הכשרה עוברת לרווח - שמעון מירון, מנכ"ל הכשרה: "החברה התחילה להציג שיפור בגיוס נכסים חדשים."

הכשרה חברה לביטוח בע"מ - תוצאות רבעון שלישי לשנת 2023 החברה מדווחת על רווח כולל לפני מס ברבעון השלישי לשנת 2023 בסכום של 60.5 מלש''ח, וזאת בהשוואה להפסד של 56.3 מלש''ח מול הרבעון המקביל אשתקד. מתחילת השנה, החברה מדווחת על רווח כולל לפני מס בסך של 18.8 מלש''ח לעומת הפסד של 224.6 מלש''ח לתקופה המקבילה אשתקד

 

 

 
שמעון מירון, הכשרה צילום: רמי זרנגרשמעון מירון, הכשרה צילום: רמי זרנגר
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2023

הפרמיות שהורווחו ברוטו מתחילת השנה הסתכמו לכ-1,292 מלש"ח לעומת סך של 1,195 מלש"ח בתקופה המקבילה אשתקד -  גידול של כ-8%. 

סך ההון המיוחס לבעלי המניות ליום 30/9/23 הסתכם ב-274.4 מלש"ח לעומת 261.6 מלש"ח  - גידול של כ-5%.

שמעון מירון, מנכ"ל הכשרה חברה לביטוח, מסר: "אנו מסכמים את הרבעון השלישי עם שיפור משמעותי במרבית הפרמטרים העסקיים. יישום האסטרטגיה והפעולות שהחברה מבצעת לטיוב התיק הביטוחי מניבים תוצאות חיוביות. כמו כן, בענפי רכוש ורכב רכוש החברה מציגה שיפור ניכר ב- CR וזאת בין היתר בשל התאמת התעריף לפרמיית הסיכון.  

החברה השקיעה בשנה האחרונה משאבים רבים בתחום השירות והתפעול כולל השקעה נרחבת במערכות מידע בדגש על שיפור תהליכי העבודה בשירות, בחיתום ובטיפול מהיר בתביעות. החברה תמשיך להשקיע בתהליכי החיתום וניהול מערך התביעות, תוך התייעלות כלכלית בענפים השונים, לרבות תחום השירות. בתחום הפיננסים, החברה התחילה להציג שיפור בגיוס נכסים חדשים תוך קיטון בפדיונות".

עיקרי הדו"ח:

בתקופה הנוכחית חל שיפור בתוצאות חיתומיות בעיקר בענפים רכב חובה ורכוש למול התקופה המקבילה אשתקד וזאת בעיקר בשל התאמת התעריף לפרמיית הסיכון. ברווחי ההשקעות בתיק המשתתף ברווחים בעקבות תשואות שליליות שנרשמו בשנת 2022 החברה לא גבתה דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים וזאת למרות התשואות החיוביות בתיק זה בתקופת הדוח. ה"בור בדמי ניהול" בפוליסות אלו עומד לתאריך המאזן על סכום של כ-22 מלש"ח.

הון עצמי 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום ה-30 בספטמבר, 2023, הסתכם לכ- 274.3 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 261.6 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2022. הגידול בהון העצמי נובע מרווח הכולל לאחר מס בתקופת הדוח בסך של כ-12.7 מיליון ש''ח.

עיקרי תוצאות הפעילות 

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו בכ- 1,291.3 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 1,194.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון הנוכחי, הפרמיות שהורווחו הסתכמו בכ-440.8 מיליון ש''ח , בהשוואה לכ-403.9 מיליון ש''ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל לאחר מס בתקופת הדוח הסתכם בכ-12.7 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד כולל לאחר מס של כ-129.0 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון הנוכחי נרשם רווח כולל לאחר מס בסך של כ-50.6 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל לאחר מס בסך של כ-34.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

מעבר מהפסד לרווח בתקופת הד"וח נובע ממגזר ביטוח כללי וכן ממגזר ביטוח חיים.

ביטוח כללי

ההכנסות מפרמיות ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ-1,104.1 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ-983.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון הנוכחי ההכנסות מפרמיות הסתכמו בכ-351.9 מיליון ש"ח, לעומת 312.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

בענפי פעילות ביטוח כללי נרשם בתקופת הדוח רווח כולל לפני מס בסך של כ-28.7 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד כולל לפני מס בסך של כ-149.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון הנוכחי נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-69.3 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל לפני מס בסך של כ-36.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

מעבר מהפסד לרווח בתקופת הדוח וברבעון הנוכחי, לעומת התקופות המקבילות אשתקד, נובע בעיקר משיפור חיתומי בענפי רכוש, רכב רכוש וחובה, וזאת כתוצאה מעלייה בתעריף וטיוב התיק הביטוחי וזאת למרות העלייה בשכיחות הגניבות. 

ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו בכ- 315.4 מיליון ש"ח, לעומת כ- 321.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון הנוכחי, הפרמיות שהורווחו עמדו על סכום של כ-105.0 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ-106.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד הכולל לפני מס בביטוח חיים ברבעון עומד על של כ-4.1 מיליון ש"ח לפני מס, בהשוואה להפסד כולל לפני מס של כ-19.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בכל תקופת הדו"ח הסתכם ההפסד לסך של כ-17.7 מיליון ש"ח, זאת לעומת הפסד כולל לפני מס כ- 73.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

הקיטון בהפסד בתקופת הדוח וברבעון הנוכחי לעומת התקופות המקבילות אשתקד נובע, בין היתר, מפרסום חוזר לוחות תמותה אשתקד, אשר כתוצאה מיישומו ההפרשה לעתודות ביטוח ברבעון המקביל אשתקד גדלה בסכום של כ-23.7 מיליון ש"ח. בנוסף, בתקופה המקבילה אשתקד גדלה ההפרשה בגין תובענה ייצוגית "גורם פוליסה".

לגרף הכשרה התחדשות לחצו כאן

12 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 519.61 אלפי בהכשרה התחדשות
קרנות נאמנות שמחזיקות את הכשרה התחדשות. לרשימה המלאה
x