א.מ.ת מחשוב מדווחת על המשך צמיחה ברבעון השלישי לשנת 2023

ההכנסות ברבעון עלו בכ- 8.2% לעומת אשתקד והסתכמו בכ- 304.1 מיליון ש"ח

 

 

 
Photo Cloud Ratz Attila, Dreamstime.comPhoto Cloud Ratz Attila, Dreamstime.com
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2023

הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ- 2.3% לעומת אשתקד והסתכם בכ- 44.6 מיליון ש"ח.

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 5.5 מיליון ש"ח לעומת כ- 6.5 מיליון ש"ח אשתקד והושפע, בין היתר, מעליה בהוצאות בגין השקעה מתוכננת לטובת טכנולוגיות חדשות וכן מתוספת הפחתת נכסים בלתי מוחשיים כתוצאה מרכישת חברה אשר טרם אוחדה אשתקד.

ה- EBITDA ברבעון שמר על יציבות מול אשתקד והסתכם לכ-13.6 מיליון ש"ח. 

הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ- 0.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 3.1 מיליון ש"ח אשתקד והושפע בעיקר מהוצאות מימון גבוהות ביחס לתקופה המקבילה.

אנדרס ריכטר, מנכ"ל א.מ.ת מחשוב מסר: "אני שמח להצטרף לקבוצת א.מ.ת מיחשוב ולהוביל את הארגון יחד עם חברי ההנהלה ועובדי החברה המנוסים. בזמן הקצר שאני בחברה, נוכחתי ללמוד ולהכיר לעומק את מגוון תחומי הפעילות של החברה, ההון האנושי האיכותי שלה ואת חוזקה של החברה, גם בתקופות מלחמה. עד כה, למלחמת חרבות הברזל אין השפעה מהותית על החברה, אך יש לה השפעה מסוימת על רווחיות החברה, זאת בשל העובדה שגויסו לשירות מילואים כ-11% ממצבת עובדי החברה ויתקבל פיצוי חלקי בלבד מהמדינה בגין שכרם של העובדים. עם זאת, החברה בהחלט ערוכה להתמודד עם ההשפעות האפשריות של המלחמה, ככל ותימשך, בין היתר בשל העובדה שלחברה פיזור רחב מאוד של לקוחות עסקיים וממשלתיים ותמהיל לקוחות שמאופיין בפעילות ענפה במגזרים חזקים (פיננסים, בריאות וביטחון) בנוסף לפעילות מול סקטורים שעשויים דווקא להגביר את היקפי הפעילות שלהם כדוגמת ארגונים וחברות ביטחוניות ופעילויות אבטחת מידע וסייבר. 

פעילות החברה חווה מגמה חיובית מתחילת השנה ואנו מעודדים מהביקושים הגדלים למוצרינו בשני מגזרי הפעילות. ברבעון זה הצגנו גידול אורגני בפעילות וברווח התפעולי של מגזר התוכנה, יישומי ענן ודיגיטל לצד שמירה על יציבות בהכנסות מגזר התשתיות ענן, מיחשוב וסייבר מול אשתקד. אנו נמשיך להתמקד בחיזוק מנועי הצמיחה של החברה, לרבות תחומי התוכנה, הענן והסייבר ומאמינים כי היכולות הקיימות בחברה והקשרים האסטרטגיים ארוכי הטווח שלנו עם הלקוחות, העסקיים והממשלתיים, ממצבים את החברה עם יכולת טובה למימוש אסטרטגיית הצמיחה בשנים הקרובות." 

דגשים לרבעון השלישי לשנת 2023:

הכנסות החברה ברבעון עלו בכ- 8.2% והסתכמו בכ-304.1 מיליון ש"ח לעומת כ- 281 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות מגזר תשתיות ענן, מחשוב וסייבר שמרו על יציבות והסתכמו בכ-209.2 מיליון ש"ח בדומה לאשתקד. הכנסות מגזר תוכנה, יישומי ענן ודיגיטל עלו ברבעון בכ- 31% והסתכמו בכ-95.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 73.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות במגזר זה נובעת מגידול אורגני בכל הפעילויות, כתוצאה מהרחבת פעילויות בקרב לקוחות קיימים ומהוספת לקוחות חדשים, כולל זכייה במספר פרויקטים במגזר הציבורי.

הרווח הגולמי עלה ברבעון בכ- 2.3% והסתכם בכ- 44.6 מיליון ש"ח (שמהווה כ- 14.7% מההכנסות) לעומת כ- 43.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (שמהווה כ- 15.5% מההכנסות). השינוי ברווח הגולמי נובע מהגידול במחזור ההכנסות, ומשינוי בתמהיל העסקאות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, כולל הרחבת פעילות במגזר הציבורי המתאפיינת בשיעורי רווחיות נמוכים מהממוצע.

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 5.5 מיליון ש"ח (1.8% מההכנסות), לעומת כ- 6.48 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (2.3% מההכנסות). הקיטון ברווח התפעולי נובע מהעלייה בהוצאות המכירה, הנהלה וכלליות אשר עלתה על הגידול ברווח הגולמי. הרווח התפעולי במגזר תשתיות ענן, מחשוב וסייבר ברבעון ירד בכ- 35.2% והסתכם בכ-3.5 מיליון ש"ח (כ-1.7% מהכנסות המגזר) לעומת רווח תפעולי של כ-5.4 מיליון ש"ח (כ-2.6% מהכנסות המגזר) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח נובעת מהגידול בהוצאות עלות-המכר ובהוצאות המכירה בשל הגידול בעלויות השכר של הצוותים הטכנולוגיים וצוותי המכירות, בין היתר בשל השקעה מתוכננת בהכשרות המתבצעות לטובת טכנולוגיות חדשות, וכן מתוספת הפחתת הנכסים הבלתי מוחשיים כתוצאה מרכישת חברה אשר טרם אוחדה בתקופה המקבילה. הרווח התפעולי במגזר תוכנה, יישומי ענן ודיגיטל ברבעון גדל בכ- 82% והסתכם לסך של כ-2 מיליון ש"ח (2.1% מהכנסות המגזר), לעומת רווח תפעולי של כ- 1.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (1.5% מהכנסות המגזר). העלייה ברווח מיוחסת בעיקר לגידול האורגני בכל הפעילויות תחת מגזר זה. 

ה- EBITDA ברבעון שמר על יציבות יחסית והסתכם בכ- 13.6 מיליון ש"ח לעומת כ- 13.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הוצאות המימון, נטו הרבעון הסתכמו בסך כ- 3.8 מיליון ש"ח לעומת כ- 1.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהוצאות המימון נטו, ברבעון אל מול אשתקד הושפעה מהעלייה המשמעותית בשיעור הריבית במשק שהביאה לגידול של כ 1.7 מיליון ש"ח מיליון ש"ח בהוצאות הריבית, וכן מגידול בהוצאות מימון (שאינן תזרימיות) ברבעון בסך של כ-0.8 מיליון ש"ח בשל שערוכי התחייבויות פיננסיות לתמורה מותנית ולאופציות מכר לבעלי מניות מיעוט בחברות בנות.  

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 0.9 מיליון ש"ח לעומת כ-3.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הנקי ברבעון מול אשתקד הושפעה בעיקר מהעלייה בהוצאות המימון, נטו, לצד הירידה ברווח התפעולי.

לגרף אמת לחצו כאן

49 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 16.14 מיליון באמת
קרנות נאמנות שמחזיקות את אמת. לרשימה המלאה
x