מנורה מבטחים: גידול משמעותי בתשואה על ההון. המנכ"ל, מיכאל קלמן: "עיקר הרווחיות בפעילויות הליבה"

קבוצת מנורה מבטחים - תוצאות כספיות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023

 

 

 
מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוימיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2023

קבוצת מנורה מבטחים מציגה גידול משמעותי בתשואה על ההון וברווח הנקי - הן בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023  והן ברבעון השלישי.

התשואה על ההון (במונחים שנתיים) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 עומדת על 12.1%. הרווח הנקי הסתכם לסך של 534 מיליוני ₪ למול רווח נקי של 219 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות החיתומית הסתכמה לסך של 688 מיליוני ₪ (לפני מס) למול רווחיות חיתומית בסך של 531 מיליוני ₪ (לפני מס) בתקופה המקבילה אשתקד. 

התשואה על ההון (במונחים שנתיים) ברבעון השלישי עומדת על 18.3%. הרווח הנקי הסתכם לסך של 270 מיליון ₪ למול רווח נקי של 182 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות החיתומית הסתכמה לסך של 326 מיליוני ₪ (לפני מס) למול רווחיות חיתומית בסך של 205 מיליוני ₪ (לפני מס) בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווחיות הושגה ממגוון החברות ותחומי הפעילות בקבוצה, נובעת בעיקרה מרווחיות חיתומית גבוהה בפעילויות הליבה של הקבוצה ואינה מושפעת מהותית מפעולות חד-פעמיות. 

יחס כושר הפירעון של מנורה מבטחים ביטוח ללא תקופת הפריסה ממשיך לצמוח ועומד על 154.5% נכון ליום 30 ביוני 2023 - למול יחס של 144.5% נכון ליום 31 בדצמבר 2022. עודפי ההון עומדים נכון ליום 30 ביוני 2023 על סך של כ-2.5 מיליארדי ₪.

החברה חילקה מתחילת השנה דיבידנד בסך של כ-175 מיליוני ₪.

סך הפרמיות ודמי גמולים שנגבו על-ידי הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכמו לסך של כ-22.5 מיליארדי ₪ למול פרמיות ודמי גמולים בסך של כ- 20.5 מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-9.7%. שיעור הגידול ברבעון השלישי עומד על 12.4%.  

סך הנכסים הפיננסיים המנוהלים ע"י הקבוצה הסתכם לתאריך הדוח בסך של כ-305 מיליארדי ₪ למול סך של כ-277  מיליארדי ₪ ליום 31 בדצמבר 2022.

ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי המניות הסתכם לסך של כ- 6.3 מיליארדי ₪ למול סך של כ-5.9 מיליארדי ₪ ליום 31 בדצמבר 2022. 

השפעות המלחמה אינן באות לידי ביטוי בדוח ובשלב זה החברה אינה צופה השפעה מהותית על תוצאות הרבעון הרביעי ועל תוצאות הסולבנסי.
מיכאל קלמן, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח: "אנו מסכמים את הדוחות עם תשואה על ההון ורווח נקי גבוהים ביותר (הן ברמה השנתית המצטברת והן בכל הקשור לרבעון השלישי) וצמיחה ממוקדת התואמת את יעדי הקבוצה.

עיקר הרווחיות נובעת מרווחיות חיתומית גבוהה בפעילויות הליבה של הקבוצה ועם השפעות חד-פעמיות שאינן מהותיות. 

פעילות הקבוצה - המאופיינת, בין השאר, במובילות בתחום הפנסיה, בביטוח האלמנטרי, בעודפי הון משמעותיים ובתמהיל פעילות מגוון - מביאה לידי ביטוי את פוטנציאל הרווחיות ופוטנציאל הצמיחה, כפי שבאות לידי ביטוי בדוחות ובהתאם למגמת הקבוצה בשנים האחרונות. חוזקות אלו ניכרות אף תקופות מאתגרות ותנודתיות בשוק ההון, כך שהקבוצה מצליחה לייצר רווח משמעותי לאורך תקופה."
להלן עיקרי תוצאות הדוח הכספי:


רווחיות נאה במגוון תחומי הפעילות של הקבוצה

קבוצת מנורה מבטחים מדווחת על רווח כולל המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-534 מיליוני ₪  לאחר מס בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 אל מול רווח כולל בסך של כ-219 מיליוני ₪  בתקופה המקבילה אשתקד (רווח כולל בסך של כ-270 מיליוני ₪ ברבעון השלישי של שנת 2023 למול רווח כולל בסך של כ-182 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד).

