אב-גד - צפי להשקעה בפרויקטי החברה על ידי הפניקס

במו"מ עם הפניקס להסכם מסגרת השקעה עד לסך מצטבר של כ-400 מיליון שקל להשקעה בפרויקטי החברה | המניה עולה כמעט 5%

 

 

 
ראם רצון, מנכ״ל אב-גד, צילום: יח״צראם רצון, מנכ״ל אב-גד, צילום: יח״צ
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2023

הפניקס תשקיע סכום השווה לשיעור של בין 60% ל-75% מסך ההון העצמי הנדרש לפרויקטים שונים ; בתמורה לשיעור של בין 30% ל-37.5% מזכויות ההון בחברת הפרויקט.

מיכאל (מיכי) רצון, צילום: יח״צ


מיכאל (מיכי) רצון, יו"ר אב-גד: "החברה ממשיכה לפעול להרחבת פעילותה העסקית בהתאם לאסטרטגיית החברה. המו"מ הנוכחי מהווה הבעת אמון בחברה, ומאפשר להרחיב את פעילותה העסקית, לממש את צבר הפרויקטים הקיים וכן להגדיל את היקף הפרויקטים העתידיים תוך זיהוי וניצול הזדמנויות בשוק, גם בעת הנוכחית".

אב-גד החזקות בע"מ, העוסקת בייזום ובניה למגורים וביצוע בשוק ההתחדשות העירונית, מעדכנת על מו"מ עם הפניקס, על מנת להתקשר בהסכם מסגרת השקעה באמצעות החברה ו/או חברת בת (100%) של החברה, לפיו הפניקס תעמיד לחברה מסגרת השקעה בסך של כ-250 מיליון שקל, למשך תקופה בת 4 שנים, לצורך מימון ההון העצמי הנדרש בפרויקטים של החברה (פרויקטים שעומדים בתנאי סף אשר יקבעו בהסכם כאמור, אם וככל שייחתם). כמו כן, להפניקס תינתן האפשרות להגדלת מסגרת ההשקעה בסכומים נוספים עד לסך מצטבר של כ-400 מיליון שקל  אשר יהיו כפופים לעמידה באבני דרך.

החברה תעניק להפניקס זכות ראשונים להשקיע בפרויקטים אשר יוצעו לה על ידי החברה. ככל והפניקס תהא מעוניינת להשקיע בפרויקט מסוים, תעמיד הפניקס לחברת הפרויקט הון עצמי השווה לשיעור של בין 60% ל-75% מסך ההון העצמי הנדרש לפרויקט הרלבנטי.

בתמורה להעמדת חלק הפניקס בהון העצמי הנדרש לפרויקט הרלבנטי, תוקצנה להפניקס זכויות בהון חברת הפרויקט, המהוות בדילול מלא מחצית משיעור חלק הפניקס בהון העצמי, כך שיוקצו להפניקס בין 30% ל-37.5% מזכויות ההון בחברת הפרויקט, בהתאם לשיעור חלקה בהון העצמי, לרבות זכות לקבלת רווחי הפרויקט בהתאם לשיעור החלק היחסי של הפניקס בהון חברת הפרויקט.

בנוסף, הוסכם בין הצדדים כי פעילות החברה בתחום ההתחדשות העירונית, כפי שיוסכם בהסכם הסופי, תרוכז באמצעות חברת בת (100%) של החברה. להפניקס תינתן אופציה לרכישת עד 20% ממניות חברת הבת, וזאת בהנחה בשיעור של 25%. האופציה תעמוד לרשות הפניקס לתקופה של 3 שנים החל מתום תקופת מסגרת ההשקעה.

לגרף אב-גד לחצו כאן

37 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 6.51 מיליון באב-גד
קרנות נאמנות שמחזיקות את אב-גד. לרשימה המלאה
x