י.ח דמרי - במהלך הרבעון השלישי, מכרה החברה 207 יח"ד בישראל

מאז ה-1 באוקטובר ובמקביל למלחמה מכרה החברה 59 יח"ד (כולל בקשות רכישה) בשווי כספי מצטבר של כ-134 מיליון שקל

 

 

 
מימין: נורית טואיטו, משנה למנכ״ל י.ח דמרי, צילום: יח״צ; יגאל דמרי, בעלי חברת י.ח דמרי, צילום: משה עמרמימין: נורית טואיטו, משנה למנכ״ל י.ח דמרי, צילום: יח״צ; יגאל דמרי, בעלי חברת י.ח דמרי, צילום: משה עמר
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2023

במהלך הרבעון השלישי של 2023 מכרה החברה 207 יח"ד בישראל.

ההכנסות ברבעון השלישי של 2023 הסתכמו בכ-337.2 מיליון שקל. 

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2023 - כ-48.6 מיליון שקל.

נכון לסוף ספטמבר 2023, לחברה 3,687 יח"ד בהקמה ב-15 פרויקטים ברחבי הארץ.

החברה דיווחה כי מכרה קרקע המיועדת למגורים, מלונאות ומסחר ברווח של 90 מיליון שקל.

נורית טואיטו, משנה למנכ"ל י.ח דמרי: "אנחנו מסכמים את הרבעון השלישי של השנה עם מכירה של 207דירות, כאשר לאחר תאריך המאזן מכרה החברה עוד 45 יח"ד (לא כולל 14 דירות בגינן הוגשו בקשות רכישה). מלחמת חרבות ברזל שפרצה ב-7 באוקטובר, הביאה להאטה נוספת בתחום המגורים. עם זאת, איתנותה הפיננסית של החברה, לצד פריסתה הגיאוגרפית עם פרויקטים ברחבי הארץ הפונים לכל חתכי האוכלוסייה, תומכים ביכולת לצלוח תקופה זו בצורה נאות. בכוונתנו להמשיך להרחיב את פעילותנו, בשים לב לתנאי השוק. אנו סבורים כי בטווח הבינוני-ארוך, הגידול באוכלוסייה בישראל יתמוך בביקושים לרכישת דירות, ואלו עשויים לפגוש היצע נמוך, בשל מיעוט התחלות הבניה בימים אלו. הנהלת החברה כולה ועובדיה מרכינים ראש לזכר הנופלים והנרצחים ומייחלת לחזרתם של כל החטופים והשבויים".

חברת י.ח. דמרי, מחברות הבניה הגדולות והמובילות בישראל, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2023 ולתשעת החודשים הראשונים של השנה.

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי של שנת 2023:

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכמו בכ-337.2 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של כ-376.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי הושפע מקצב התקדמות הביצוע, מתמהיל הפרויקטים וכן מירידה בהיקף מכירת דירות.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם לכ-115.3 מיליון שקל, לעומת כ-126 מיליון שקל  ברבעון המקביל אשתקד. השינוי ברווח הגולמי נובע מהירידה בהכנסות, כאמור, בקיזוז חלקי עם שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות, השכרת דירות ומבנים מסחריים ועבודות הקמה שעלה ברבעון לכ-33.4%%, לעומת כ-32.9% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם בכ-84.1 מיליון שקל, לעומת כ-94.6 מיליון שקל ברבעון המקבילאשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם בכ-48.6 מיליון שקל, לעומת כ-56.3 מיליון שקל רווח נקי ברבעון המקביל אשתקד.

בנוסף, החברה דיווחה היום על מכירת קרקע עליה זכויות לבניית מגורים, מלונאות ומסחר, ברווח של 90 מיליון שקל.  על הקרקע זכויות להקמת 54 דירות, מלונאות בהיקף של כ-2,400 מ"ר וכ-550 מ"ר שטחי שירות, ובנוסף זכויות למסחר בהיקף של כ-1,200 מ"ר. על פי הסכם המכר, התמורה בגין רכישת הזכויות, הינה בסך של 118 מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ.

עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023:

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכמו בכ-1.05 מיליארד שקל, לעומת כ-1.14 מיליארד שקל בתקופה מקבילה אשתקד. השינוי מושפע מירידה בהיקף מכירת דירות בפרויקטים בבניה ומקצב התקדמות הביצוע במהלך תקופת הדו"ח, וכן מירידה בהכנסות ממכירות קרקעות המיוחסת לירידה בהיקף מכירת מגרשים לבניה עצמית בעיר אופקים.

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכם בכ-376.7 מיליון שקל, לעומת כ-400.7 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות, השכרת דירות ומבנים מסחריים ועבודות הקמה עלה בתקופה לכ-34.1%, לעומת כ-33% בתקופה מקבילה אשתקד.
 
הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכם בכ-284.3 מיליון שקל, לעומת כ-397.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נובע בעיקר מכך שבתקופה המקבילה אשתקד רשמה החברה עליית ערך נדל"ן של נדל"ן להשקעה בסך כ-73.2 מיליון שקל, לעומת ירידת ערך בסך כ-6.3 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023. השינוי בסעיף שווי הוגן של נדל"ן להשקעה נובע מכך שהחברה שינתה במהלך 2022 את מדיניותה החשבונאית בנוגע לנדל"ן להשקעה ממודל העלות למודל השווי ההוגן.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכם בכ-171.3 מיליון שקל, לעומת כ-265.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נובע בעיקר מהקיטון ברווח התפעולי, כאמור, וכן מגידול בהוצאות המימון, נטו בעיקר בשל עלייה בשיעור הריבית וכן בשל גידול בהיקף האשראי שהחברה צרכה.

מכירות:

במהלך הרבעון השלישי של שנת 2023 מכרה חברת י.ח דמרי 207 יח"ד בישראל בתמורה כספית של כ-394.9 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 204 יח"ד והתמורה בגינן הינה כ-386.6 מיליון שקל), לעומת מכירת 215 יח"ד בישראל ברבעון המקביל אשתקד בתמורה כספית של כ-481.7 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 205 יח"ד והתמורה בגינן הינה כ-454.4 מיליון שקל).

בתשעת החודשים הראשונים של השנה מכרה החברה 542 יח"ד בתמורה לכ-1.1 מיליארד שקל (מתוכן חלק החברה 509 יח"ד והתמורה בגינן כ-1 מיליארד שקל), לעומת מכירות בהיקף של 1,044 יח"ד בתקופה המקבילה אשתקד בהיקף כספי של כ-1.8 מיליארד שקל (חלק החברה 998 יח"ד בתמורה לכ-1.7 מיליארד שקל). 

מיום 1 באוקטובר 2023 ועד ליום 29 בנובמבר 2023 מכרה החברה 45 יח"ד בתמורה כספית של כ-98.6 מיליון שקל. כמו כן, נחתמו 14 בקשות רכישה בהיקף כספי של כ-35.4 מיליון שקל, אשר טרם נחתמו בגינן חוזי רכישה. 

נכון ליום 30 בספטמבר 2023, היקף הפרויקטים בביצוע של החברה הינו 3,687 יח"ד (חלק החברה 3,612 יח"ד) ב-15 פרויקטים ברחבי הארץ, מתוכן נמכרו 1,659 יח"ד (חלק החברה 1,634 יח"ד) בתמורה כספית של כ-3 מיליארד שקל (חלק החברה כ-2.95 מיליארד שקל).

ממאזנה המאוחד של החברה עולה, כי ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי מניותיה, נכון ליום 30 בספטמבר 2023, הסתכם בכ-1.92 מיליארד שקל ומהווה כ-32.6% ממאזן החברה.

לגרף דמרי לחצו כאן

111 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 60.88 מיליון בדמרי
קרנות נאמנות שמחזיקות את דמרי. לרשימה המלאה
x