין חוזי השקעה

2,151

3,294

-34.7%

801

965

-17.0%

סה"כ

29,101

28,180

3.3%

10,140

9,476

7.0%


רווח (הפסד) כולל לפני מס בחלוקה למגזרים

YTD9.23

YTD9.22

Q3.23

Q3.22

ביטוח חיים

109

(761)

131

(264)

גמל

29

32

11

12

פנסיה

56

45

18

14

סה"כ חיסכון ארוך טווח

194

(684)

160

(238)

ביטוח בריאות

69

368

88

(23)

ביטוח כללי

227

34

126

(3)

חברות ביטוח בחו"ל

(12)

(25)

(7)

(1)

פיננסים

58

48

21

18

אחר*

26

(342)

(6)

(137)

סה"כ

562

(601)

382

(384)

*כולל גם את סוכנויות הקבוצה, את חברת המצפן והליווי הפיננסי בפעילות ערבות חוק מכר


נכסים מנוהלים

30.9.2023

30.9.2022

31.12.2022

חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

80.4

78.1

77.8

קרנות פנסיה

144.3

123.3

128.2

קופות גמל

62.3

53.7

56.1

קרנות נאמנות

62.7

41.8

43.2

ניהול תיקים ואחר*

14.6

15.2

15.0

סה"כ עבור מבוטחים ועמיתים

364.3

312.1

320.3

נוסטרו**

47.3

42.1

42.8

סה"כ

411.6

354.2

363.1

*כולל נכסים פיננסים שהונפקו על ידי הקבוצה ומנוהלים בתיקים בסך של כ-4.1 מיליארד ש"ח, כ-4.4 מיליארד ש"ח וכ-4.3 מיליארד ש"ח לימים 30 בספטמבר 2023, 30 בספטמבר 2022, ו-31 בדצמבר 2022, בהתאמה

**כולל תעודות פיקדון שהנפיקה הראל פיננסים בסך של כ-8.6 מיליארד ש"ח, כ-5.8 מיליארד ש"ח וכ-6 מיליארד ש"ח לימים 30 בספטמבר 2023, 30 בספטמבר 2022, ו-31 בדצמבר 2022, בהתאמה


לגרף הראל השקעות לחצו כאן

307 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 266.54 מיליון בהראל השקעות
קרנות נאמנות שמחזיקות את הראל השקעות. לרשימה המלאה
x