מיכמן מימון מפרסמת את תוצאותיה לרבעון השלישי לשנת 2023

עם גידול של כ-7% בהכנסות מימון שהסתכמו בכ-33.3 מיליון ש"ח

 

 

 
יניב ביטון, מנכ״ל מיכמן ודורון ספיר, יו״ר מיכמן, צילום: ישראל כהןיניב ביטון, מנכ״ל מיכמן ודורון ספיר, יו״ר מיכמן, צילום: ישראל כהן
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2023

תיק האשראי נטו בסוף הרבעון השלישי הסתכם בכ-718 מיליון ש"ח לעומת כ-670 מיליון ש"ח בסוף הרבעון המקביל אשתקד.

החברה שומרת על מרווח אשראי נטו גבוה של כ-13% ברבעון השלישי וזאת, למרות אתגרי התקופה.

הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם בכ-10.5 מיליון ש"ח לעומת כ-11.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההוצאות לחובות מסופקים ברבעון השלישי גדלו לכ-3.1 מיליון ש"ח לעומת כ-1.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 צמח פי 2 והסתכם בכ-34.7 מיליון ש"ח לעומת כ-16.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ומשקף קצב שנתי של כ-46 מיליון ש"ח.

מקורות ההון והיקף האשראי של החברה הסתכמו ברבעון השלישי בכ-764 מיליון ש"ח, כשלחברה מזומנים ומסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף של כ-100 מיליון ש"ח

מיכמן ממוקדת בלקוחות איכותיים עם איתנות פיננסית גבוהה ששומרים על חוסנם גם בעת זו ולחברה נזילות גבוהה ומח"מ תיק לקוחות קצר; החברה ביצעה טיוב בתיק האשראי ונקטה בפעולות לחיזוק מערך הבטוחות שלה כשבסוף הרבעון השלישי כ-60% מתיק האשראי ברוטו של החברה מגובה בטוחות

מלחמת 'חרבות ברזל' – לאורך כל תקופת המלחמה, החברה פועלת באופן רציף ומלא. מיכמן נכנסה למלחמה עם איתנות פיננסית כשהחברה במומנטום של צמיחה בהכנסות וברווח. נכון למועד זה, להערכת החברה, השפעת המלחמה על פעילותה העסקית ותוצאותיה אינה מהותית 

דורון ספיר, יו"ר החברה ויניב ביטון, מנכ"ל מיכמן אשראי לעסקים מסרו: "מיכמן ממשיכה לשמור על מעמדה העסקי האיתן בענף המימון החוץ בנקאי תוך התמקדות בנדל"ן יזמי והגדלת הבטוחות. בתשעת החודשים הראשונים של השנה החברה הציגה רווח נקי בסך של כ-34.7 מיליון ש"ח, המהווה רווחיות משמעותית שממשיכה לתמוך בגידול בהון העצמי.

מיכמן נהנית כיום ממבנה מקורות מימון מגוון ויציב כשלרשותה עומדים מזומנים ומסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף של כ-100 מיליון ש"ח כאשר בסוף הרבעון השלישי יחס הון למאזן עמד על כ-24%.

לקוחות החברה הם יזמי נדל"ן וחברות בצמיחה עם איתנות פיננסית גבוהה ובתקופת המלחמה החברה פועלת בשמרנות יתרה בחיתום עסקאות חדשות, ממשיכה לחזק את מערך הבטוחות ושומרת על מרווח אשראי גבוה. התוצאות מהוות עדות ליסודות האיתנים של החברה. כהתאמה לתנאי השוק ולאתגרים בתקופה זו, הנהלת החברה פועלת בהתנהלות עסקית גמישה, מקצרת את מח"מ תיק הנכסים ומבצעת תרחישי רגישות שוטפים של תיק האשראי. נמשיך לבצע מהלכים על מנת להקטין חשיפה לסיכונים בפעילות החברה ולתמוך ברווחיות גבוהה ועקבית לאורך זמן."

הכנסות מימון נטו של החברה ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכמו בכ-23.7 מיליון ש"ח, גידול של כ-3.5% לעומת כ-22.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה נובעת מגידול בפעילות החברה ומעליית שיעור הריבית.

הכנסות מימון נטו של החברה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הסתכמו בכ-72.5 מיליון ש"ח, גידול של כ-33% לעומת כ-54.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

הכנסות מימון ברוטו של החברה גדלו ברבעון השלישי לשנת 2023 בכ-7% לכ-33.3 מיליון ש"ח לעומת כ-31.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מגידול בהיקף פעילות החברה. הכנסות מימון ברוטו של החברה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הסתכמו בכ-104.7 מיליון ש"ח, גידול של כ-42% לעומת כ-73.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

היקף תיק האשראי נטו של החברה בסוף הרבעון השלישי לשנת 2023 צמח בכ-7% לכ-718 מיליון ש"ח, לעומת כ-670 מיליון ש"ח בסוף הרבעון השלישי לשנת 2022 ולעומת כ-744 מיליון ש"ח בסוף הרבעון השני השנה. הקיטון בתיק האשראי ביחס לרבעון הקודם השנה הינו בהתאם להחלטת החברה על צמיחה מבוקרת של תיק האשראי באופן זהיר ואחראי תוך הקפדה יתרה על חיתום הלקוחות וטיוב הבטוחות.

החברה ממשיכה להרחיב את הפעילות בתחום אשראי מגובה בטוחות ואשראי לבעלי שליטה כנגד בטוחות, המהווים נכון לסוף הרבעון השלישי כ-60% מתיק האשראי ברוטו. 

מקורות ההון והאשראי של החברה הסתכמו ברבעון השלישי לכ-764 מיליון ש"ח. נכון ליום 30.9.2023 מקורות ההון והאשראי של החברה כוללים כ-182 מיליון ש"ח הון עצמי, כ-148 מיליון אשראי בנקאי, כ-123 מיליון ש"ח ממקורות שאינם בנקאיים, כ-120 מיליון ש"ח ממוסדיים וכ-191 מיליון ש"ח כספי אג"ח. 

הרווח הנקי ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכם בכ-10.5 מיליון ש"ח לעומת כ-11.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 גדל פי 2 והסתכם בכ-34.7 מיליון ש"ח לעומת כ-16.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

ביום 18 באוקטובר 2023 פרסמה החברה כי דירקטוריון אישר תכנית רכישה עצמית של אגרות חוב (סדרות א' ו- ב'), אשר תהיה בתוקף עד ליום 31 במרץ 2024 ובסכום שלא יעלה על 10 מיליון ש"ח. נכון למועד זה, טרם מימשה החברה את תכנית הרכישה. מספטמבר 2022 ועד היום אושרה רכישת אג"חים של החברה בהיקף של כ-38.5 מיליון ש"ח.

ביום 5 בנובמבר 2023 אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה עצמית של מניות החברה, בבורסה או מחוצה לה, אשר תהיה בתוקף עד ליום 31 במרץ 2024 ובסכום של עד 3 מיליון ש"ח. נכון למועד זה, השלימה החברה רכישה של כ-109 אלף ש"ח מתכנית הרכישה. ממאי 2023 ועד היום אושרה רכישת מניות של החברה בהיקף של כ-8 מיליון ש"ח.

לגרף מיכמן לחצו כאן

29 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 19.35 מיליון במיכמן
קרנות נאמנות שמחזיקות את מיכמן. לרשימה המלאה
x