הרווח הכולל לפני מס מביטוח כללי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכם לסך של כ-358 מיליוני ₪ למול רווח כולל בסך של כ-153 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד (רווח כולל בסך של כ-211 מיליוני ₪ ברבעון השלישי של שנת 2023 למול רווח כולל בסך של כ-78 מיליוני ₪ ברבעון המקביל אשתקד). 

הרווח הכולל לפני מס מעסקי הפנסיה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכם לסך של כ-136 מיליוני ₪ למול רווח כולל בסך של כ-122 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (רווח כולל בסך של כ-52 מיליוני ₪ ברבעון השלישי של שנת 2023 למול רווח כולל בסך של כ-40 מיליוני ₪ ברבעון המקביל אשתקד).

הרווח הכולל לפני מס מביטוח חיים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכם לסך של כ- 113 מיליוני ₪ למול הפסד כולל לפני מס בסך של כ-176 מיליוני ₪  תקופה המקבילה אשתקד (רווח כולל בסך של כ-71 מיליוני ₪ ברבעון השלישי של שנת 2023 למול הפסד כולל בסך של כ-7 מיליוני ₪ ברבעון המקביל אשתקד). 

הרווח הכולל לפני מס מביטוח בריאות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכם לסך של כ-24 מיליוני ₪ למול רווח כולל בסך של כ-212 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (רווח בסך של כ-54 מיליוני ₪ ברבעון השלישי של שנת 2023 למול רווח כולל בסך של כ-38 מיליוני ₪ ברבעון המקביל אשתקד). צמיחה ממוקדת רווחיות

סך הפרמיות ודמי גמולים שנגבו ע"י הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכמו בסך של כ-22.5 מיליארדי ₪ למול פרמיות ודמי גמולים בסך של כ-20.5 מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 9.7% (סך של כ-8.0 מיליארדי ₪ ברבעון השלישי של שנת 2023 למול סך של כ-7.1 מיליארדי ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 12.4%). 

מובילות וחוזקות


רווחיות עקבית וגידול בהון העצמי לאורך זמן


הרכיבים העיקריים שהשפיעו על התוצאות בתקופת הדוח:  

א. רווחים חיתומיים: ב. הכנסות/הפסדים מהשקעות: התשואה הריאלית בתקופת הדוח הייתה חיובית וגבוהה מהתשואה הנורמטיבית, בעוד הרבעון השלישי והתקופות המקבילות אשתקד התאפיינו בירידות בשוק ההון ותשואה ריאלית נמוכה מהתשואה הנורמטיבית. 

ג. השפעת עקום הריבית: השפעת הריבית בתקופת הדוח הובילה לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-122 מיליוני ₪ (קיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ- 155 מיליון ₪ ברבעון השלישי). השפעת הריבית אשתקד הקטינה את ההתחייבויות הביטוחיות בסך של כ- 946 מיליוני ₪ (קיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ- 209 מיליוני ₪ ברבעון השלישי אשתקד).  

ד. עדכון הנחות אקטואריות: בתקופת הדוח עודכנו הנחות התחלואה והביטולים במגזר בריאות. כתוצאה מכך הגדילה החברה את ההתחייבויות הביטוחיות במגזר בריאות בסך של כ-14 מיליוני ₪. בתקופה מקבילה אשתקד עודכנו הנחות דמוגרפיות בהתאם לחוזר "תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות - עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ולקרנות הפנסיה" וכן בוצע עדכון להנחת התחלואה. כתוצאה מכך הגדילה החברה בתקופה מקבילה אשתקד את ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח חיים בסך של כ-137 מיליוני ₪ ובביטוח בריאות בסך של כ- 28 מיליוני ₪ וכן הגדילה ברבעון השלישי אשתקד הפרשה לתובענה ייצוגית בסך של כ- 16 מיליוני ₪.

15 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 12.18 מיליון במנורה מבטחים
קרנות נאמנות שמחזיקות את מנורה מבטחים. לרשימה המלאה
x