מור השקעות - עליה של כ-75% ברווח מתחילת שנה - כ 106 מיליארד שקלים נכסים מנוהלים

מור השקעות: הרווח הנקי המיוחס לבעלים של חברת האם בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2023 עמד על כ-52.2 מיליון שקלים. מדובר בעלייה של כ-75% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות הקבוצה בינואר עד ספטמבר 2023 עמדו על כ-478.4 מיליון שקלים – עליה של כ-31% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד

 

 

 
יוסי לוי מנכ״ל מור השקעות, קרדיט: יח״צ מור בית השקעותיוסי לוי מנכ״ל מור השקעות, קרדיט: יח״צ מור בית השקעות
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2023

מור השקעות פרסמה את דוחות הרבעון השלישי של שנת 2023 מהם עולה כי הכנסות החברה עמדו על כ-478.4 מיליון שקלים בחודשים ינואר עד ספטמבר 2023, עליה של כ-31% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות הרבעון השלישי לשנת 2023 הסתכמו בכ-165.6 מיליון שקלים, עליה של כ-30% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי המיוחס לבעלים של חברת האם בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2023  הסתכם בכ-52.2 מיליון שקלים, עליה של כ-75% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלים של חברת האם ברבעון השלישי של שנת 2023 עמד על כ-19.6 מיליון שקלים, עליה של כ-110% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. 

היקף הנכסים המנוהלים על ידי קבוצת מור עמד נכון ל-15 בנובמבר 2023 על כ-105.7 מיליארד שקלים, עליה של כ-18% ביחס לתחילת השנה. העלייה נובעת מהמשך הצמיחה של הקבוצה, ובעיקר בפעילות הגמל והפנסיה.

היקף הנכסים המנוהלים במור גמל ופנסיה עמד נכון ל-15 בנובמבר 2023 על כ-67 מיליארד שקלים, מתוכם כ-3.8 מיליארד שקלים בקרנות הפנסיה אשר הושקו באפריל אשתקד. הכנסות מגזר הגמל והפנסיה עמדו על כ-313.6 מיליון שקלים בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2023, עליה של כ-61% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח לפני מס בדוחותיה הכספיים של מור גמל ופנסיה עמד בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 על כ-36.7 מיליון שקלים, ביחס לכ-9.4 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. מור גמל ופנסיה מעלה את תחזית הרווח השנתית, לפיה הרווח הכולל לפני מס צפוי לעמוד בשנת 2023 על כ-45 - 50 מיליון שקלים (ביחס ל-40 – 45 מיליון שקלים בתחזית הקודמת). 

נכון ל-15 בנובמבר 2023, עמד היקף הנכסים בקרנות הנאמנות על כ-27.1 מיליארד שקלים, מתוכם כ-8.7 מיליארד שקלים בקרנות סל ומחקות. הכנסות מגזר קרנות הנאמנות עמדו בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2023 על כ-127.6 מיליון שקלים, ירידה של כ-4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

בתחום ניהול תיקי ההשקעות מנהלת החברה נכון ל-15 בנובמבר 2023 כ-10.6 מיליארד שקלים. הכנסות הפעילות (כולל הכנסות בינמגזריות) עמדו על כ-21.2 מיליון שקלים בינואר עד ספטמבר 2023, עליה של כ-1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. יצוין כי בתחום התיקים המנוהלים (ללא השקעות עבור גופים מוסדיים) המשיכה החברה לצמוח גם ברבעון השלישי של השנה, והיא ניהלה כ-4.2 מיליארד שקלים נכון ל-15 בנובמבר 2023, ביחס לכ-3.7 מיליארד שקלים בסוף שנת 2022.

בית ההשקעות מור נמצא בשליטת משפחת מאירוב ומשפחת לוי. החברה מנוהלת על ידי יוסי ואלי לוי, המשמשים כמנכ"לים משותפים במור השקעות. יו"ר בית ההשקעות הוא מאיר גרידיש.

יצוין כי ההודעה כוללת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר התממשותו אינה ודאית ותלויה, בין היתר, באירועים וגורמים שאינם בשליטת החברה.

לגרף מור השקעות לחצו כאן

61 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 19.51 מיליון במור השקעות
קרנות נאמנות שמחזיקות את מור השקעות. לרשימה המלאה
x