לאומי מקטין את הדיבידנד לשיעור של 20% מהרווח - תשואה להון – 13.6%

לאומי מסכם את הרבעון השלישי של 2023 עם רווח של כ-1.8 מיליארד ש"ח

 

 

 
חנן פרידמן, צילום: אורן דאיחנן פרידמן, צילום: אורן דאי
 

בנק לאומי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2023לאומי מסכם את הרבעון השלישי של 2023 עם רווח של כ-1.8 מיליארד ש"ח 

תשואה להון – 13.6%.

יחס היעילות הטוב במערכת – 32.3%.

מדדי איתנות פיננסית חזקים - יחס נזילות של 130% ויחס הון רובד 1 של 11.3%.

יחס ה-NPL - המעיד על איכות תיק האשראי של הבנק - ממשיך להיות מהנמוכים במערכת הבנקאית ועומד על 0.74%.

בהמשך למכתב בנק ישראל בנושא חלוקת דיבידנד על רקע אי הוודאות בשווקים בשל המלחמה, לאומי מקטין את הדיבידנד לשיעור של 20% מהרווח הנקי – 353 מיליוני ש"ח.

בהמשך למכתב בנק ישראל בנושא ההוצאות להפסדי אשראי על רקע המלחמה ומתווה ההקלות הנרחב של לאומי ללקוחות, הבנק הגדיל את ההוצאות להפסדי אשראי (בעיקר ההפרשה הקבוצתית), לסך של כ-991 מיליוני ש"ח.

האומדן הכולל של עלות ההקלות והתרומות שמעניק לאומי עקב המלחמה מוערך בכ-560 מיליוני ש"ח.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2023 הסתכם בכ-1.77 מיליארדי ש"ח, בהשוואה לכ-1.78 מיליארדי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-5.2 מיליארדי ש"ח, בהשוואה לכ-5.38 מיליארדי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

התשואה להון ברבעון השלישי של 2023 עמדה על 13.6%, בהשוואה ל-14.9% ברבעון המקביל אשתקד. התשואה להון בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמדה על 13.6%, בהשוואה ל-16.3% בתקופה המקבילה אשתקד.

יחס היעילות ברבעון השלישי של 2023 עמד על 32.3%, בהשוואה ל-39.1% ברבעון המקביל אשתקד. יחס היעילות בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד על 31.4%, בהשוואה ל-39.9% בתקופה המקבילה אשתקד.

דיבידנד: על רקע אי הוודאות בשווקים בשל המלחמה, וההבהרות שפרסם בנק ישראל, לאומי מקטין את הדיבידנד לשיעור של 20% מהרווח הנקי – 353 מיליוני ש"ח. 

כמו כן, עד כה השלים הבנק רכישה עצמית של מניות בהיקף של 600 מיליון ש"ח, מתוך תוכנית בהיקף כולל של עד 800 מיליון ש"ח. על רקע אי הוודאות בשווקים וההבהרות שפרסם בנק ישראל, בשלב זה לא ימשיך הבנק בתוכנית הרכישה העצמית.

צמיחה אחראית בתיק האשראי בסגמנטים האסטרטגיים: הבנק המשיך למקד את הצמיחה שלו בתיק האשראי במגזר העסקי, המסחרי ובמשכנתאות. מתחילת השנה תיק האשראי גדל בשיעור של 8.4%, התיק העסקי גדל בשיעור של 15.6%, התיק המסחרי גדל בשיעור של 5.9% ותיק המשכנתאות גדל בשיעור של 7.2%.

הלימות הון גבוהה: יחס הון עצמי רובד 1 ליום 30 בספטמבר 2023 עמד על שיעור של 11.30%, ויחס ההון הכולל עמד על שיעור של 14.42%. 

יחס כיסוי הנזילות ליום 30 בספטמבר 2023 עומד על 130%.

יחס ה-NPL - המעיד על איכות תיק האשראי של הבנק - ממשיך להיות מהנמוכים במערכת הבנקאית ועומד נכון ליום 30 בספטמבר 2023 על 0.74%. 

ההוצאות בגין הפסדי אשראי ברבעון השלישי של 2023 משקפות הוצאה בשיעור של כ-0.95% מהיתרה  הממוצעת של האשראי לציבור, מהם 0.83% בגין הפרשה קבוצתית. הגידול בהוצאות להפסדי אשראי, שהסתכמו ברבעון השלישי בכ-991 מיליוני ש"ח, הוא בהמשך למכתב בנק ישראל בנושא ההוצאות להפסדי אשראי על רקע המלחמה ומתווה ההקלות הנרחב של לאומי. עיקר הגידול, כאמור, מקורו בהפרשה הקבוצתית.

