הכשרת הישוב מסכמת את תשעת החודשים הראשונים לשנת 2023

ה-NOI עלה בתקופה בכ-32% לכ-232 מיליון שקל, ומבטא את יישום אסטרטגיית החברה לביסוס זרוע הנכסים המניבים בארץ ובחו"ל

 

 

 
עופר נמרודי, צילום: רמי זרנגרעופר נמרודי, צילום: רמי זרנגר
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/11/2023

הרווח ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם בסך של כ- 61 מיליון ש"ח.

ההון העצמי של החברה עומד על כ-2.7 מיליארד שקל.

עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים של לשנת 2023:

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים לשנה צמחו בכ-10% לכ-588 מיליון שקל. בנטרול הכנסות חד פעמיות שנרשמו בתקופה המקבילה אשתקד ממכירת מקרקעין, גדלו ההכנסות בכ-50%. הגידול נובע בעיקר מתחילת הנבה של Nimrodi Tower בבני ברק ומצמיחה בפעילות הפארקים הלוגיסטיים בחו"ל. גידול בהכנסות יש גם בפעילויות המגורים בישראל ובפולין.  

ה-NOI בתשעת החודשים צמח משמעותית בכ-32% לכ-232 מיליון שקל לעומת כ-176 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה רשמה בתקופה ירידת ערך נדל"ן להשקעה של כ-30 מיליון שקל, לעומת עליית ערך של כ-586 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בישראל, נרשמה בתקופה עליית ערך בסך של כ-37 מיליון שקל שנבעה בעיקר מפרויקט "שבעת הכוכבים באילת" שצפוי בקרוב להתאכלס.  בפולין, נרשמה בתקופה ירידת ערך בסך של כ-68 מיליון שקל, שנבעה בעיקר מהיחלשות האירו (שאליו צמודים מרבית חוזי שכר הדירה) אל מול הזלוטי (מטבע הפעילות) וכן מעלייה בשיעורי ההיוון.

ברבעון השלישי של שנת 2023, הרוויחה החברה 61 מיליון שקל, ובסך הכל בתקופה של תשעה חודשים, החברה רשמה הפסד מינורי של כ-3 מיליון שקל לעומת רווח נקי של כ-471 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נובע בעיקר מהשינויים בסעיף עליית ערך נדל"ן להשקעה, כאמור, אשר השפעתם השתקפה בעיקר במחצית הראשונה של שנת 2023. 

ההון העצמי, נכון ל-30/09/23, הסתכם לכ-2.73 מיליארד שקל (כ-1.48 מיליארד שקל לבעלי המניות). 

סך המזומנים ושווי המזומנים והשקעות לזמן קצר מסתכמים בכ-695 מיליון שקל. לחברה מסגרות אשראי מחייבות מבנקים וגופים פיננסיים שטרם נוצלו בסך של כ- 318 מיליון שקל, ונכסי נדל"ן בישראל שאינם משועבדים בסך של כ-461 מיליון שקל. לחברה החזקות במניות MLP והכשרה התחדשות שאין עליהן חוב ששוויין הסחיר הכולל (חלק החברה) סמוך למועד אישור הדוח מסתכם בכ-712 מיליון שקל. 

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2023 הסתכם בסך של 61 מיליון שקל, לאחר שבמחצית הראשונה של השנה, התוצאות נפגעו מהיחלשות האירו בהשוואה לזלוטי שהביאה לירידת ערך נדל"ן להשקעה. בתשעת החודשים הראשונים של 2023 המשכנו ביישום האסטרטגיה לביסוס והרחבת זרוע הנכסים המניבים, ואנו מציגים שיפור ניכר ב-NOI שצמח בכ-32% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. אנו ממשיכים לאכלס את Nimrodi Tower  ב- BBC שהחל השנה להתאכלס ולהניב ועומד כעת על כ-64% תפוסה, ובתפוסה מלאה יניב NOI שנתי של כ-45 מיליון שקל. ברבעון הבא ייפתח גם מתחם 'שבעת הכוכבים אילת' שכבר, עוד בטרם השלמתו נחתמו הסכמים להשכרת כ-70% מהשטחים בו, וצפוי בתפוסה מלאה להניב NOI של כ-20 מיליון שקל בשנה. בשני הנכסים אנו צופים המשך עליה בשיעור האכלוס בתקופה הקרובה. ב-MLP אנו ממשיכים לפתח ולהרחיב את הפארקים הלוגיסטיים ולחתום על חוזי שכירות לפארקים שבהקמה. פארקי החברה המאוכלסים באירופה עומדים על קרוב ל-100% תפוסה. בפעילות ההתחדשות העירונית אנו פועלים לקידום הפרויקטים ועומדים על צבר של מעל 32,000 יח"ד פוטנציאליות. להערכתנו זרוע זו תהווה מנוע צמיחה משמעותי עבורנו בשנים הבאות.