יוזמות הבנק בעקבות המלחמה: הבנק הרחיב משמעותית את מתווה בנק ישראל, ופרסם בכמה פעימות מתווה הקלות מקיף מטעמו ללקוחות עסקיים ופרטיים מכל רחבי הארץ – ובפרט לתושבי קו העימות. זאת, במטרה להקל עליהם ככל שניתן בתקופה מורכבת זו. ההקלות הייחודיות ללקוחות הזכאים כוללות, בין היתר: פטור מלא מתשלומי משכנתא, פטור מהחזרי הלוואות צרכניות והחזרי הלוואות לעסקים קטנים, קרנות סיוע בהיקף כולל של יותר ממיליארד ש"ח, פטור מעמלות נפוצות בחשבון העו"ש ועוד. 

בנוסף, מאז פרוץ המלחמה, הבנק העביר תרומות בהיקפים משמעותיים לארגוני סיוע והצלה לטובת תושבי הדרום והעוטף, שוטרי משטרת ישראל וחיילי צה"ל בסדיר ובמילואים. לצד זאת, לאומי היה הגוף העסקי הראשון שהכריז על ליווי של יישוב מהעוטף, אשר נפגע במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. הבנק התחייב ללוות את קיבוץ בארי, אחד היישובים שנפגעו בצורה הקשה ביותר במתקפה, החל מהצרכים המיידיים ועד לשיקומו המלא. כמו כן, הבנק הוביל מיזם ייחודי, שבמסגרתו סטודנטים המתנדבים לסייע באופן רציף בקטיף לחקלאים, מקבלים מבנק לאומי מימון עבור שנת לימודים מלאה. האומדן הכולל של עלות ההקלות והתרומות בעקבות המלחמה מוערך בכ-560 מיליוני ש"ח.

מכירת בית מאני ובית לין: כחלק מההיערכות להשלמת המעבר של מטה הבנק ללוד, במהלך החודשים אפריל 2022 ומרץ 2023, התקשר הבנק בהסכמים למכירת שני בנייני המטה שלו בתל אביב. מכירות אלו צפויות להניב לבנק רווח הון לפני מס של כ-800 מיליוני ש"ח ברבעון הראשון של 2024, עם השלמת המעבר. 

התפתחות סעיפי המאזן:

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות הבנק ב-30 בספטמבר 2023 הסתכם ב-52.5 מיליארדי ש"ח, בהשוואה ל-49.4 מיליארד ש"ח ב-31 בדצמבר 2022 - גידול של 6.2%. 

האשראי לציבור נטו הסתכם ב-30 בספטמבר 2023 ב-417 מיליארדי ש"ח, בהשוואה ל-385 מיליארדי ש"ח ב-31 בדצמבר 2022– גידול של 8.4%. 

האשראי ללקוחות פרטיים הסתכם ב-30 בספטמבר 2023 ב-31.1 מיליארדי ש"ח, בהשוואה ל-32.5 מיליארדי ש"ח ב-31 בדצמבר 2022– קיטון של 4.3%. 

האשראי לדיור הסתכם ב-30 בספטמבר 2023 ב-129.6 מיליארדי ש"ח, בהשוואה ל-120.9 מיליארדי ש"ח ב-31 בדצמבר 2022– גידול של 7.2%. 

האשראי לעסקים קטנים הסתכם ב-30 בספטמבר 2023 ב-25.7 מיליארדי ש"ח, בהשוואה ל-26.7 מיליארדי ש"ח ב-31 בדצמבר 2022– קיטון של 3.7%. 

האשראי למגזר המסחרי הסתכם ב-30 בספטמבר 2023 ב-64.4 מיליארדי ש"ח, בהשוואה ל-60.8 מיליארדי ש"ח ב-31 בדצמבר 2022– גידול של 5.9%. 

האשראי למגזר העסקי  הסתכם ב-30 בספטמבר 2023 ב-126.6 מיליארדי ש"ח, בהשוואה ל-109.5 מיליארדי ש"ח ב-31 בדצמבר 2022– גידול של 15.6%. 

פיקדונות הציבור הסתכמו ב-30 בספטמבר 2023 ב-545 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-557 מיליארד ש"ח ב-31 בדצמבר 2022 – קיטון של 2.3%.

הפיקדונות של לקוחות פרטיים הסתכמו ב-30 בספטמבר 2023 ב-215.1 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-203 מיליארד ש"ח ב-31 בדצמבר 2022 – גידול של 6.0%.

הפיקדונות של עסקים קטנים הסתכמו ב-30 בספטמבר 2023 ב-53.2 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-55.4 מיליארד ש"ח ב-31 בדצמבר 2022 – קיטון של 4.0%.

יחס הון עצמי רובד 1 ליום 30 בספטמבר 2023 עמד על שיעור של 11.30%, בהשוואה ל-11.46% ב-31 בדצמבר 2022.

יחס ההון הכולל ליום 30 בספטמבר 2023 עמד על שיעור של 14.42%, בהשוואה ל-14.29% ב-31 בדצמבר 2022.

קבוצת לאומי – נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים

רווח ורווחיות (במיליוני ש"ח)התפתחות סעיפי המאזן (במיליוני ש"ח) 


יחסים פיננסיים עיקריים (באחוזים) 


לגרף לאומי לחצו כאן

486 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 1499.81 מיליון בלאומי
קרנות נאמנות שמחזיקות את לאומי. לרשימה המלאה
x