ישראל חווה ימים כואבים ומורכבים ואנו מייחלים לשקט וביטחון, לשובם של כל החטופים לביתם בריאים ולשובם של החיילים בשלום. במישור העסקי, אנו ממשיכים בפעילות העסקית, בין היתר הודות לאיתנות הפיננסית של החברה, המתבטאת ביתרות מזומנים ומסגרות אשראי מחייבות שטרם נוצלו בהיקף כולל של למעלה מחצי מיליארד ש"ח, לצד זאת שחלק משמעותי מפעילותנו מתנהל באירופה, ללא חשיפה להשפעות הלחימה." 

במהלך הרבעון המשיכה הכשרת הישוב לקדם באופן ניכר את עסקיה:

באוגוסט קיבלה החברה היתר סופי למגדל הכשרת הישוב Medical Center, פרויקט שהחברה יוזמת ומתכננת להקמת מרכז רפואי שיכלול, בין היתר, מרכז גריאטרי ומרכז שיקומי בהיקף של כ-57 אלפי מ"ר ב-BBC בבני ברק.

זרוע הפארקים הלוגיסטיים MLP - נכון ליום המאזן ל-MLP שטחים בנויים בהיקף כולל של כ-1,070 אלפי מ"ר, בשיעור תפוסה של כ-100%, כאשר בראשית השנה היה היקפם כ-970 אלפי מ"ר. לחברה קרקעות נוספות המיועדות להקמת פארקים חדשים בפולין, גרמניה ואוסטריה, עם פוטנציאל להקמת שטחים מניבים בהיקף של כ-1,745 אלפי מ"ר. למועד הדוח, נמצאים בהקמה שטחים בהיקף של כ-91 אלפי מ"ר.

"Nimrodi Tower" שבמתחם ה-BBC בבני ברק – ליום 30.9.2023 עמד שיעור התפוסה במגדל על 64%.   

בתחום ההתחדשות העירונית - צבר של מעל 32,000 יח"ד פוטנציאליות, מהן כ-7,700 עם תב"ע מאושרת. בין הפרויקטים שבשלבים מתקדמים, פרויקט של כ-3,000 יח"ד במיקום מרכזי ברמלה, ופרויקטים נוספים ברחובות, ראשל"צ, יבנה, בת ים, חולון, ירושלים, תל-אביב וחיפה.

השפעות מלחמת חרבות ברזל: הנהלת החברה מעריכה כי בהינתן שהמערכה תתמקד רק בחזית הדרום ומשך הלחימה בעצימות הנוכחית לא יעלה על מספר חודשים, אזי השפעת המלחמה על עסקי החברה לא צפויה להיות מהותית. יצוין, כי מתוך הבנה לצרכי השוכרים בקניון הרצליה, למעט שוכרים שהפעלת עסקיהם נמשכה כרגיל, החברה הודיעה לשוכרים על מתווה הקלות שכלל ויתור על שכ"ד ופריסת תשלום דמי הניהול לנובמבר 2023, אשר להערכת הנהלת החברה צפויה להתבטא ברבעון הרביעי של 2023, בהקטנת תזרים המזומנים שלה מקניון שבעת הכוכבים בהרצליה בהיקף של כ-6 מיליון שקל. יתר הנכסים המניבים של החברה בישראל לא הושפעו מן המלחמה, ובהם ניתנו הקלות זניחות. 

לגרף הכשרת הישוב לחצו כאן

142 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 36.6 מיליון בהכשרת הישוב
קרנות נאמנות שמחזיקות את הכשרת הישוב. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

הראל מחקה ת"א מניב ישראל 

3.91%

424304.4

קסם KTF ת"א -מניב ישראל

3.91%

1147708.12

מגדל מניות ישראל ת"א 125

2.9%

3504177.56

פסגות נדל"ן

2.57%

99157.76

מגדל מניות ערך

2.42%

36785.32

תמיר פישמן מניות

1.72%

987926.68

PTF ת"א-נדל"ן

1.54%

172482.96

MTF מחקה תל-דיב

1.47%

312506.48

הראל מחקה תל דיב

1.47%

645998.08

פרופאונד מנייתית

1.47%

1921273.64


x